Till innehåll på sidan

Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2014:67
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2014-02-13
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:900
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om bidrag till arbetsgivare för delar av dennes kostnader för tjänster som en anordnare av företagshälsovård eller annan anordnare med likvärdig kompetens har utfört i form av ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Med ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd avses insatser för en arbetstagare som har eller riskerar att få en nedsatt arbetsförmåga på grund av arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Sådana insatser består av att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp åtgärder för arbetstagarens återgång i arbete. Med ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd avses inte medicinsk eller annan behandling. Förordning (2018:95).

2 §   Syftet med bidraget är att förebygga sjukfall respektive att vid sjukfall öka arbetstagares möjligheter att återgå i arbete genom att stödja arbetsgivare att vidta tidiga och anpassade åtgärder.

3 §   Med företagshälsovård avses i denna förordning detsamma som i 3 kap. 2 c § arbetsmiljölagen (1977:1160).

4 §   Bidrag lämnas, i mån av tillgång på medel, till en arbetsgivare enligt bestämmelserna i denna förordning.

Beslutande myndighet

5 §   Försäkringskassan beslutar i ärenden om godkännande av anordnare och om utbetalning av bidrag till arbetsgivare enligt denna förordning.

Villkor för bidrag

6 §   Stöd enligt denna förordning ska ges i enlighet med Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

7 §   Bidrag lämnas till en arbetsgivare för delar av dennes kostnader för tjänster som har utförts av en anordnare som har godkänts av Försäkringskassan.

Bidraget lämnas för halva det belopp som har betalats av arbetsgivaren till anordnaren för en insats i form av ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Bidraget lämnas med högst 10 000 kr per arbetstagare och kalenderår. Bidrag lämnas med högst totalt 200 000 kr per arbetsgivare och kalenderår. Förordning (2018:95).

Villkor för godkännande av anordnare

8 §   En anordnare som ska utföra tjänster i form av ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd måste vara godkänd. För att godkännas ska anordnaren i denna verksamhet
   1. kunna initiera lämpliga medicinska, rehabiliterande och arbetsanpassande åtgärder som är sådana som en arbetsgivare ska svara för enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och 30 kap. socialförsäkringsbalken,
   2. ha tillgång till samlad kompetens inom medicin och rehabilitering samt inom minst tre av områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap och teknik,
   3. vid utförandet av tjänsten ha kunskap om förhållandena på arbetstagarens arbetsplats och ha kunskap om arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen,
   4. tillhandahålla arbetsgivaren information om utförda insatser i form av ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd i den omfattning som arbetsgivaren behöver för sin redovisning enligt 15 § första stycket, och
   5. på begäran av Försäkringskassan lämna sådana uppgifter som myndigheten behöver för kontroll av utbetalat bidrag.
Förordning (2018:95).

Ansökan

9 §   En ansökan om godkännande eller bidrag ska göras skriftligen hos Försäkringskassan. Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av en behörig företrädare för sökanden. I ansökan ska sökanden intyga att de uppgifter som lämnas där är riktiga.

10 §   En sökande är skyldig att på begäran lämna Försäkringskassan de handlingar och uppgifter som Försäkringskassan behöver för att kunna pröva ansökan.

11 §   I ansökan om bidrag ska arbetsgivaren
   - ange vilken anordnare som har utfört tjänsten,
   - ange den arbetstagare för vilken en tjänst i form av ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd har utförts, och
   - styrka det belopp som arbetsgivaren har betalat för tjänsten. Förordning (2018:95).

12 §   Om sökanden inte lämnar in de handlingar eller uppgifter som följer av 10 eller 11 §, ska denne ges tillfälle att inom viss tid komplettera ansökan.

13 §   Ansökan om bidrag ska ha kommit in till Försäkringskassan senast den 1 februari avseende tjänster som utförts under föregående år.

Skyldighet att anmäla ändrade förhållanden

14 §   En godkänd anordnare ska utan dröjsmål anmäla till Försäkringskassan sådana förändringar i sin verksamhet som kan innebära att villkoren för godkännande enligt 8 § inte längre är uppfyllda.

Redovisning och uppgiftsskyldighet

15 §   En arbetsgivare ska på begäran av Försäkringskassan lämna en redovisning av den tjänst i form av ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd som har utförts av en anordnare för en arbetstagare. Redovisningen ska upprättas i enlighet med vad Försäkringskassan föreskriver.

En arbetsgivare är dessutom skyldig att på begäran av Försäkringskassan lämna de ytterligare uppgifter om de tjänster som en anordnare har utfört som behövs för kontroll av utbetalat bidrag samt för utvärdering av stödet.
Förordning (2018:95).

16 §   Försäkringskassan ska föra ett register över de stöd som lämnats enligt denna förordning. Ett sådant register ska innehålla de uppgifter som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra sådana skyldigheter som följer av kommissionens beslut 2012/21/EU. Uppgifterna i registret ska bevaras i tio år från den dag då stöd har beslutats.

17 §   Försäkringskassan ska senast den 1 mars varje år, med början år 2015, lämna en samlad ekonomisk redovisning av det föregående årets bidragsbeslut till regeringen. Av redovisningen ska det framgå
   1. antalet bidragsmottagare, och
   2. hur mycket stöd som varje mottagare har fått, separerat på årsbasis.

Återbetalning och återkrav

18 §   En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
   3. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning eller sådana uppgifter som begärts av Försäkringskassan enligt 15 §.

19 §   Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 18 §, ska Försäkringskassan besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Försäkringskassan helt eller delvis efterge kravet på återbetalning.

Återkallelse av godkännande

20 §   Försäkringskassan får återkalla ett godkännande enligt 8 § om anordnaren
   1. inte längre uppfyller kraven enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen,
   2. i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen, eller
   3. i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter enligt förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service, enligt föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen eller enligt motsvarande äldre bestämmelser. Förordning (2017:119).

Bemyndigande

21 §   Försäkringskassan får meddela
   1. föreskrifter om redovisning som avses i 15 § första stycket,
   2. ytterligare föreskrifter om den kompetens som en anordnare ska ha tillgång till enligt 8 §, och
   3. de föreskrifter som i övrigt behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

22 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om godkännande av anordnare, återkallelse av sådant godkännande och om utbetalning av bidrag får dock inte överklagas. Förordning (2018:900).


Övergångsbestämmelser

2014:67

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014 men ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2014.

2018:95
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
   2. I fråga om bidrag som avser tiden juli-december 2018 är det högsta belopp som totalt får lämnas 100 000 kr per arbetsgivare.
   3. Äldre bestämmelser gäller i fråga om bidrag till arbetsplatsnära stödinsatser som har påbörjats före ikraftträdandet.
   4. Ett godkännande som har beslutats före ikraftträdandet gäller fortfarande.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.