Förordning (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2014:298
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2014-05-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1099
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Statsbidraget lämnas till regioner.

Det som sägs i förordningen om regioner gäller också kommuner som inte ingår i någon region.

Om flera regioner samverkar och bildar ett kommunalförbund för att tillhandahålla utrustning för personer med dövblindhet, lämnas statsbidrag till det förbundet. Förordning (2019:1099).

Syftet med statsbidraget

2 §   Syftet med statsbidraget är att stimulera regionerna att tillhandahålla utrustning för elektronisk kommunikation till döva eller gravt hörselskadade personer och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning.
Förordning (2019:1099).

Förutsättningar för statsbidrag

3 §   Bidrag lämnas för kostnaden för
   1. utrustning som möjliggör en dialog i realtid via ett kommunikationsnät och som ska användas av döva eller gravt hörselskadade personer och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning som inte kan, eller endast med betydande svårighet kan, kommunicera utan sådan utrustning,
   2. utrustning enligt första punkten om den ska användas av närstående till personer som avses där,
   3. anpassning och iordningställande av utrustning samt utbildning för den som har fått utrustning enligt första eller andra punkten, och
   4. stöd och utbildning till den som själv har införskaffat sådan utrustning som avses i första punkten och hör till den krets av personer som enligt första och andra punkten avses använda utrustningen.

Bidrag enligt första stycket 1 lämnas även för utrustning som möjliggör en dialog som inte är i realtid om sådan utrustning på ett mer ändamålsenligt sätt tillgodoser individens behov av att fjärrkommunicera med andra personer.

Med utrustning avses även mjukvara eller en kombination av hårdvara och mjukvara, som produkt eller tjänst.

4 §   Bidrag lämnas även för kostnader som regionen har för nödvändig service och reparation samt nödvändigt byte av sådan utrustning som anges i 3 §. Förordning (2019:1099).

5 §   Bidrag lämnas endast i mån av tillgång på medel.

Fördelning och utbetalning av statsbidrag

6 §   Statsbidraget fördelas av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen ska fastställa statsbidraget och betala ut det utan rekvisition i början av januari, april, juli och oktober med en fjärdedel av det beräknade statsbidraget för det löpande kalenderåret.

Uppföljning och redovisning

7 §   På Socialstyrelsens eller Riksrevisionens begäran är regionen skyldig att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning. Förordning (2019:1099).

8 §   En region som fått statsbidrag enligt denna förordning ska senast den 30 juni varje år redovisa till Socialstyrelsen hur mycket av statsbidraget som förbrukats föregående kalenderår. I redovisningen ska regionen även ange andra uppgifter som ger Socialstyrelsen information om hur statsbidraget har använts.
Förordning (2019:1099).

Överklagande

9 §   Socialstyrelsens beslut om fördelningen av statsbidraget får inte överklagas.

Bemyndiganden

10 §   Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.