Till innehåll på sidan

Förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2014:144
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2014-03-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:798
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelse

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för frivilligt anordnande av hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid till elever.

Syftet med statsbidraget är dels att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, dels att bidra till en ökad likvärdighet.

Statsbidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på medel. Förordning (2016:122).

2 §   Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som är huvudman för grundskolans lågstadium eller gymnasieskola. Förordning (2023:798).

3 §   Statsbidrag får lämnas för kostnader för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid till elever i grundskolans lågstadium eller gymnasieskolan.
Förordning (2023:798).

4 §   Huvudmannen får anordna den hjälp som statsbidrag lämnas för enligt denna förordning genom samarbete med en ideell organisation som helt eller delvis är inriktad mot att hjälpa elever med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid och som uppfyller kraven i andra stycket.

En sådan organisation ska vara en enskild juridisk person som
   1. saknar vinstsyfte och inte är huvudman inom skolväsendet,
   2. är demokratiskt uppbyggd i den utsträckning som kan krävas med hänsyn till typen av juridisk person och erbjuder insyn i verksamheten,
   3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter, och
   4. har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt. Förordning (2023:798).

5 §   För den hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid som ansökan om statsbidrag avser ska huvudmannen använda lämplig personal inom den egna organisationen. Om huvudmannen anordnar denna hjälp i samarbete med en ideell organisation som avses i 4 §, får dessutom den ideella organisationens bemanning användas.

Sådan hjälp får till en mindre del av den totala tid som en elev får hjälpen ges interaktivt med informations- och kommunikationsteknik när eleven och den personal som ger hjälpen är åtskilda i rum, men inte tid, om det är lämpligt med hänsyn till elevens situation. Förordning (2023:798).

6 §   Bidrag får inte lämnas till en huvudman som samarbetar med en sådan ideell organisation som avses i 4 §, om
   1. organisationen inte uppfyllt sin skyldighet att betala arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980),
   2. organisationen har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller försatt i konkurs,
   3. Statens skolverk har återkrävt statsbidrag från organisationen på grund av att den är återbetalningsskyldig enligt 10 § 1 eller 3,
   4. Skolverket har en förfallen fordran på organisationen för statsbidrag som återkrävts på grund av att den är återbetalningsskyldig enligt 10 § 2 eller 4, eller
   5. en styrelseledamot, firmatecknare eller annan ställföreträdare är eller har varit sådan ställföreträdare för en annan organisation som omfattas av 1-4.
Förordning (2023:798).

Ansökan och beslut om statsbidrag

7 §   Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor om och betalar ut bidraget.

I ansökan om bidrag ska huvudmannen beskriva hur den verksamhet som ansökan avser ska bedrivas, vilka mål som sätts upp för verksamheten för att syftet med bidraget ska uppnås och hur verksamheten ska följas upp.

Ett beslut att bevilja bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet. Förordning (2023:798).

Fördelning av statsbidrag

8 §   Vid fördelningen till huvudmän för grundskolans lågstadium ska Statens skolverk prioritera huvudmän som har en eller flera skolenheter som har särskilt svåra förutsättningar med beaktande av elevernas socioekonomiska bakgrund. Vid fördelningen till huvudmän för gymnasieskola ska Skolverket prioritera huvudmän som har en eller flera skolenheter som har särskilt svåra förutsättningar med beaktande av elevers låga studieresultat från grundskolan.

Bidrag får lämnas med högst 1 000 kronor för varje elev som erbjuds att delta i verksamheten. Skolverket får lämna bidrag med ett högre belopp om det finns särskilda skäl med hänsyn till antalet elever i verksamheten eller om huvudmannen har extra kostnader för verksamheten eftersom huvudmannen samarbetar med en ideell organisation som arbetar med att ge hjälp med läxor eller annat skolarbete. Förordning (2023:798).

8 a §   Statens skolverk ska besluta att ett beviljat statsbidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om mottagaren av bidraget inte längre bedöms uppfylla villkoren för det eller om det finns grund för återbetalning enligt 10 §. Beslutet gäller omedelbart. Förordning (2023:798).

Redovisning

9 §   Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att redovisa för Statens skolverk hur medlen har använts och lämna de uppgifter som Statens skolverk begär.

Om den som har tagit emot bidraget anordnar den hjälp som statsbidrag lämnas för genom samarbete med en sådan ideell organisation som avses i 4 § ska en revisor granska organisationens ekonomiska redovisning och redogöra för sina iakttagelser i ett intyg som bifogas redovisningen. Om det bidrag som tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.
Förordning (2023:798).

Återbetalning och återkrav

10 §   Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. mottagaren inte lämnar sådana uppgifter som avses i 9 §, eller
   4. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för.

11 §   Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge återkrav helt eller delvis.

12 §   På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndiganden

13 §   Statens skolverk får meddela föreskrifter om
   1. vilka kostnader som statsbidrag kan lämnas för och med vilka belopp,
   2. beräkning och fördelning av statsbidrag, och
   3. annan verkställighet av denna förordning.
Förordning (2023:81).

Överklagande

14 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 8 a § får dock inte överklagas.
Förordning (2023:798).


Övergångsbestämmelser

2016:122
   1. Denna förordning träder i kraft den 5 april 2016.
   2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på statsbidrag som beviljas efter ikraftträdandet.
   3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som beviljats före ikraftträdandet.

2022:732
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.

2023:81
   1. Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2023.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.

2023:798
   1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2024.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.