Förordning (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2013:9
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2013-01-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:287
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd till taltidningar och om vem som kan få mottagarutrustning och särskilt abonnemang som möjliggör mottagning av taltidningar via internet.

Stöd enligt förordningen ska ges i enlighet med kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2012/21/EU).

2 §   Denna förordning gäller inte för sådana radiotidningar, kassettidningar och radiosända talsyntestidningar (RATS-tidningar) som avses i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar.

3 §   I denna förordning avses med

dagstidning: detsamma som i presstödsförordningen (1990:524),
målgrupp: personer med sådana funktionsnedsättningar som innebär att de inte kan ta del av en vanlig dagstidning, och

taltidning: en upptagning av en dagstidning som kan avlyssnas och som är avsedd för personer som tillhör målgruppen.

Ändamålet med stödet

4 §   Ändamålet med stödet är att så många personer i målgruppen som möjligt ska få tillgång till dagstidningar.

Förutsättningar för stöd

5 §   Om det finns medel, lämnas statligt stöd enligt denna förordning för utgivning av taltidningar.

6 §   Tidningsföretag som marknadsför, säljer och administrerar abonnemang på taltidningar får ansöka om stöd enligt denna förordning.

En förutsättning för stöd är att tidningsföretaget ställer en förlaga till den taltidning ansökan avser till Myndigheten för tillgängliga mediers förfogande och att företaget säljer abonnemang på taltidningen endast till personer som tillhör målgruppen eller till sådana organisationer, institutioner eller vårdinrättningar som betjänar målgruppen.

7 §   Stöd för utgivning av taltidning får lämnas om tidningen innehåller
   1. endast en version av en dagstidning,
   2. en version av en dagstidning som innehållsmässigt anpassats med hänsyn till en eller flera funktionsnedsättningar, eller
   3. en version som avses i 1 eller 2 i kombination med en sammanställning av material ur ytterligare en eller flera dagstidningar som också finns som taltidningar.

Om lokala dagstidningar eller lokala editioner av dagstidningar ingår i en sådan sammanställning som avses i första stycket, får stöd lämnas endast om den geografiska spridningen av taltidningar därmed kan förbättras eller antalet abonnenter kan förväntas öka.

8 §   Stöd får inte lämnas för utgivning av taltidningar som innehåller något annat än
   1. sådant material som avses i 7 §,
   2. uppgifter om hur material som avses i 7 § har disponerats, eller
   3. sådana uppgifter om ställföreträdare för en utgivare som avses i 3 kap. 10 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.

Ärendenas handläggning

9 §   Taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier prövar frågor om stöd för utgivning av taltidningar enligt denna förordning.

10 §   Ett beslut om stöd får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet.

Stödets storlek

11 §   Taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier bestämmer storleken på stödet. Faktorer som särskilt ska beaktas när stödets storlek bestäms är taltidningens utgivningsfrekvens, antalet prenumeranter och kostnader för marknadsföring av taltidningen.

Stödet får inte överstiga tidningsföretagets kostnader för taltidningen.

Redovisning

12 §   Tidningsföretag som fått stöd enligt denna förordning ska på begäran av taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier ge in en redovisning av intäkter och kostnader för utgivningen av taltidningen.

Återbetalning och återkrav

13 §   Ett tidningsföretag som tagit emot stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldigt om
   1. tidningsföretaget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av något annat skäl än vad som avses i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och tidningsföretaget borde ha insett detta,
   3. villkor i beslutet om stöd inte har följts, eller
   4. tidningsföretaget inte lämnar sådan redovisning som avses i 12 §.

14 §   Taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om någon av de grunder som anges i 13 § 1-4 föreligger.

15 §   Om ett tidningsföretag är återbetalningsskyldigt enligt 13 §, ska taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet.

16 §   Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 15 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

17 §   Om det finns särskilda skäl, får taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 15 § eller ett krav på ränta enligt 16 §.

Rapportering

18 §   Myndigheten för tillgängliga medier ska varje år rapportera till Regeringskansliet vilket stöd enligt denna förordning som har lämnats till tidningsföretagen under föregående år. Förordning (2023:287).

Mottagarutrustning och särskilt abonnemang

19 §   Den som abonnerar på en taltidning får disponera särskild mottagarutrustning om hon eller han har behov av sådan utrustning. Om det finns särskilda skäl får den som abonnerar på en taltidning även disponera ett abonnemang som möjliggör mottagning av taltidningar via internet.

Taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier prövar frågor om särskild mottagarutrustning och abonnemang och tillhandahåller nödvändig mottagarutrustning och abonnemang som möjliggör mottagning av taltidningar via internet.

Utrustningen och abonnemanget ska disponeras kostnadsfritt.

Bemyndigande

20 §   Myndigheten för tillgängliga medier får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Överklagande

21 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 och 19 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:1079).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.