Till innehåll på sidan

Förordning (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2013:80
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2013-02-28
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:853
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelse

1 §   I denna förordning finns föreskrifter om statsbidrag till vissa inrättningar för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Målet med statsbidraget är att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet.

Den som är berättigad till ersättning enligt denna förordning ska anses ha fullgjort öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse.

Definitioner

2 §   I denna förordning används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

Öppenvårdsapotek    Inrättning för detaljhandel med
            läkemedel som bedrivs med tillstånd
            enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om
            handel med läkemedel.
Tillståndshavare    Den som för ett visst öppenvårdsapotek
            innehar tillstånd enligt 2 kap. 1 §
            lagen (2009:366) om handel med
            läkemedel.
Läkemedel        Samtliga icke dosdispenserade läkemedel
            för människor, som omfattas av
            öppenvårdsapotekets tillstånd och som
            har förskrivits på recept.
Distansförsäljning   Ett öppenvårdsapoteks detaljhandel med
            läkemedel till konsumenter som inte får
            tillgång till läkemedlet i apotekets
            lokaler.
Bidragsår        Det år som närmast följer på det
            kalenderår som en ansökan om bidrag
            avser.
Förutsättningar för statsbidrag

3 §   Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. En tillståndshavare får ansöka om bidrag för det öppenvårdsapotek tillståndet avser. Ansökan får inte avse bidrag för tid då någon annan än sökanden var tillståndshavare.

4 §   Bidrag får endast lämnas till ett öppenvårdsapotek som under det kalenderår som närmast föregår bidragsåret
   1. var beläget mer än tjugo kilometer från ett annat öppenvårdsapotek,
   2. hade sina lokaler öppna så att konsumenter kunde få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader, och
   3. hade försäljningsintäkter av läkemedel som uppgick till minst en miljon kronor men inte mer än femton miljoner kronor.
Förordning (2020:853).

5 §   För ett öppenvårdsapotek som inte uppfyller kravet i 4 § 2 ska beloppen som anges i 4 § 3 i stället bestämmas i förhållande till det antal kalendermånader som apoteket har varit öppet.

Bidrag får lämnas till ett öppenvårdsapotek vars försäljningsintäkter ligger inom det intervall som bestämts på sätt som anges i första stycket om apoteket även uppfyller övriga förutsättningar för bidrag.

6 §   Bedömningen av om villkoret i 4 § 1 är uppfyllt ska göras med utgångspunkt från den situation som gällde den 1 januari det kalenderår som närmast föregår bidragsåret.

För ett öppenvårdsapotek som har nyetablerats under kalenderåret gäller, i stället för det datum som anges i första stycket, det datum då konsumenter för första gången kunde få tillgång till läkemedel inne i öppenvårdsapotekets lokaler.

Vid beräkning av försäljningsintäkter enligt denna förordning ska distansförsäljning av läkemedel inte medräknas.

7 §   För ett öppenvårdsapotek som uppfyller kraven i 4 § och vars försäljningsintäkter av läkemedel inte översteg tre miljoner kronor gäller även, för rätt till bidrag, att apotekets lokaler ska ha varit öppna för konsumenter under i genomsnitt minst 10 timmar per vecka.

För ett öppenvårdsapotek som uppfyller kraven i 4 § och vars försäljningsintäkter av läkemedel översteg tre miljoner kronor gäller även, för rätt till bidrag, att apotekets lokaler ska ha varit öppna för konsumenter under i genomsnitt minst 20 timmar per vecka.

Första och andra styckena ska också tillämpas på ett öppenvårdsapotek som inte uppfyller kravet i 4 § 2, dock ska de belopp som anges i första och andra styckena i stället bestämmas i förhållande till det antal kalendermånader som apoteket har varit öppet. Förordning (2020:853).

8 §   Bidrag får inte lämnas till en tillståndshavare som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Bidrag får inte heller lämnas om tillståndet för det öppenvårdsapotek som ansökan avser har återkallats vid tiden för beslutet om bidrag.

Beräkning av bidragets storlek

9 §   Stöd enligt denna förordning ska ges i enlighet med Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

10 §   Bidragets storlek ska bestämmas i förhållande till hur många kalendermånader av kalenderåret som det har bedrivits försäljning av läkemedel till konsumenter i öppenvårdsapotekets lokaler.

Ansökan

11 §   En ansökan om bidrag ska göras skriftligen till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av tillståndshavaren. Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

12 §   En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket senast den 1 mars bidragsåret.

13 §   En tillståndshavare som ansöker om bidrag enligt denna förordning ska lämna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

14 §   Om en tillståndshavare inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 13 §, ska denne ges tillfälle att inom viss tid komplettera ansökan. Följer en tillståndshavare inte en uppmaning att komplettera en ansökan, får denna prövas i befintligt skick.

Beslutande myndighet m.m.

15 §   Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket prövar bidrag enligt denna förordning.

Beslut om bidrag ska fattas vid endast ett tillfälle varje bidragsår.

Underlag och redovisning

16 §   En bidragsmottagare är skyldig att på begäran av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket lämna det underlag som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra sådana skyldigheter som följer av kommissionens beslut 2012/21/EU.

17 §   Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska senast den 1 februari varje år lämna en samlad ekonomisk redovisning av det föregående årets bidragsbeslut och öppethållande till regeringen. Av redovisningen ska det framgå
   1. vilka tillståndshavare som har fått bidrag och vilka öppenvårdsapotek bidragen avser och hur många ansökningar om bidrag som har avslagits,
   2. vilka förändringar i öppethållande som skett för de öppenvårdsapotek som fått bidrag under det föregående året, och
   3. en prognos för det kommande bidragsårets bidragsgivning.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska även senast den 1 februari varje år lämna en sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning och effekter i förhållande till det mål som anges i 1 § andra stycket. Förordning (2020:853).

Återbetalning och återkrav

18 §   En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
      3. mottagaren inte har lämnat sådant underlag som avses i 16 §.

19 §   Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 18 §, ska Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl, får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket efterge krav på återbetalning helt eller delvis.

Överklagande

20 §   Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

21 §   Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela
      1. ytterligare föreskrifter om hur statsbidragets storlek ska beräknas, och
      2. föreskrifter om verkställighet av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2013:80
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013 och ska tillämpas från och med den 1 januari 2013 i fråga om bidrag som avser det kalenderår som föregår bidragsåret 2014.
   2. För bidragsåret 2014 gäller att bidrag som avser ett öppenvårdsapotek inte får avse tid då tillståndshavaren på grund av avtal med staten haft en skyldighet att driva öppenvårdsapoteket.
   3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets första sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning och effekter i förhållande till det mål som anges i 1 § andra stycket ska lämnas till regeringen senast den 1 mars 2016.

2020:853
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
   2. Bestämmelserna i 4 och 7 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om bidrag för verksamhetsåret 2020.
   3. Den redovisning som ska lämnas 2021 enligt 17 § första stycket i den nya lydelsen ska även omfatta en samlad redovisning av vilka förändringar i öppethållande som skett för de öppenvårdsapotek som fått bidrag under 2019.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.