Förordning (2013:727) med instruktion för Folke Bernadotteakademin

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2013:727
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2013-09-12
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:434
Upphävd: 2020-11-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2020:767
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Folke Bernadotteakademin har i uppgift att stödja internationell fredsfrämjande verksamhet.

Verksamheten ska bidra till att uppfylla regeringens övergripande biståndspolitiska mål, som en del i genomförandet av Sveriges politik för global utveckling, samt bidra till internationell fred och säkerhet.

2 §   Myndigheten ska samverka med nationella och internationella aktörer för att uppnå effektivitet och samordning i Sveriges bidrag till internationell fredsfrämjande verksamhet.

3 §   För att fullgöra sitt uppdrag ska myndigheten
   1. rekrytera, förbereda, sända ut och stödja civil personal,
   2. bedriva utbildning, samträning och övning, och
   3. främja och bedriva erfarenhetshantering, doktrin- och metodutveckling och forskning som syftar till ett effektivt genomförande av internationella fredsinsatser.

4 §   Myndighetens uppdrag omfattar insatser på följande områden:
   1. internationella konfliktförebyggande, fredsskapande, fredsbevarande, fredsframtvingande, fredsbyggande och säkerhetsfrämjande insatser,
   2. statsbyggande inom ramen för internationella fredsinsatser,
   3. säkerhetssektorreform respektive avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter,
   4. stöd till rättsstatsuppbyggnad och respekt för mänskliga rättigheter,
   5. genomförande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet, och
   6. multifunktionell och civil-militär samverkan.

5 §   Myndigheten ska vidare
   1. vara sammanhållande för det svenska civila personalbidraget till internationella fredsinsatser där mer än en myndighet berörs,
   2. upprätthålla en sammanhållen överblick över de civila kompetenser och personalkategorier som respektive myndighet kan bidra med eller bidrar med till internationella fredsinsatser,
   3. förvalta och besluta om statligt stöd inom området kvinnor, fred och säkerhet och stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling,
   4. förvalta det digitala forskningsarkivet Folke Bernadottesamlingarna,
   5. bidra till det internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde, särskilt med EU, FN, OSSE, Europarådet, Nato och Afrikanska unionen, och vara nationell kontaktpunkt för detta ändamål,
   6. samordna det internationella och nationella arbetet inom International Forum for the Challenges of Peace Operations,
   7. vara nationell kontaktpunkt för civil och multifunktionell utbildningsverksamhet inom EU,
   8. efter beslut av regeringen kunna erbjuda stöd för medling och dialog i konfliktlösning, och
   9. samråda med andra berörda myndigheter inom ramen för rådet för internationell fredsfrämjande verksamhet.

Ledning

6 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 §   Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

8 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

11 §   Myndigheten får ta ut avgifter för utbildningsverksamhet, konferenser och seminarier.
Myndigheten får bestämma avgifternas storlek och disponera intäkterna i verksamheten.

Myndigheten får i lämplig omfattning och utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för deltagande i myndighetens kurser och utbildningar.

Tjänsteexport och uppdragsutbildning

12 §   Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och ligger inom ramen för de uppdrag som anges i denna instruktion eller i någon annan förordning.

Myndigheten får på uppdrag med full kostnadstäckning utföra utbildningsverksamhet som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde. Intäkterna disponeras av myndigheten.

Undantag från personuppgiftslagen

13 §   Har upphävts genom förordning (2018:434).

Överklagande

14 §   Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annan finansiering till stöd för insatser får inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.