Förordning (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2013:71
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2013-02-28
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:76
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Statens centrum för arkitektur och design ska stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen och för samhällsutvecklingen. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

Myndigheten ska vara en nationell mötesplats för aktörer inom sitt område. Myndigheten ska driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk och debatterande verksamhet för att stärka arkitekturens, formens och designens ställning i samhället.

Myndigheten ska verka för att de mål som riksdagen har fastställt för arkitektur, formgivning och design uppnås. Förordning (2024:76).

2 §   Myndigheten ska särskilt
   1. samverka på nationell, regional och lokal nivå med andra berörda myndigheter, museer och enskilda aktörer, däribland det civila samhällets organisationer,
   2. bidra till kunskapen om en hållbar samhällsutveckling,
   3. följa utvecklingen av arkitektur, form och design och verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och
   4. förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.
Förordning (2014:184).

3 §   Myndigheten ska vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten och hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten.

Samlingsområdet omfattar de föremål som har samband med myndighetens uppgifter inom arkitekturområdet.

4 §   Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2017:1089).

4 a §   Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:184).

4 b §   Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:184).

5 §   Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1-3 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Samverkan med Moderna museet

6 §   Myndigheten ska samarbeta med Moderna museet om gemensamma funktioner.

Ledning

7 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

Insynsråd

8 §   Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex ledamöter.

Myndighetschef

9 §   Överintendenten är myndighetschef.

Avgifter

10 §   När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 §, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Myndigheten ska besluta om avgifternas storlek, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), och ska disponera intäkterna i verksamheten.

För barn och unga under 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2022:1818).

11 §   För verksamhet som anges i 5 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Myndigheten ska besluta om avgifternas storlek, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), och ska disponera intäkterna i verksamheten.

Undantag från myndighetsförordningen

12 §   Bestämmelsen om ärendeförteckning i 29 § myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.