Till innehåll på sidan

Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2012:516
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2012-06-28
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:1318
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelse

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet.

Statsbidrag enligt förordningen lämnas i mån av tillgång på medel.

1 a §   Statsbidrag enligt denna förordning får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 53 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.
Förordning (2021:1318).

Ändamålet med statsbidraget

2 §   Ändamålet med statsbidraget är att främja mångfald, kvalitet och förnyelse samt annan kulturpolitiskt värdefull utveckling inom det fria kulturlivet.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §   Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till en
   1. aktör som är verksam i Sverige inom teater, dans och musik eller annan scenkonstrelaterad verksamhet,
   2. fonogramproducent som är verksam i Sverige,
   3. fonogramproducent som är verksam i ett annat nordiskt land och som ger ut samisk musik,
   4. aktör enligt 1 samt lokala och regionala teater-, dans- och musikinstitutioner för samverkan med komponister, och
   5. fonogramproducent eller annan aktör verksam i Sverige som deltar i internationell eller interkulturell kulturverksamhet.

Med internationell kulturverksamhet avses verksamhet som berör Sverige och minst ett annat land. Med interkulturell kulturverksamhet avses verksamhet som främjar etnisk och kulturell mångfald i Sverige.

4 §   Statsbidrag får lämnas till verksamhet av professionell art i form av verksamhetsbidrag eller projektbidrag.

5 §   Statsbidrag får lämnas endast till juridiska personer och enskilda näringsidkare.

6 §   Statsbidrag får lämnas endast till verksamhet som har även annan finansiering. Vid fördelning av statsbidrag ska hänsyn tas till om verksamheten redan beviljats annat statligt stöd.

7 §   Statsbidrag får inte lämnas till den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller konkurs.

7 a §   Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet. Förordning (2021:1318).

Ärendenas handläggning

8 §   Statens kulturråd prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

9 §   En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens kulturråd.

10 §   Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 11 § anges.

Redovisning

11 §   Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens kulturråd redovisa hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts.

Hinder mot utbetalning

11 a §   Statsbidrag får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Förordning (2021:1318).

12 §   Statens kulturråd får besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

Återbetalning och återkrav

13 §   Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget inte använts för det ändamål som det har beviljats för,
   4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 11 §, eller
   5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

14 §   Om någon är återbetalningsskyldig enligt 13 §, ska Statens kulturråd besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.

15 §   Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 14 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

16 §   Om det finns särskilda skäl, får Statens kulturråd helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 14 § eller ett krav på ränta enligt 15 §.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

16 a §   I 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler finns bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring. Förordning (2021:1318).

Bemyndigande

17 §   Statens kulturråd får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

18 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 11 a och 12 §§ får dock inte överklagas.
Förordning (2021:1318).


Övergångsbestämmelser

2012:516
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013, då förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper och förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram ska upphöra att gälla.
   2. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före den 1 januari 2013.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.