Förordning (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2012:208
Departement/myndighet: Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad: 2012-04-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:947
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Uppgifter

1 §   Statens servicecenter har till uppgift att efter överenskommelse med myndigheter under regeringen tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt myndigheterna.

Myndigheten får även tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt andra än myndigheter i enlighet med de överenskommelser som myndigheten har övertagit från Kammarkollegiet. Förordning (2012:823).

1 a §   Myndigheten ska ingå serviceavtal med de myndigheter som regeringen bestämmer om att för dessa myndigheters räkning utföra uppgifter enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service.

Myndigheten ska bedriva verksamheten vid servicekontor.

Myndigheten får även ingå serviceavtal med andra myndigheter.
Förordning (2019:218).

1 b §   Myndigheten är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.
Förordning (2022:554).

2 §   Myndigheten ska i sin verksamhet säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service.

Samverkan

3 §   Myndigheten ska kontinuerligt samverka med de myndigheter som nyttjar myndighetens tjänster i syfte att utveckla tjänsternas utformning och innehåll med avseende på kvalitet och effektivitet.

3 a §   Myndigheten ska samverka om verksamheten vid servicekontoren med de myndigheter som den ingått serviceavtal med. Förordning (2019:218).

3 b §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ Myndigheten ska, om den bedömer att det är lämpligt, bedriva verksamheten vid servicekontor genom samlokalisering med andra myndigheter eller kommuner. Myndigheten får för att möjliggöra samlokaliseringen hyra lokaler i syfte att hyra ut dessa i andra hand. Förordning (2023:947).

Ledning

4 §   Myndigheten leds av en styrelse.

5 §   Styrelsen består av högst sju ledamöter.

Organisation

5 a §   Myndigheten ska ha den regionala indelning som följer av förordningen (2022:593) om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning. Förordning (2022:594).

Anställningar

6 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Om ett ärende i nämnden rör uppgifter som en arbetstagare har utfört med stöd av ett särskilt uppdragsavtal enligt 5 § lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service, ska nämnden innan den fattar beslut samråda med den myndighet som ansvarar för förvaltningsuppgifterna. Förordning (2019:218).

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

9 §   Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 1 §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna i verksamheten.

9 a §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ Myndigheten får ta ut avgifter upp till full kostnadstäckning för andrahandsuthyrning enligt 3 b § och disponera intäkterna i verksamheten. Förordning (2023:947).

Avhändande av allmänna handlingar

10 §   Myndigheten får i sådan verksamhet som anges i 1 a § avhända sig allmänna handlingar i enlighet med 12 § arkivlagen (1990:782) genom att överlämna dem till den myndighet som är avsedd mottagare av handlingen i fråga eller i vars verksamhet handlingen upprättats. Förordning (2019:218).


Övergångsbestämmelser

2012:823

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
Bestämmelsen i sin nya lydelse ska dock tillämpas för tid från och med den 1 oktober 2012.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.