Till innehåll på sidan

Förordning (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2012:140
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2012-03-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1358
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Innehåll

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för
   1. kontakttolkutbildning,
   2. utbildning av lärare, språkhandledare och bedömare för kontakttolkar,
   3. utbildning av tolkar för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade eller personer med dövblindhet,
   4. teckenspråklärarutbildning, och
   5. kostnader för resor, inackordering och stipendier för deltagare i kontakttolkutbildning.

Syftet med statsbidraget är att stödja utbildningarna som avses i första stycket.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §   Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till folkhögskolor och studieförbund för kontakttolkutbildning och utbildning av lärare, språkhandledare och bedömare för kontakttolkar, om folkhögskolan eller studieförbundet har beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. Statsbidrag får lämnas under förutsättning att utbildningarna bedöms hålla hög kvalitet.

För att statsbidrag ska få lämnas för kontakttolkutbildning i form av en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar gäller utöver vad som anges i första stycket att utbildningen bedrivs i form av minst halvtidsstudier. Om utbildningen bedrivs på distans, får den även bedrivas på kvartstid. Utbildningen ska också
   1. genomföras på ett sådant sätt att verksamma tolkar som saknar fullständig grundutbildning ges möjlighet att få sina kunskaper prövade eller validerade och att komplettera sin utbildning, och
   2. innehålla en eller flera kurser inriktade på att tolka för och med barn.

Statsbidrag får under motsvarande förutsättningar som de som anges i första stycket lämnas till folkhögskolor för utbildning av tolkar för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade eller personer med dövblindhet och teckenspråklärarutbildning. Förordning (2015:855).

3 §   Statsbidrag enligt denna förordning får när det gäller sådan utbildning som avses i 2 § första och andra styckena även lämnas till folkhögskolor och studieförbund för deras kostnader för
   1. deltagarnas resor, och
   2. inackordering och stipendier för deltagarna.

Bidrag enligt första stycket 2 får lämnas endast om deltagaren inte kan få studiestöd eller om deltagaren går en kurs i ett språk för vilket en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar inte kan anordnas.

Ansökan och beslut om statsbidrag

4 §   Ansökan om statsbidrag ges in till Myndigheten för yrkeshögskolan som prövar frågor om bidraget.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska det anges att ett villkor för bidrag är att den som tar emot bidraget följer de föreskrifter som myndigheten har meddelat med stöd av 12 eller 13 §. Beslutet får även förenas med andra villkor som ska framgå av beslutet. Beslutet ska också innehålla uppgifter om
   1. bidragsbeloppet,
   2. ordningen för utbetalning, och
   3. sista dagen för redovisning enligt 7 §.

Fördelning av statsbidrag

5 §   Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid fördelningen av statsbidraget enligt 2 § första och andra styckena särskilt sträva efter att kontakttolkutbildningen lokaliseras till de regioner och inriktas på de språkområden där behovet av kontakttolkar är störst.

Bidrag för kontakttolkutbildning i form av en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar får endast lämnas till ett mycket begränsat antal utbildningsanordnare.

6 §   Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid fördelningen av statsbidraget enligt 2 § första och andra styckena beakta behoven av
   1. en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar, och
   2. fördjupningskurser och kompletteringskurser av olika slag.

Redovisning

7 §   Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Myndigheten för yrkeshögskolan som myndigheten begär.

En revisor ska granska den ekonomiska redovisningen och redogöra för sina iakttagelser i ett intyg som bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

8 §   Den som har tagit emot statsbidrag för kontakttolkutbildning är skyldig att lämna uppgifter till Myndigheten för yrkeshögskolan om vilka som har genomgått utbildningen med godkänt resultat eller som har fått sina kunskaper prövade eller validerade med godkänt resultat enligt 2 § andra stycket 1.

Återbetalning och återkrav

9 §   Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 7 eller 8 §, eller
   4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för eller något annat villkor för bidraget inte har uppfyllts.

10 §   Myndigheten för yrkeshögskolan ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 9 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten efterge återkrav helt eller delvis.

11 §   På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Myndigheten för yrkeshögskolan efterge krav på ränta helt eller delvis.

Behandling av känsliga personuppgifter

11 a §   Bestämmelsen i 11 d § tillämpas vid behandling av personuppgifter hos folkhögskolor och studieförbund i samband med ansökan om statsbidrag enligt denna förordning och i den verksamhet som statsbidraget beviljas för.
Förordning (2018:1358).

11 b §   Bestämmelsen i 11 d § kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Termer och uttryck i 11 d § har samma betydelse som i EU:s dataskyddsförordning. Förordning (2018:1358).

11 c §   Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns även i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Förordning (2018:1358).

11 d §   Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får med stöd av artikel 9.2 g i samma förordning behandlas av en folkhögskola eller ett studieförbund
   1. om behandlingen är nödvändig för en hantering som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet, eller
   2. i annat fall, om behandlingen är nödvändig i verksamheten och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

Vid behandling som sker med stöd av första stycket är det förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter.
Förordning (2018:1358).

Bemyndiganden

12 §   Myndigheten för yrkeshögskolan får när det gäller sådan kontakttolkutbildning som statsbidrag lämnas för enligt denna förordning meddela föreskrifter om
   1. nationella förkunskapskrav,
   2. nationella kursmål,
   3. nationella prov, och
   4. intyg för de som har genomgått utbildningen med godkänt resultat.

De nationella kursmålen ska vara mätbara.

13 §   Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela ytterligare föreskrifter om fördelning av statsbidrag. Myndigheten får även meddela föreskrifter om beräkning av statsbidrag och verkställighet av denna förordning.

Överklagande

14 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2012:140

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012, då förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m. ska upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har beslutats före den 1 juli 2012.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.