Till innehåll på sidan

Förordning (2011:847) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2011:847
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 2011-06-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2013:786
Upphävd: 2022-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:315
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. De termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

Omvandling av vissa driftskostnader till ett belopp i pengar

2 §   Den omvandling till ett belopp i pengar av driftskostnaderna för energianvändning och utsläpp som avses i 7 § första stycket lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster ska göras enligt 3-7 §§ denna förordning.

Metod för beräkning av driftskostnaderna

Energianvändning

3 §   Driftskostnaden för energianvändningen beräknas genom att bilens energianvändning per kilometer multipliceras med kostnaden per energienhet och med antalet kilometer enligt 7 §.

Vid beräkningen av energianvändning per kilometer ska det antal enheter energi som används per kilometer användas. Om energianvändningen anges som bränsleförbrukning per kilometer, ska den omräknas till energianvändning per kilometer med hjälp av de omräkningsfaktorer som anges i tabell 1 i bilagan till denna förordning. För bränsletyper som inte anges i tabellen, får i stället uppgifter från tillverkaren användas.

Om energianvändningen per kilometer anges direkt, som för exempelvis eldrivna bilar, ska det värdet användas.

Vid beräkningen ska det enhetliga penningvärdet per energienhet användas som utgörs av det lägsta gällande priset på bensin eller diesel före skatt.

Utsläpp av koldioxid

4 §   Driftskostnaden för utsläppen av koldioxid beräknas genom att bilens utsläpp av koldioxid i kilogram per kilometer enligt 6 § multipliceras med kostnaden per kilogram, enligt det intervall som anges i tabell 2 i bilagan till denna förordning och med antalet kilometer enligt 7 §.

Utsläpp av föroreningar

5 §   Driftskostnaden för utsläppen av föroreningar beräknas som summan av driftskostnaderna för utsläpp av kväveoxider (NOX), icke-metankolväten (NMHC), och partiklar.

Driftskostnaden för utsläppen av respektive förorening beräknas genom att bilens utsläpp av föroreningar i gram per kilometer enligt 6 § multipliceras med respektive kostnad per gram enligt det intervall som anges i tabell 2 i bilagan till denna förordning, och med antalet kilometer enligt 7 §.

Värden för bränsleförbrukning och utsläpp

6 §   Bränsleförbrukningen samt utsläppen av koldioxid och föroreningar enligt tabell 2 i bilagan till denna förordning per kilometer vid fordonsdrift ska baseras på standardiserade gemenskapstestförfaranden för de bilar för vilka sådana testförfaranden definieras i gemenskapens lagstiftning för typgodkännande. För bilar som inte omfattas av standardiserade gemenskapstestförfaranden ska jämförbarheten mellan olika anbud säkerställas genom allmänt vedertagna testförfaranden eller resultat från tester som utförts för den berörda myndigheten eller, i avsaknad av detta, information från tillverkaren.

Total tillryggalagd sträcka under livslängden

7 §   Vid beräkning av driftskostnaderna ska det totala antalet tillryggalagda kilometer för en bil under dess livslängd hämtas från tabell 3 i bilagan till denna förordning, i förekommande fall med avdrag för redan tillryggalagda kilometer.

Information

8 §   Transportstyrelsen ska i lämplig omfattning informera om tillämpningen av lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.

Bilaga

Uppgifter för beräkning av driftskostnaderna under livslängden för bilar

Tabell 1: Energiinnehållet i motorbränslen

Bränsle             Energiinnehåll
Diesel             36 MJ/liter
Bensin             32 MJ/liter
Naturgas/biogas         33-38 MJ/Nm³
Motorgas (LPG)         24 MJ/liter
Etanol             21 MJ/liter
Biodiesel            33 MJ/liter
Emulsionsbränsle        32 MJ/liter
Väte              11 MJ/Nm³
Tabell 2: Kostnader för utsläpp inom vägtransporter (i 2007 års priser)

Bränsle             Kostnad
CO2               0,03-0,04 EUR/kg
NOX               0,0044-0,0088 EUR/g
NMHC              0,001-0,002 EUR/g
Partiklar            0,087-0,174 EUR/g
Tabell 3: Totalt antal km för bilar under livslängden

Fordonskategori1        Totalt antal km under
                livslängden
Personbilar (M1)2        200 000 km
Lätta fordon i förvärvstrafik
(N1)3              250 000 km
Tunga lastbilar (N2, N3)4    1 000 000 km
Bussar (M2, M3)5        800 000 km
1 Kategorierna M och N enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, senast ändrat genom rådets direktiv 2013/15/EU.

2 Kategori M1: Fordon, konstruerade och byggda för persontransport, med högst åtta säten utöver förarsätet.

3 Kategori N1: Fordon, konstruerade och byggda för varutransport, med en högsta vikt som inte överstiger 3,5 ton.

4 Kategori N2: Fordon, konstruerade och byggda för varutransport, med en högsta vikt som överstiger 3,5 men inte 4 12 ton. Kategori N3: Fordon, konstruerade och byggda för varutransport, med en högsta vikt som överstiger 12 ton.

5 Kategori M2: Fordon, konstruerade och byggda för persontransport, med mer än åtta säten utöver förarsätet och en högsta vikt som inte överstiger 5 ton. Kategori M3: Fordon, konstruerade och byggda för persontransport, med mer än åtta säten utöver förarsätet och en högsta vikt som överstiger 5 ton.
Förordning (2013:786).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.