Förordning (2011:7) om dansarutbildning

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2011:7
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2011-01-13
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:944
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om dansarutbildning bestående av förberedande dansarutbildning i årskurserna 4-9 i grundskolan och yrkesdansarutbildning i gymnasieskolan.

Regeringen beslutar om vilka enskilda och offentliga huvudmän som får anordna särskild utbildning i form av en förberedande dansarutbildning i sin grundskola och yrkesdansarutbildning i sin gymnasieskola.

Staten träffar avtal med huvudmännen om anordnandet av dansarutbildningen.

Förberedande dansarutbildning

Utbildningens syfte

2 §   Förberedande dansarutbildning ska syfta till att erbjuda eleverna utbildning och träning till sådan teknisk färdighet och konstnärlig uttrycksförmåga i dans att de ges förutsättningar att antas till och genomföra sådan yrkesdansarutbildning som avses i denna förordning.

Skollagens och grundskoleförordningens tillämplighet

3 §   Om inte annat följer av denna förordning ska skollagen (2010:800), och skolförordningen (2011:185) tillämpas för den förberedande dansarutbildningen. Förordning (2011:922).

Ämnen och timplan

4 §    /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Undervisningen ska omfatta de ämnen som anges i 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) med undantag för ämnet idrott och hälsa som ska ersättas med ämnet dans.

Undervisningstiden i ämnena bild och slöjd får inom ramen för skolans val reduceras med mer än 20 procent. Eleverna ska dock erbjudas undervisning utan reduktion i något av dessa ämnen inom ramen för elevens val.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om avvikelser från timplanen för grundskolan i bilaga 1 till skolförordningen (2011:185). Förordning (2019:511).

4 §    /Träder i kraft I:2024-07-01/ Undervisningen ska omfatta de ämnen som anges i 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) med undantag för ämnet idrott och hälsa som ska ersättas med ämnet dans.

Undervisningstiden i ämnena bild och slöjd får reduceras med mer än 20 procent inom ramen för skolans val.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om avvikelser från timplanen för grundskolan i bilaga 1 till skolförordningen (2011:185). Förordning (2023:944).

Betygssättning

5 §   Om ämnena bild och slöjd reduceras med mer än 20 procent ska betyg inte sättas i ämnena.

Kursplan och bedömningsgrunder för färdighetsprov m.m.

6 §   Statens skolverk får för ämnet dans meddela föreskrifter om kursplan för årskurs 4-9 och betygskriterier för årskurs 6 och 9. Skolverket får även meddela föreskrifter om bedömningsgrunder för de färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning till den förberedande dansarutbildningen i dels årskurs 4-6, dels årskurs 7-9. När det gäller antagning till årskurs 7-9 får Skolverket också meddela föreskrifter om kompletterande moment och bedömningsgrunder för de momenten.
Förordning (2022:279).

Läsår och skoldag

7 §   Läsåret får ha högst 240 dagar, varvid obligatorisk verksamhet får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar per dag.

Huvudmannen får besluta att elevernas skolarbete ska förläggas till annan tid än vad som gäller enligt 3 kap. 2-4 §§ skolförordningen (2011:185). Förordning (2013:527).

Antagning

8 §   Till den förberedande dansarutbildningen i årskurs 4-6 får bara de elever antas som vid färdighetsprov i dans inför jury uppvisat godtagbara förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. För antagning krävs dessutom en godkänd hälsoundersökning enligt 23 §.

En eller flera nya antagningar ska genomföras till den förberedande dansarutbildningen i årskurs 7-9. Ett beslut om att anta en elev ska grundas på färdighetsprov i dans inför jury. Även kompletterande moment får beaktas. Endast de elever som vid en samlad bedömning uppvisat godtagbara förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen får antas.
För antagning krävs dessutom en godkänd hälsoundersökning enligt 23 §.

Om det finns plats på utbildningen får nya antagningar enligt första och andra stycket genomföras till senare årskurser än årskurs 4 respektive årskurs 7. Förordning (2015:15).

Urval

9 §   När antalet platser är färre än antalet sökande ska färdighetsprov i dans användas som urvalsinstrument.

Placering vid en skolenhet

10 §   Bestämmelserna i 10 kap. 30 och 31 §§ skollagen (2010:800) om placering vid en skolenhet gäller inte elever i förberedande dansarutbildning.

Bidrag från hemkommunen till en fristående grundskola

11 §   I stället för vad som anges i 10 kap. 38 § andra stycket skollagen (2010:800) ska grundbeloppet till en fristående grundskola som anordnar förberedande dansarutbildning bestämmas så att det motsvarar den fristående skolans kostnad för elevens utbildning. Kostnaden ska reduceras med erhållet statsbidrag.

Yrkesdansarutbildning

Utbildningens syfte

12 §   Yrkesdansarutbildning ska syfta till att erbjuda eleverna en yrkesutbildning i klassisk balett och modern dans. Målet för yrkesdansarutbildningen är att den elev som fullföljer utbildningen ska kunna uppvisa sådana färdigheter att eleven blir anställningsbar på nationella och internationella dans- och balettscener.

Nationella profiler

12 a §   Inom yrkesdansarutbildningen ska det finnas särskilt profilerade utbildningsvägar (nationella profiler). De nationella profilerna är klassisk balett och modern nutida dans. Förordning (2015:15).

Skollagens och gymnasieförordningens tillämplighet

13 §   Om inte annat följer av denna förordning, ska skollagen (2010:800) och gymnasieförordningen (2010:2039) tillämpas för yrkesdansarutbildning. Då ska yrkesdansarutbildningen följa samma bestämmelser som gäller för yrkesprogram.

Ämnen

14 §   Yrkesdansarutbildning ska innehålla gymnasiegemensamma ämnen så som de anges för yrkesprogram i bilaga 2 till skollagen (2010:800). Ämnet idrott och hälsa ska dock ersättas med dansämnen. Förordning (2019:511).

Examensmål, bedömningsgrunder för färdighetsprov och ämnesplaner

15 §   Statens skolverk får meddela föreskrifter om innehåll och examensmål för de nationella profilerna inom yrkesdansarutbildningen, bedömningsgrunder för de färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning samt ämnesplaner och betygskriterier för dansämnena.
Förordning (2022:279).

Läsår och skoldag

16 §   Läsåret får ha högst 240 dagar.

Huvudmannen får besluta att elevernas skolarbete ska förläggas till annan tid än vad som gäller enligt 3 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039).

Behörighet

17 §   För behörighet till yrkesdansarutbildning krävs förutom det som följer av 16 kap. 29, 30, 32 och 33 §§ skollagen (2010:800)
   - godkänd hälsoundersökning enligt 23 §, och
   - godkänt färdighetsprov i klassisk balett eller modern nutida dans. Förordning (2015:15).

Urval

18 §   När antalet platser är färre än antalet behöriga sökande ska färdighetsprov i dans användas som urvalsinstrument. I de fall två eller flera sökande bedöms som likvärdiga vid färdighetsprovet ska betyg från grundskolan vara avgörande.

Antagning vid senare tidpunkt

18 a §   Om det finns plats på utbildningen får nya antagningar genomföras till yrkesdansarutbildning inför det andra eller tredje läsåret. Förordning (2015:15).

Rätt att fullfölja utbildningen

19 §   En elev som påbörjat en nationell profil inom yrkesdansarutbildningen har rätt att fullfölja utbildningen enligt 16 kap. 37 § skollagen (2010:800) om inte annat följer av 20 §. Förordning (2015:15).

Avskiljande

20 §   Rektorn får, efter att ha inhämtat synpunkter från eleven, och i förekommande fall elevens vårdnadshavare, besluta att avskilja eleven från yrkesdansarutbildningen, om eleven saknar förutsättningar att nå målet för utbildningen.
Ett sådant avskiljande får bara ske inför ett nytt läsår.

Det finns bestämmelser i skollagen (2010:800) om hemkommunens skyldighet att erbjuda en elev utbildning på nationella program och introduktionsprogram.

Bidrag från hemkommunen till en fristående gymnasieskola

21 §   I stället för vad som anges i 16 kap. 55 § första stycket skollagen (2010:800) ska grundbeloppet till en fristående gymnasieskola som anordnar yrkesdansarutbildning bestämmas så att det motsvarar den fristående skolans kostnad för utbildningen. Kostnaden ska reduceras med erhållet statsbidrag.

Gemensamma bestämmelser om förberedande dansarutbildning och yrkesdansarutbildning

Lärare

22 §   Lärare på dansarutbildning får bedriva undervisning i dansämnen även om de inte uppfyller kraven enligt 2 kap. 13 § skollagen (2010:800).

En lärare som bedriver undervisning i dansämnen med stöd av första stycket har ansvar för den undervisning han eller hon bedriver.

22 a §   Trots det som föreskrivs om anställning av lärare i 2 kap. 20 § skollagen (2010:800) får den som ska undervisa i ett dansämne på dansarutbildning enligt denna förordning anställas som lärare utan tidsbegränsning. Detta gäller dock bara om den sökande har tillräcklig kompetens för att undervisa i det aktuella ämnet eller på den aktuella kursen och det finns skäl att anta att den sökande är lämplig att bedriva undervisningen.
Förordning (2011:922).

Betyg

22 b §   Det som föreskrivs i 3 kap. 16 § andra stycket skollagen (2010:800) gäller inte betyg i dansämnen på dansarutbildning enligt denna förordning.

Om fler än en lärare bedriver undervisningen i dansämnet vid den tidpunkt då betyg ska sättas och dessa inte kan enas, ska betyget beslutas av rektorn. Förordning (2011:922).

Hälsa

23 §   En elev får antas till dansarutbildning bara om eleven efter en hälsoundersökning, som innehållit både en allmänmedicinsk och en ortopedisk bedömning, har bedömts kunna genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skada på elevens hälsa eller utveckling. Förordning (2015:15).

Elevhälsa

24 §   De huvudmän som anordnar dansarutbildning ska anpassa elevhälsan så att den kan möta de specifika medicinska, fysiologiska, psykologiska och psykosociala behov som eleverna på dansarutbildningen kan ha.

Ansökan m.m.

25 §   Bestämmelserna i 16 kap. 35 § skollagen (2010:800) om ansökan gäller inte yrkesdansarutbildning.

Ansökan om att antas till förberedande dansarutbildning och till en profil inom yrkesdansarutbildningen ska ges in till rådet för dansarutbildning senast vid den tidpunkt som rådet bestämmer.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om ansökan.
Förordning (2015:15).

Behörighet, mottagande, urval och antagning

26 §   Frågor om behörighet, mottagande, urval och antagning prövas av rådet för dansarutbildning.

Rådet ska årligen anordna färdighetsprov i dans på varje ort där utbildningen bedrivs. Rådet utser den jury eller de juryer som ska svara för bedömningarna av färdighetsproven.

Elever från hela landet ska tas emot till dansarutbildning.

Statens skolverk får meddela föreskrifter som behövs för att rådet för dansarutbildning ska kunna utföra sina uppgifter.

Särskilt stöd

27 §   Bestämmelserna om särskilt stöd i 3 kap. 7-12 §§ skollagen (2010:800) gäller inte dansämnen enligt 4 och 14 §§.

Interkommunal ersättning

28 §   En kommun som i sin grundskola eller gymnasieskola antagit en elev från en annan kommun ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av elevens hemkommun (interkommunal ersättning). Ersättningen ska motsvara anordnarens självkostnad. Kostnaden ska reduceras med erhållet statsbidrag.

Statsbidrag

Bidragsberättigad utbildning

29 §   Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till varje huvudman som staten träffat avtal med om anordnande av förberedande dansarutbildning och yrkesdansarutbildning.

Bidragsår

30 §   Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i taget.

Användning

31 §   Statsbidrag får lämnas för de merkostnader en huvudman har för dansundervisningen, exempelvis kostnader för danslärares och ackompanjatörers löner, särskilt anpassade lokaler, lärverktyg och extra material, förstärkt elevhälsa, studie- och yrkesvägledning samt informationsinsatser.

Fördelning

32 §   Statsbidrag lämnas med ett belopp per huvudman för den förberedande dansarutbildningen respektive yrkesdansarutbildningen.

Elevhem

33 §   Statsbidrag för drift av elevhem får lämnas till den huvudman som staten har träffat avtal med om anordnande av yrkesdansarutbildning.

Beslut och utbetalning

34 §   Regeringen beslutar om statsbidrag. Statsbidraget betalas ut av Statens skolverk.

Redovisning

35 §   Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens skolverk lämna den skriftliga redovisning som myndigheten begär av hur statsbidraget använts och av kostnader och intäkter för den föreberedande dansarutbildningen och yrkesdansarutbildningen.

Återkrav

36 §   En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om
   1. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats,
   2. statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
   3. mottagaren inte lämnar den skriftliga redovisning som avses i 35 §.

37 §   Om en skolhuvudman är återbetalningsskyldig enligt 36 §, får regeringen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får regeringen besluta att efterge ett återkrav helt eller delvis.

Överklagande

38 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2011:7
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.
Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas i årskurs 4 eller årskurs 7 i grundskolan eller första läsåret i gymnasieskolan efter den 1 juli 2011.
   2. Genom denna förordning upphävs förordningen (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för en elev som påbörjat utbildning före den 2 juli 2011 i årskurs 4 t.o.m. 6 i grundskolan och för en elev som påbörjat utbildning i årskurs 7 t.o.m. 9 i grundskolan samt för en elev som påbörjat utbildning i gymnasieskolan för tiden där. Den upphävda förordningen gäller dock inte efter den 1 juli 2013.

2011:922

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013 i fråga om 22 b § och i övrigt den 1 augusti 2011. Förordning (2012:499).

2013:527
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.
   2. För den förberedande dansarutbildningen i årskurs 7-9 som påbörjas hösten 2013 ska en kompletterande antagning genomföras enligt 8 § andra stycket.

2013:1155
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.
   2. Vid tillämpningen av denna förordning ska sjukgymnast jämställas med fysioterapeut.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.