Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2011:65
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2011-01-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:757
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till
   1. barn- och ungdomsorganisationer, och
   2. organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå.

Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på medel.

2 §   Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Förordning (2014:74).

Syftet med bidraget

3 §   Syftet med bidraget är att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

Definitioner

4 §   Med barn- och ungdomsorganisation avses i denna förordning en sådan organisation som uppfyller villkoren i 8 § och där minst 60 procent av medlemmarna är i åldrarna 6-25.

5 §   Med medlem i en barn- och ungdomsorganisation avses i denna förordning en person som
   1. innehar medlemskap i en eller flera medlemsföreningar i organisationen, eller i en barn- och ungdomsorganisation som organiserar nationella minoriteter i Sverige,
   2. har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning, och
   3. året närmast före det år då ansökan om bidrag sker, aktivt tagit ställning för ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift, ansökt om eller på annat sätt bekräftat medlemskap.

6 §   Med medlemsförening i en barn- och ungdomsorganisation avses i denna förordning en ideell förening
   1. som i demokratisk ordning har antagit stadgar och är införd i organisationens register över medlemsföreningar,
   2. som har organ som utses eller företräds av medlemmarna för att besluta om föreningens verksamhet och ekonomi,
   3. där minst 60 procent av medlemmarna är i åldrarna 6-25, och
   4. som inte endast bedriver verksamhet som är av tillfällig karaktär.

7 §   Med bidragsår avses i denna förordning det statliga budgetåret.

Villkor för bidrag

8 §   Bidrag får endast lämnas till en organisation som ansöker om bidrag och som
   1. är en ideell förening i vilken medlemskap i såväl organisationen som dess medlemsföreningar är frivilligt,
   2. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
   3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, och
   4. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst två år före ansökan om bidrag.

9 §   Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Former av bidrag

10 §   Bidrag lämnas i form av
   1. organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer enligt de särskilda villkor som anges i 11-13 och 15 §§,
   2. organisationsbidrag till stöd för barn- och ungdomsorganisationers medlemsföreningar enligt de särskilda villkor som anges i 14 §, och
   3. projektbidrag till organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå enligt de särskilda villkor som anges i 16 och 17 §§.

Särskilda villkor för organisationsbidrag

11 §   Organisationsbidrag får lämnas till en barn- och ungdomsorganisation som har
   1. minst 1 000 medlemmar i åldrarna 6-25, och
   2. medlemsföreningar i minst fem län.

12 §   Organisationsbidrag får även lämnas till en barn- och ungdomsorganisation som företräder nationella minoriteter i Sverige och som
   1. har minst 200 medlemmar i åldrarna 6-25, och
   2. bedriver lokalt förankrad verksamhet som har en tillfredsställande geografisk spridning i förhållande till organisationens medlemmar.

13 §   Organisationsbidrag får även lämnas till en barn- och ungdomsorganisation som företräder personer med funktionsnedsättning och som har
   1. minst 200 medlemmar i åldrarna 6-25, och
   2. medlemsföreningar i minst tre län.

14 §   Organisationsbidrag till stöd för barn- och ungdomsorganisationers medlemsföreningar får lämnas till en sådan barn- och ungdomsorganisation som avses i 11, 12 eller 13 § för att bidraget ska komma organisationens medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga lokala verksamhet till del.

15 §   Organisationsbidrag enligt 10 § 1 och 2 får under högst tre bidragsår i följd även lämnas till en barn- och ungdomsorganisation som inte uppfyller villkoren i 11-13 §§.

Har organisationen ett begränsat medlemsunderlag, får bidrag enligt första stycket lämnas för fler bidragsår om det finns särskilda skäl.

Särskilda villkor för projektbidrag

16 §   Projektbidrag får lämnas till en organisation även om den inte är en barn- och ungdomsorganisation.

17 §   Projektbidrag får lämnas för projekt på lokal nivå med särskilt ändamål att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

Projektbidrag enligt första stycket får lämnas för ett projekt under högst tre bidragsår.

Projektbidraget får inte användas för administrativa kostnader i organisationens eller medlemsföreningarnas ordinarie verksamhet.

Ansökan

18 §   Ansökan om bidrag ska göras skriftligen av organisationen.
Ansökan får överföras elektroniskt till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Förordning (2014:74).

19 §   Ansökan ska innehålla uppgifter om antal medlemmar i organisationen, antal medlemmar i åldrarna 6-25 och antal medlemsföreningar. En revisor ska granska dessa uppgifter.
Revisorns rapport över granskningen ska bifogas ansökan.

Uppgifter om medlemmar och medlemsföreningar ska avse förhållandena den 31 december året innan ansökan ges in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, eller vid en annan tidpunkt som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bestämmer. Förordning (2014:74).

20 §   Organisationen ska lämna de handlingar och uppgifter till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.
Förordning (2014:74).

21 §   I en ansökan om organisationsbidrag enligt 10 § 2 ska barn- och ungdomsorganisationen redovisa principer och tillvägagångssätt för hur bidraget ska komma medlemsföreningarnas ordinarie och långsiktiga lokala verksamhet till del.

Beräkning av och beslut om bidrag

22 §   Organisationsbidrag enligt de särskilda villkor som anges i 11-14 §§ består av dels ett fast belopp, dels ett rörligt belopp som grundas på antalet medlemmar i åldrarna 6-25 och antalet medlemsföreningar i organisationen.

En medlemsförening får ingå i endast en organisations underlag för beräkning av bidrag.

23 §   Organisationsbidrag enligt de villkor som anges i 15 § består av ett fast belopp motsvarande det fasta belopp som lämnas för organisationsbidrag enligt de särskilda villkor som anges i 11-13 §§.

24 §   Vid bedömningen av storleken på organisationsbidrag enligt 10 § 1 och 2 ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ta hänsyn till om organisationen får annat statligt organisationsbidrag samt om organisationens medlemsföreningar får bidrag från Sveriges Riksidrottsförbund.
Förordning (2014:74).

25 §   När Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fastställer storleken på organisationsbidraget till en barn- och ungdomsorganisation som företräder personer med funktionsnedsättning, får myndigheten beakta att organisationens verksamhet är särskilt resurskrävande.
Förordning (2014:74).

26 §   I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 27 § anges. Beslutet får förenas med villkor.
Villkoren ska framgå av beslutet.

Redovisning

27 §   En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som myndigheten begär.

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (2014:74).

28 §   En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tillhandahålla de uppgifter som myndigheten behöver för att granska redovisningen. Förordning (2014:74).

29 §   Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag och med vilka belopp. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till. Om möjligt ska myndigheten också redovisa bidragens effekter i förhållande till syftet med det statliga stödet enligt denna förordning. Förordning (2014:74).

Återbetalning och återkrav

30 §   Mottagaren av bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl än vad som anges i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 27 §, eller
   4. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

Mottagaren av bidrag enligt 10 § 3 är också återbetalningsskyldig om bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för.

31 §   Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 30 §, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att efterge återkravet helt eller delvis. Förordning (2014:74).

Bemyndigande

32 §   Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:74).

Överklagande

33 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om sådana organisationsbidrag som avses i 10 § 1 och 2 får dock inte överklagas. Förordning (2018:757).


Övergångsbestämmelser

2011:65
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011 och tillämpas första gången i fråga om bidrag för bidragsåret 2013.
   2. Förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer ska upphöra att gälla vid utgången av 2012. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats före den 1 januari 2013.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.