Förordning (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2011:192
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2011-03-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:609
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för entreprenörskap i skolan. Syftet med bidraget är att stödja utvecklingen av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom skolväsendet.

Statsbidrag lämnas för ett år i sänder om det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

Statsbidrag till organisationer

2 §   Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till organisationer som
   1. saknar vinstsyfte och som inte är huvudmän inom skolväsendet,
   2. är demokratiskt uppbyggda och erbjuder insyn i verksamheten,
   3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering,
   4. har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt,
   5. arbetar riksomfattande med lokal eller regional förankring eller bedriver verksamhet av riksintresse,
   6. helt eller delvis är inriktade mot att främja entreprenörskap inom skolväsendet,
   7. har barn, elever eller skolpersonal som målgrupp, och
   8. har andra inkomster förutom statsbidraget.

3 §   Statsbidrag till sådana organisationer som avses i 2 § får lämnas för verksamhet som syftar till att inom skolväsendet
   1. utveckla kunskaper om projekt och företagande,
   2. stimulera entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt,
   3. stimulera skolors samarbete med entreprenörer inom näringsliv, kulturliv och föreningsliv, eller
   4. främja flickors och unga kvinnors entreprenörskap.

4 §   Om statsbidrag enligt denna förordning lämnas till organisationer som är att anse som företag enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, lämnas bidraget som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Statens skolverk. Förordning (2016:609).

5 §   Statsbidrag får inte lämnas till sådana organisationer som avses i 2 § som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatta i konkurs.

Statsbidrag till huvudmän inom skolväsendet

6 §   Statsbidrag enligt denna förordning får även lämnas till huvudmän inom skolväsendet.

7 §   Statsbidrag till huvudmän inom skolväsendet får lämnas för verksamhet som stimulerar utveckling av huvudmännens arbete när det gäller entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom skolväsendet.

Ansökan och beslut om statsbidrag

8 §   Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som beslutar om bidraget. Vid beräkningen av bidraget ska Skolverket ta hänsyn till om statsbidrag lämnas för verksamheten på annat sätt.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 9 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Redovisning

9 §   Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär. Statsbidrag som har lämnats för verksamhet som inte är ekonomisk ska redovisas för sig.

Om den som har tagit emot bidraget är en sådan organisation som avses i 2 § ska en revisor granska den ekonomiska redovisningen och redogöra för sina iakttagelser i ett intyg som bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

10 §   Statens skolverk ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått statsbidrag och med vilka belopp. Skolverket ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till. Skolverket bör också redovisa bidragens effekter i förhållande till syftet med bidraget enligt denna förordning.

Återbetalning och återkrav

11 §   Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 9 §, eller
   4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.

12 §   På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndiganden

13 §   Statens skolverk får meddela föreskrifter om
   1. beräkning och fördelning av statsbidrag, och
   2. verkställighet av denna förordning.

Överklagande

14 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.