Till innehåll på sidan

Förordning (2011:183) om befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem

artal
2011
utfardad
2011-02-24
andrattillochmed
t.o.m. SFS 2019:562
utdrag
1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 § Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning i form av 1. befattningsutbildning för
SFS nr: 2011:183
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2011-02-24
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:562
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 §   Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning i form av
   1. befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem, och
   2. fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem.

Med högskolor avses i denna förordning både universitet och högskolor. Förordning (2019:562).

2 §   I denna förordning regleras även sådan särskild befattningsutbildning som avses i 2 kap. 12 § skollagen (2010:800).

3 §   Ett uppdrag enligt 1 § första stycket 1 får gälla för högst sex år i taget. Den som påbörjat utbildning enligt 1 § första stycket 1 har dock rätt att slutföra den vid den eller de högskolor där utbildningen påbörjats.
Förordning (2012:139).

4 §   För befattningsutbildningen och fortbildningen tillämpas avgiftsförordningen (1992:191). Högskolorna får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Avgiften ska beräknas så att den ger full kostnadstäckning.

5 §   Med skolhuvudman avses i denna förordning huvudmän för samtliga skolformer och fritidshem som regleras i skollagen (2010:800).


2 kap. Befattningsutbildning

Utbildningen

1 §   En högskola får anordna en sådan utbildning som avses i 1 kap. 1 § första stycket 1 bara om utbildningen knyter an till sådan utbildning som högskolan har examenstillstånd för.

Befattningsutbildningen får bedrivas av flera högskolor i samverkan. Om utbildningen bedrivs av flera högskolor, ska en av högskolorna ha ansvaret för utbildningen som helhet.

Utbildningens syfte och mål

2 §   Syftet med befattningsutbildningen är att ge rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion kunskaper om de krav som anges i föreskrifter som gäller inom skolan, förskolan och fritidshemmet, samt att utveckla deras roll som ledare så att verksamhetens kvalitet kan säkerställas.

Målet med utbildningen är att deltagarna får sådana kunskaper att de kan
   1. ansvara för att elever och barn får en likvärdig och rättssäker utbildning,
   2. skapa förutsättningar för måluppfyllelse på såväl individ- som verksamhetsnivå, och
   3. ansvara för att verksamheten som helhet utvecklas.

Statens skolverk ska i samband med beställning av befattningsutbildningen närmare ange de mål som ska gälla för utbildningen.

Utbildningens omfattning och innehåll

3 §   Befattningsutbildningen ska motsvara 30 högskolepoäng och bestå av kurserna
   1. skoljuridik och myndighetsutövning (10 högskolepoäng),
   2. styrning, organisering och kvalitet (10 högskolepoäng), och
   3. skolledarskap (10 högskolepoäng). Förordning (2019:562).

Anmälan och urval

4 §   En skolhuvudman ska anmäla till Statens skolverk vilka rektorer eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion som ska genomgå befattningsutbildningen. Förordning (2019:562).

5 §   Om samtliga anmälda till befattningsutbildningen inte kan tas emot på utbildningen vid önskad tidpunkt, ska skolhuvudmannen se till att rektorer erbjuds plats i första hand. Bland rektorerna ska nyanställda rektorer prioriteras.
Förordning (2019:562).

Kursbevis och betyg

6 §   Samma kvalitetskrav ska ställas på befattningsutbildningen som på högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

De som deltar i befattningsutbildningen får ges betyg och kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskoleutbildning. Enbart betygsgraderna godkänd eller underkänd får användas.

Tillgodoräknande inom befattningsutbildningen

7 §   Den som har gått igenom en kurs inom befattningsutbildningen med godkänt resultat eller har motsvarande utbildning från ett annat land har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen vid den högskola där han eller hon deltar i befattningsutbildningen.

8 §   En deltagare i befattningsutbildningen får tillgodoräkna sig en eller två av de kurser som anges i 3 §, om han eller hon har förvärvat motsvarande kunskaper genom annan utbildning eller i yrkesverksamhet.

Annan utbildning eller yrkeserfarenhet 9 § Om en rektor eller annan person med motsvarande ledningsfunktion genom tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet har förvärvat kunskaper som kan jämställas med befattningsutbildningen som helhet, har han eller hon rätt att få en skriftlig redovisning som visar detta. Den skriftliga redovisningen får inte användas för sådant tillgodoräknande som avses i 7, 8 eller 11 §.

Beslut om tillgodoräknande och skriftliga redovisningar

10 §   Högskolan ska, på begäran av den som deltar i befattningsutbildningen och den skolhuvudman som är arbetsgivare för honom eller henne, pröva tillgodoräknanden enligt 7 och 8 §§. En högskola som anordnar befattningsutbildningen ska också pröva om sådana skriftliga redovisningar som avses i 9 § ska lämnas. Skriftliga redovisningar får bara lämnas om både rektorn eller annan person med motsvarande ledningsfunktion och den skolhuvudman som är arbetsgivare för honom eller henne begär det.

Tillgodoräknande som högskoleutbildning

11 §   Den som har genomgått befattningsutbildningen har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning enligt bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100).


3 kap. Fortbildning

Utbildningen

1 §   En högskola får anordna en sådan utbildning som avses i 1 kap. 1 § första stycket 2 bara om utbildningen knyter an till sådan utbildning som högskolan har examenstillstånd för.

Fortbildningen får bedrivas av flera högskolor i samverkan. Om utbildningen bedrivs av flera högskolor, ska en av högskolorna ha ansvaret för utbildningen som helhet. Förordning (2019:562).

Utbildningens syfte och mål

2 §   Syftet med fortbildningen är att rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion ska utveckla sitt pedagogiska ledarskap.

Statens skolverk ska i samband med beställning av fortbildningen ange de mål som ska gälla för utbildningen. Förordning (2019:562).

Utbildningens omfattning och innehåll

3 §   Fortbildningen ska motsvara 7,5 högskolepoäng.

4 §   Utbildningen ska
   1. bygga på relevanta delar av de kunskaper som rektorerna och annan personal med motsvarande ledningsfunktion får inom befattningsutbildningen, och
   2. vara inriktad mot styrnings- och ledarskapsfrågor.
Förordning (2019:562).

Anmälan och urval

5 §   För att få delta i fortbildningen krävs att rektorn eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion har
   1. fullgjort befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning eller fått en skriftlig redovisning enligt 2 kap. 9 §, och
   2. arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildningen. Förordning (2019:562).

6 §   En skolhuvudman ska anmäla till Statens skolverk vilka rektorer eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion som ska genomgå fortbildningen. Förordning (2019:562).

7 §   Om samtliga anmälda till fortbildningen inte kan tas emot på utbildningen vid önskad tidpunkt, ska skolhuvudmannen se till att rektorer erbjuds plats i första hand. Bland rektorerna ska de som har fullgjort en utbildning som är äldre än en befattningsutbildning enligt 2 kap. prioriteras. Förordning (2019:562).

Kursbevis och betyg

8 §   Samma kvalitetskrav ska ställas på fortbildningen som på högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

De som deltar i fortbildningen får ges betyg och kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskoleutbildning. Enbart betygsgraderna godkänd eller underkänd får användas.

Tillgodoräknande som högskoleutbildning

9 §   Den som har genomgått fortbildningen har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning enligt bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100).


3 a kap. Har upphävts genom förordning (2019:562).


4 kap. Uppföljning och överklagande

Uppföljning

1 §   Statens skolverk ska följa upp i vilken omfattning rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem genomgått befattningsutbildningen. Detsamma gäller i vilken omfattning rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem genomgått fortbildningen.

En högskola som anordnar befattningsutbildningen eller fortbildningen är skyldig att medverka i uppföljningen av utbildningen. Förordning (2019:562).

Överklagande

2 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2011:183
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011, då förordningen (2008:643) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem ska upphöra att gälla.
   2. Vid tillämpningen av 1 kap. 2 § ska med hänvisningen till 2 kap. 12 § skollagen (2010:800) även förstås 2 kap. 2 a § skollagen (1985:1100).
   3. Vid tillämpningen av 1 kap. 5 § ska med huvudmän för samtliga skolformer och fritidshem som regleras i skollagen (2010:800) även förstås huvudmän för samtliga skolformer, förskola och fritidshem som regleras i skollagen (1985:1100) och motsvarande verksamheter som anordnas av enskilda fysiska eller juridiska personer.

2019:562
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2019.
   2. Det upphävda 3 a kap. gäller dock fortfarande för fortbildning som har påbörjats före ikraftträdandet, dock längst till och med den 31 december 2019. Vid tillämpningen av 3 a kap. ska med förskolechef förstås rektor för förskoleenhet.