Förordning (2011:1590) om supermiljöbilspremie

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2011:1590
Departement/myndighet: Miljödepartementet
Utfärdad: 2011-12-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:399
Upphävd: 2021-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2020:1084
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Syftet med denna förordning är att med en supermiljöbilspremie främja en ökad försäljning och användning av nya bilar med låg klimatpåverkan.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Definitioner

2 §   Med vägtrafikregistret avses i denna förordning detsamma som i 2 kap. 1 § vägtrafikdatalagen (2019:369). Förordning (2019:399).

3 §   Med supermiljöbil avses i denna förordning en personbil som
   1. är typgodkänd enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211),
   2. uppfyller utsläppskraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, och
   3. enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning.

Supermiljöbilspremiens storlek

4 §   För fysiska personer uppgår supermiljöbilspremien
   1. till 40 000 kronor per supermiljöbil, om bilen vid blandad körning släpper ut noll gram koldioxid per kilometer, och
   2. till 20 000 kronor per supermiljöbil i övriga fall.
Förordning (2015:945).

5 §   För juridiska personer uppgår supermiljöbilspremien till ett belopp som per supermiljöbil
   1. motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara bil, dock högst 40 000 kronor, om bilen vid blandad körning släpper ut noll gram koldioxid per kilometer, och
   2. motsvarar 17,5 procent av prisskillnaden mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara bil, dock högst 20 000 kronor i övriga fall.

Första stycket gäller endast om supermiljöbilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen.

Med bilens nypris avses det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden. Förordning (2015:945).

Särskilda förutsättningar för företag

6 §   Supermiljöbilspremier enligt 4 och 5 §§ får ges till företag endast enligt de förutsättningar som följer av artiklarna 3 och 36 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, i den ursprungliga lydelsen.

En supermiljöbilspremie får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Förordning (2014:1570).

Utbetalning av supermiljöbilspremie

7 §   I den utsträckning det finns medel för det syfte som anges i 1 §, ska en supermiljöbilspremie betalas ut till de fysiska eller juridiska personer som
   1. under tiden från och med den 1 januari 2012 till och med den 30 juni 2018 har förvärvat en ny supermiljöbil som tidigare inte har varit påställd enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, och
   2. senast den 30 juni 2018 ställer på bilen enligt förordningen om vägtrafikregister.

Premien ska betalas ut så snart medel finns tillgängliga för utbetalningen och i turordning efter den dag då supermiljöbilen ställts på.

Om det finns särskilda skäl, får en supermiljöbilspremie betalas ut till en fysisk eller juridisk person som har förvärvat en ny supermiljöbil trots att villkoret om påställning i första stycket inte är uppfyllt.
Förordning (2017:1335).

Kombination med andra stöd

8 §   Supermiljöbilspremien får inte kombineras med andra former av statliga eller kommunala stöd för förvärv av supermiljöbilar.

Prövning

9 §   Transportstyrelsen prövar frågor om supermiljöbilspremier enligt denna förordning.

Återbetalning och återkrav

10 §   Den som har fått en supermiljöbilspremie utbetald till sig är återbetalningsskyldig om premien har betalats ut på grund av felaktiga uppgifter i vägtrafikregistret.

11 §   Om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 § ska Transportstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka supermiljöbilspremien. Om det finns särskilda skäl, får Transportstyrelsen efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.

Register

12 §   Transportstyrelsen ska föra det register som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2014:1570).

Bemyndigande

13 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. hur premien ska betalas ut,
   2. vilka uppgifter som behövs för att visa att en bil uppfyller kraven i 3 §, och
   3. närmast jämförbara bilar enligt 5 § första stycket.

Överklagande

14 §   Transportstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2011:1590

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2012.
Supermiljöbilspremier enligt förordningen betalas dock ut för förvärv av supermiljöbilar som har skett från och med den 1 januari 2012.

2015:945
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för supermiljöbilar som har påställts före ikraftträdandet.

2017:1335
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2018.
   2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2018.

2020:1084
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
   2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före utgången av 2020.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.