Förordning (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2011:155
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2011-02-24
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:1186
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag.

Tillsynsmyndigheter

2 §   Tillsynsmyndighet för auktoriserade delgivningsföretag är
   1. Länsstyrelsen i Stockholms län när delgivningsföretagets ledning har sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Värmlands, Örebro eller Dalarnas län,
   2. Länsstyrelsen i Skåne län när delgivningsföretagets ledning har sitt säte i Kronobergs, Blekinge, Kalmar eller Skåne län,
   3. Länsstyrelsen i Västra Götalands län när delgivningsföretagets ledning har sitt säte i Hallands, Jönköpings, Västra Götalands eller Östergötlands län, och
   4. Länsstyrelsen i Norrbottens län när delgivningsföretagets ledning har sitt säte i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län.

Tillsynsmyndighet för delgivningsföretag där ledningen har sitt säte utomlands är Länsstyrelsen i Stockholms län.

3 §   Av 6 § lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag framgår att tillsynsmyndigheten prövar frågor om auktorisation och godkännande samt återkallelse av auktorisation och godkännande.

Auktorisation

4 §   En ansökan om auktorisation av delgivningsföretag ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om
   1. sökandens namn, person- eller organisationsnummer och adress samt, om sökanden är en juridisk person, motsvarande uppgifter om verkställande direktör eller annan som leder verksamheten samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i delgivningsföretaget,
   2. namn, person- eller organisationsnummer och adress för sådana ägare som har ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,
   3. vilka personer som är anställda eller i övrigt verksamma i företaget och vilka av dessa som redan är godkända,
   4. hur bolagets firma tecknas, och
   5. inom vilket eller vilka län som delgivningsföretaget avser att utföra delgivningsverksamhet.

Till ansökan om auktorisation ska, avseende de personer som anges i första stycket 2, fogas
   1. personbevis,
   2. konkursfrihetsbevis,
   3. bevis om frihet från näringsförbud, och
   4. försäkran om att personen inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Ansökan ska också innehålla en redogörelse för hur företaget avser att bedriva delgivningsverksamheten och hur företaget ska se till att personalen har nödvändig utbildning.

5 §   Är en ansökan ofullständig, ska tillsynsmyndigheten förelägga sökanden att inom en viss angiven tid komplettera den. Sökanden ska informeras om att ärendet annars kan avgöras i befintligt skick.

6 §   Tillsynsmyndigheten ska, när den översänder en ansökan för yttrande till Polismyndigheten enligt 2 § andra stycket lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag, ange inom vilken tid yttrandet ska komma in till tillsynsmyndigheten. Förordning (2014:1186).

7 §   Tillsynsmyndigheten ska underrätta Polismyndigheten, övriga tillsynsmyndigheter och länsstyrelserna i de län inom vilka företaget avser att bedriva delgivningsverksamhet, om beslut i ärenden om auktorisation. Förordning (2014:1186).

Godkännande av personal

8 §   En ansökan om godkännande enligt 3 § lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om namn, personnummer och adress beträffande den som ansökan avser.

9 §   Ett ärende om godkännande som inte prövas i samband med ett ärende om auktorisation ska avgöras inom två veckor från det att en fullständig ansökan kom in till tillsynsmyndigheten, om inte särskilda skäl föranleder annat.

10 §   Tillsynsmyndigheten ska underrätta Polismyndigheten och övriga tillsynsmyndigheter om beslut i ärenden om godkännande. Förordning (2014:1186).

Tillsyn

11 §   Den redogörelse som delgivningsföretaget ska lämna enligt 7 § lagen (2010:1933) om delgivningsföretag ska innehålla uppgifter om
   1. vilket eller vilka slag av verksamhet som företaget har bedrivit,
   2. företagets organisation och planläggningen av dess verksamhet,
   3. omfattningen av verksamheten,
   4. vilken utbildning som personalen har genomgått under det senaste året, samt
   5. företagets system för intern kvalitetssäkring av delgivningsverksamheten.

12 §   Tillsynsmyndigheten bör, vid en inspektion enligt 8 § lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag, särskilt kontrollera att personalen och ledningen är godkända. Tillsynsmyndigheten bör även kontrollera hur delgivningsuppdragen dokumenteras och redovisas samt hur uppgifter som omfattas av sekretess hanteras och handlingar som innehåller sådana uppgifter förvaras.

Tillsynsmyndigheten ska, om den anser att det finns anledning, kontrollera lämpligheten hos personalen och ledningen genom kontroll i de register som anges i 15 §.

13 §   Tillsynsmyndigheten ska föra protokoll över företagna inspektioner.

14 §   Begär tillsynsmyndigheten vid utövandet av tillsyn bistånd av en annan länsstyrelse, ska den länsstyrelsen medverka vid tillsynen, om det inte är olämpligt.

Registerkontroll

15 §   I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för tillsynsmyndigheten att vid auktorisation, godkännande och tillsyn få uppgifter ur dessa register.

Anmälningsskyldighet

16 §   Ett auktoriserat delgivningsföretag ska anmäla till tillsynsmyndigheten
   1. om det sker en förändring i den krets av ägare som anges i 4 § första stycket 2,
   2. om en godkänd person lämnar sin anställning eller sitt uppdrag hos

företaget,
   3. om en tidigare godkänd person anställs i företaget,
   4. om det står klart att en person, som efter ansökan av företaget har godkänts eller är föremål för prövning hos tillsynsmyndigheten, inte kommer att påbörja sin anställning hos företaget,
   5. om företaget utvidgar sin verksamhet till ett annat län, eller
   6. om företaget upphör med sin verksamhet.

Tillsynsmyndigheten ska underrätta de myndigheter som anges i 8 § om innehållet i anmälan.

Utbildning

17 §   Ett auktoriserat delgivningsföretag ska se till att personalen har sådana teoretiska kunskaper och sådan praktisk erfarenhet som behövs för att kunna bedriva delgivningsverksamhet i enlighet med gällande föreskrifter. Personal som ska utföra stämningsmannadelgivning ska ha särskild kunskap om förutsättningarna för och förfarandet kring sådan delgivning.

Delgivningsföretaget ska tillhandahålla såväl introduktionsutbildning av nyanställda som löpande fortbildning.

Avgifter

18 §   Länsstyrelsen ska ta ut en avgift för prövning av ansökan om auktorisation av delgivningsföretag och för prövning av ansökan om godkännande av personal.

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 6 tillämpas på ansökningar om auktorisation av delgivningsföretag och avgiftsklass 3 på ansökningar om godkännande av personal. För en ansökan om godkännande som prövas i samband med en ansökan om auktorisation ska avgiftsklass 2 tillämpas.

Bemyndigande

19 §   Polismyndigheten får efter att tillsynsmyndigheterna har hörts meddela
   1. ytterligare föreskrifter om auktorisation och godkännande, och
   2. ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag och av denna förordning. Förordning (2014:1186).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.