Förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2011:130
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2011-02-24
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1618
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstuderande.

Myndigheten ansvarar för specialpedagogiskt stöd samt för utbildning i specialskolan och i förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med specialskola. Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

Specialpedagogiskt stöd

2 §   Myndigheten ska i specialpedagogiska frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ge råd och stöd till huvudmän med ansvar för
   1. utbildning inom skolväsendet,
   2. internationella skolor enligt 24 kap. skollagen (2010:800),
   3. utbildning vid särskilda ungdomshem enligt 24 kap.
skollagen, och
   4. annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen.

3 §   Myndigheten ska när det gäller sådana verksamheter som avses i 2 §
   1. anordna och medverka i kompetensutveckling,
   2. bedriva och medverka i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet, och
   3. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning som är relevant för det specialpedagogiska området.
Förordning (2011:1161).

4 §   Myndigheten ska bistå de huvudmän som svarar för verksamheten med särskilda omvårdnadsinsatser för elever som går en sådan Rh-anpassad utbildning som avses i 15 kap. skollagen (2010:800) med administrativa tjänster i samband med att hemkommuner och hemregioner betalar ersättning för vissa kostnader för eleverna till dessa huvudmän enligt 15 kap. 40 § skollagen. Förordning (2019:1084).

5 §   Myndigheten ska erbjuda specialpedagogisk utredning inom resurscenter för barn och ungdomar som
   1. är dövblinda,
   2. i annat fall än som avses i 1 är synskadade,
   3. i annat fall än som avses i 1 är synskadade och har ytterligare funktionsnedsättning,
   4. i annat fall än som avses i 1 är döva eller hörselskadade och som även har en intellektuell funktionsnedsättning, och
   5. har en grav språkstörning.

Utredningen får vid behov även omfatta barn som inte har börjat i de verksamheter som avses i 2 och 11 §§.

I verksamheten vid ett resurscenter ska det ingå att informera och utbilda lärare, annan personal samt vårdnadshavare.
Förordning (2022:1618).

Läromedel

6 §   Myndigheten ska när det gäller sådana verksamheter som avses i 2 § främja och informera om tillgången till läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Myndigheten får utveckla, anpassa, framställa och distribuera sådana läromedel i den utsträckning behoven inte kan tillgodoses på den kommersiella läromedelsmarknaden.

Specialskolan

7 §   Myndigheten ska särskilt verka för en ökad måluppfyllelse i specialskolan och i övrigt utveckla utbildningens kvalitet.

Myndigheten ska erbjuda eleverna i specialskolan ett elevhemsboende med hög kvalitet och goda förutsättningar för en aktiv fritid.

8 §   Specialskolan ska ha skolenheter för elever från hela landet (riksskolor) och skolenheter med regionala upptagningsområden (regionskolor).

9 §   Riksskolor ska finnas för elever som
   1. är dövblinda,
   2. i annat fall än som avses i 1 är synskadade och har ytterligare funktionsnedsättning,
   3. i annat fall än som avses i 1 är döva eller hörselskadade och som på grund av intellektuell funktionsnedsättning inte kan få sin utbildning i en regionskola, och
   4. har en grav språkstörning. Förordning (2022:1618).

10 §   Regionskolorna är avsedda för döva eller hörselskadade elever som inte behöver utbildning med särskilda insatser vid riksskolorna.

Regionskolor ska finnas i Örebro, Härnösands, Stockholms, Vänersborgs och Lunds kommuner.

Myndigheten får meddela föreskrifter om regionskolornas upptagningsområden.

11 §   Myndigheten ska bedriva utbildning för barn och ungdomar som avses i 11 § lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800).

Hantering av statliga stöd och bidrag

12 §   Myndigheten ska administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda bestämmelser eller särskilda beslut. Myndigheten ska följa upp och utvärdera de statliga stöd och bidrag som myndigheten administrerar. Förordning (2019:1278).

Andra uppgifter

13 §   Myndigheten ska erbjuda teckenspråksutbildning för syskon till döva eller hörselskadade barn och barn till döva eller hörselskadade föräldrar.

13 a §   Myndigheten ska tillhandahålla utbildning i punktskrift för barn och elever med svår synnedsättning eller blindhet.
Förordning (2022:213).

14 §   Myndigheten ska sprida information till och aktivt arbeta för att göra sin verksamhet känd för sådana huvudmän som avses i 2 §, deras personal, elever, andra studerande och vårdnadshavare.

15 §   Myndigheten ska bedriva verksamhet inom Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd, European Agency for Development in Special Needs Education.

Arbetets bedrivande

16 §   Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet. All individbaserad information som myndigheten redovisar ska vara uppdelad på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

Vid alla åtgärder som rör barn ska myndigheten i sin verksamhet i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

Myndigheten ska i sin verksamhet samråda med de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.
Förordning (2019:1278).

17 §   Har upphävts genom förordning (2016:251).

Ledning

18 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

19 §   Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Beslutande organ

20 §   Inom myndigheten finns det ett särskilt beslutsorgan som benämns Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning. Nämnden ska pröva frågor om
   1. mottagande i specialskolan enligt 7 kap. 6 § skollagen (2010:800), och
   2. antagning till Rh-anpassad utbildning vid vissa gymnasieskolor och andra frågor om rätt till sådan utbildning enligt 15 kap. 36 § skollagen.

21 §   Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh- anpassad utbildning består av en ordförande samt minst sex och högst tio andra ledamöter. I nämnden ska det finnas företrädare för grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan samt för personer med rörelsehinder. Förordning (2022:1618).

22 §   Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh- anpassad utbildning är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

23 §   Om ett ärende är så brådskande att Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.

Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

24 §   Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh- anpassad utbildning ansvarar för sina beslut.

Nämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

25 §   Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh- anpassad utbildning tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Ärendenas handläggning

26 §   Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ordföranden i Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning får avgöra ärenden enligt 20 § som är av det slaget att de inte behöver avgöras av nämnden.

27 §   Ärendena ska avgöras efter föredragning.

Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 26 § inte behöver föredras.

Anställningar och uppdrag

28 §   Generaldirektören är myndighetschef.

29 §   Ordföranden och övriga ledamöter i Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning utses av myndigheten för en bestämd tid. Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

Personalansvarsnämnd

30 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

31 §   Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

32 §   Begränsningarna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska inte tillämpas på myndigheten när det gäller sådana varor och tjänster som avses i första stycket 1-4 samma paragraf.

Myndigheten får ta ut avgifter
   1. för att tillhandahålla läromedel och förteckningar,
   2. för kost och inkvartering i samband med kurser och besök, och
   3. från Folkbildningsrådet när det gäller administration av förstärkningsbidrag till folkhögskolor.

Myndigheten får besluta om storleken på avgifter enligt andra stycket 1 och 2 upp till full kostnadstäckning. Myndigheten får besluta om storleken på avgifter enligt andra stycket 3.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Förordning (2022:213).

Överklagande

33 §   Myndighetens beslut i fråga om fördelning av bidrag får inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.