Förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2010:853
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2010-06-23
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:573
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Allmänna bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el.

Ord och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i lagen om ursprungsgarantier för el.

2 §   Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el.
Förordning (2017:328).

Definitioner

3 §   Ursprungsgarantier får avse el från förnybara energikällor, högeffektiv kraftvärme, kärnkraft, torvförbränning och fossila energikällor samt övrig el enligt följande definitioner:

el från förnybara energikällor: el som produceras med förnybara, ickefossila energikällor, vilka är vindenergi, termisk och fotovoltaisk solenergi, omgivningsenergi, geotermisk energi, tidvattensenergi, vågenergi och annan havsenergi, vattenkraft, biomassa, biogas, deponigas och gas från avloppsreningsverk,
omgivningsenergi: naturligt förekommande värmeenergi och energi som ackumulerats inom ett avgränsat område och som kan lagras i yt- eller avloppsvatten eller i omgivningsluften, dock inte i frånluft,
geotermisk energi: energi lagrad i form av värme under den fasta jordytan,
biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk, inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, av skogsbruk och därmed förknippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av avfall, inklusive industriavfall och kommunalt avfall av biologiskt ursprung,
el från högeffektiv kraftvärme: kraftvärmeproducerad el så som den bestäms i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944,
el från kärnkraft: el som framställs i en kärnkraftsreaktor,
el från torvförbränning: el som produceras genom förbränning av torv,
el från fossila energikällor: el som produceras med icke förnybara energikällor såsom kol, olja och naturgas, och

övrig el: el från någon annan energikälla än de som definierats ovan. Förordning (2022:1388).

Uppgifter på ursprungsgarantin

4 §   En ursprungsgaranti ska innehålla uppgifter om
   1. den energikälla energin produceras från samt start- och slutdatum för produktion,
   2. namnet på den anläggning där energin produceras, var den är belägen, vilken typ av anläggning det rör sig om och dess kapacitet,
   3. huruvida, när och i vilken omfattning anläggningen eller energienheten har fått stöd genom ett nationellt stödsystem och typen av stödsystem,
   4. datum då anläggningen togs i drift, och
   5. datum och land för utfärdande.

5 §   Om ursprungsgarantin avser el från högeffektiv kraftvärme ska ursprungsgarantin utöver vad som anges i 4 § även innehålla uppgifter om
   1. energikällans lägre värmevärde (det effektiva värmevärdet),
   2. mängden och användningen av den värme som framställts genom kraftvärmeprocessen,
   3. primärenergibesparing som beräknats enligt fastställda referensvärden för effektivitet och enligt bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944, och
   4. anläggningens nominella elektriska och termiska effektivitet. Förordning (2022:1388).

Utfärdande av ursprungsgarantier

5 a §   Ursprungsgarantier som avser högeffektiv kraftvärme eller som kan överföras till en annan EU-medlemsstat får endast utfärdas för nettoelproduktion. Förordning (2017:328).

5 b §   Statens energimyndighets beslut om utfärdande av ursprungsgarantier ska gälla i
   1. fem år, om utfärdandet gäller ursprungsgarantier som kan överföras till en annan EU-medlemsstat, och
   2. tills vidare i övriga fall. Förordning (2017:328).

Mätning och rapportering

6 §   Om den el som har producerats i en elproduktionsanläggning matas in i ett elnät som omfattas av nätkoncession, ska den som har nätkoncessionen mäta mängden inmatad el och mängdens fördelning över tiden och rapportera uppgifterna till Statens energimyndighet enligt förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den förordningen. Förordning (2017:328).

7 §   Om den el som har producerats i en elproduktionsanläggning matas in i ett elnät som inte omfattas av nätkoncession, ska elproducenten mäta mängden inmatad el under varje kvart och rapportera uppgifterna till Statens energimyndighet enligt föreskrifter som myndigheten har meddelat med stöd av 14 § 2.
Förordning (2023:573).

7 a §   Om en ursprungsgaranti ska överföras till en annan EU-medlemsstat eller avser högeffektiv kraftvärme, ska mätningarna enligt 6 och 7 §§ avse nettoelproduktion. Om de rapporterade mätvärdena inte avser nettoelproduktion, ska mätvärdena korrigeras enligt föreskrifter som Statens energimyndighet har meddelat med stöd av 14 § 2. Förordning (2017:328).

8 §   Om en ursprungsgaranti avser el från högeffektiv kraftvärme, ska elproducenten särskilt rapportera uppgifter enligt 5 § till Statens energimyndighet enligt föreskrifter som myndigheten har meddelat med stöd av 14 § 2.
Förordning (2017:328).

9 §   Om det vid en produktionsanläggning är möjligt att producera el med olika bränslen eller energikällor, ska elproducenten särskilt beräkna och rapportera produktionen till Statens energimyndighet enligt föreskrifter som myndigheten har meddelat med stöd av 14 § 2.
Förordning (2017:328).

10 §   Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll meddelar föreskrifter om krav på och kontroll av mätutrustning och utövar tillsyn över efterlevnaden av sådana föreskrifter i enlighet med vad som följer av lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.

Konto för ursprungsgarantier

11 §   Statens energimyndighet ska
   1. i fråga om sådana ursprungsgarantier som avses i 5 b § 2 upprätta ett konto för ursprungsgarantier åt
      a) en elproducent, när myndigheten har beslutat att ursprungsgarantier som avser producentens el ska utfärdas, och
      b) en elleverantör eller annan som handlar med ursprungsgarantier, efter anmälan från leverantören eller handlaren, och
   2. i fråga om ursprungsgarantier som kan överföras mellan EU-medlemsstater upprätta ett särskilt konto för sådana ursprungsgarantier åt en elproducent, elleverantör eller annan som handlar med ursprungsgarantier, om producenten, leverantören eller handlaren ansöker om det.

Ett beslut om konto får förenas med villkor. Förordning (2017:328).

Annullering av ursprungsgarantier

12 §   Statens energimyndighet ska annullera en ursprungsgaranti
   1. om den som är antecknad som innehavare i registret över ursprungsgarantier skriftligen begär det, eller
   2. efter tolv månader från och med produktionen av den energienhet som ursprungsgarantin avser. Förordning (2017:328).

Uppgiftsskyldighet

12 a §   Statens energimyndighet ska på begäran av Energimarknads-inspektionen lämna ut de uppgifter om annullering av ursprungsgarantier som behövs för inspektionens tillsyn enligt ellagen (1997:857). Förordning (2023:245).

Avgifter

13 §   Elproducenter, elleverantörer och andra som handlar med ursprungsgarantier ska betala en avgift till Statens energimyndighet
   1. med 5 öre för varje ursprungsgaranti som myndigheten utfärdar, och
   2. med 3 öre för varje ursprungsgaranti som överförs från en annan EU-medlemsstat. Förordning (2022:1388).

13 a §   Elproducenter som omfattas av ett beslut om utfärdande av ursprungsgarantier, elleverantörer och andra som handlar med ursprungsgarantier ska betala en kontoavgift till Statens energimyndighet med 200 kronor per år.

Om kontot avser ursprungsgarantier som kan överföras mellan EU-medlemsstater, ska kontoavgiften dock vara 5 000 kronor för elleverantörer och andra som handlar med ursprungsgarantier.
Förordning (2022:1388).

Bemyndiganden

14 §   Statens energimyndighet får meddela
   1. föreskrifter om vad som avses med nettoelproduktion enligt 5 a §,
   2. föreskrifter om mätning och rapportering enligt 7, 7 a, 8 och 9 §§, och
   3. ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el och denna förordning. Förordning (2017:328).

Överklagande

15 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:1054).


Övergångsbestämmelser

2010:853
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010, då förordningen (2006:331) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el ska upphöra att gälla.
   2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för ursprungsgarantier som har utfärdats före den 1 december 2010.

2022:1388

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024 i fråga om 13 och 13 a §§ och i övrigt den 1 oktober 2022.

2023:573
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2023.
   2. Mätningen enligt 7 § får till utgången av 2024 avse mängden överförd el under varje timme, om mätutrustningen inte kan registrera överförd el under varje kvart. Rapporteringen ska även under denna period avse varje kvart.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.