Förordning (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2010:1925
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2010-12-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:850
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Med framställning i film avses detsamma som i 2 § lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

2 §   Ansökan om godkännande av en framställning i en film som ska visas offentligt för barn under 15 år ska vara skriftlig och lämnas in till Mediemyndigheten. Ansökan ska innehålla uppgift om
   1. framställningens titel och längd,
   2. distributörens namn,
   3. den åldersgräns som godkännandet ska avse, och
   4. framställningens innehåll.

Den framställning som ansökan avser ska bifogas. För framställningar på andra språk än svenska får Mediemyndigheten kräva att den svenska översättningen ska finnas inlagd på framställningen eller att det till ansökan bifogas en fullständig förteckning över de texter som framställningen är avsedd att visas med. Förordning (2023:850).

2 a §   Frågor om godkännande av en framställning i en film som är avsedd att visas offentligt för barn under 15 år ska prövas av filmgranskare vid Mediemyndigheten.

Prövningen ska göras av två filmgranskare. Minst en av dem ska ha kvalificerad utbildning i och erfarenhet av barnpsykologi, sociologi, pedagogik, barnpsykiatri eller något annat ämne som är av betydelse vid prövningen. Om filmgranskarna inte kan enas om beslutet ska även en tredje filmgranskare delta i prövningen.

När ett ärende prövas av tre filmgranskare gäller den bedömning som majoriteten är enig om. Om de tre granskarna gör tre olika bedömningar, gäller den bedömning som den som arbetat längst som filmgranskare gör. Förordning (2023:850).

2 b §   Mediemyndigheten får hämta in yttranden från någon som har särskild sakkunskap. Förordning (2023:850).

3 §   Har upphävts genom förordning (2017:77).

Anslag om åldersgräns

4 §   Genom tydliga anslag ska det anges vilken åldersgräns som gäller för tillträde till en visning av en framställning i en film vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.