Förordning (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2010:1923
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2010-12-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:960
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn- och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation.

Myndigheten ska fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

2 §   Statens medieråd ska inom sitt verksamhetsområde särskilt
   1. beakta och utveckla myndighetens expertroll,
   2. tillvarata forskning och annan kunskap,
   3. tillvarata barns och ungas egna erfarenheter,
   4. verka för mediebranschernas självreglering, och
   5. följa och delta i internationellt arbete.

3 §   Myndigheten ska ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i verksamheten.

Samverkan

3 a §   Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och aktörer, däribland det civila samhällets organisationer, i syfte att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem mot skadlig mediepåverkan.

Myndigheten ska särskilt samverka med Myndigheten för press, radio och tv, Myndigheten för tillgängliga medier och Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) vid Göteborgs universitet i uppgiften att följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga. Förordning (2015:623).

Ledning

4 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

5 §   Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex ledamöter. Förordning (2020:960).

Organisation

6 §   Vid myndigheten ska det finnas filmgranskare.

Handläggningen av ärenden om fastställande av åldersgränser

7 §   Frågan om godkännande av en framställning i en film som avses att visas offentligt för barn under 15 år ska prövas av filmgranskare.

Framställningen ska alltid prövas av två filmgranskare. Minst en av dem ska ha kvalificerad utbildning och erfarenhet i barnpsykologi, sociologi, pedagogik, barnpsykiatri eller något annat ämne som är av värde vid prövningen. Kan filmgranskarna inte enas om beslutet ska även en tredje filmgranskare pröva framställningen.

När ett ärende prövas av tre filmgranskare gäller den mening som majoriteten är enig om som myndighetens beslut eller, vid tre olika meningar, den mening som den i tjänsten äldste filmgranskaren har.

8 §   Myndigheten får hämta in yttranden från någon som har särskild sakkunskap.

9 §   Utan myndighetschefens medverkan får det i ett ärende om fastställande av åldersgränser inte fattas ett beslut som innebär att myndighetens praxis ändras.

Anställningar och uppdrag

10 §   Direktören är myndighetschef. Myndighetschefen ska även vara filmgranskare.

11 §   Har upphävts genom förordning (2017:76).

Undantag från myndighetsförordningen

12 §   Myndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.