Förordning (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2010:1793
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2010-12-02
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:93
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Domarnämndens uppgifter anges bland annat i 3 § lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare, i lagen (2014:414) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna samt i förordningen (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol.

Domarnämnden har också till uppgift att
   1. besluta i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken när det gäller lagfarna domare och rättsbildade befattningshavare i domstol,
   2. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 d §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning när det gäller ordförandena i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, hovrättspresidenter, kammarrättspresidenter och lagmän i tingsrätt och förvaltningsrätt,
   3. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 c §§ lagen om offentlig anställning när det gäller hyresråd som är chefer för en hyresnämnd, och
   4. genomföra säkerhetsprövningar av de ordinarie domare och hyresråd som anges i 3 kap. 4 a § första stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585) om anställningen är placerad i säkerhetsklass. Förordning (2021:93).

Ledning

2 §   Myndigheten leds av en nämnd.

Handläggningen av ärenden

3 §   Bestämmelser om nämndens handläggning finns i 6-9 §§ lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.

4 §   Innan nämnden lämnar sitt förslag i fråga om någon annan anställning än chef för domstol eller hyresnämnd ska den inhämta yttrande från chefen för den aktuella domstolen eller hyresnämnden. Chefen för den aktuella domstolen eller hyresnämnden bör intervjua de sökande som han eller hon avser att yttra sig över.

I ärenden som avser utnämning av chef för domstol eller hyresnämnd bör nämnden, eller den person som nämnden bestämmer, ha intervjuat den eller de sökande som nämnden avser att föra upp på förslag.

Innan nämnden i ett ärende om anställning som domare eller hyresråd för upp en sökande på förslag, ska uppgifter om sökanden inhämtas ur belastningsregistret enligt förordningen (1999:1134) om belastningsregister, om det inte möter något hinder enligt 7 § lagen (1998:620) om belastningsregister.

4 a §   För att värdera en sökandes skicklighet får nämnden låta en sakkunnig närvara och yttra sig vid nämndens sammanträde.
Förordning (2019:57).

4 b §   När en säkerhetsprövning enligt 1 § andra stycket 4 ska genomföras i samband med en utnämning ska säkerhetsprövningen ske efter en begäran av Regeringskansliet.
Förordning (2021:93).

Anställningar och uppdrag

5 §   Bestämmelser om nämndens sammansättning m.m. finns i 4 och 5 §§ lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.

6 §   De ledamöter och ersättare som ska vara jurister verksamma utanför domstolsväsendet förordnas på förslag av
   - Arbetsgivarverket,
   - Sveriges Kommuner och Regioner, och
   - Sveriges advokatsamfund.

Personer som nomineras av Sveriges advokatsamfund ska vara advokater.

Samtliga personer som nomineras bör ha kunskap om och erfarenhet av rekryteringsfrågor och andra arbetsgivarfrågor.

Förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. ska tillämpas på de ledamöter och ersättare som representerar allmänheten. Förordning (2021:93).

7 §   Nämnden beslutar om anställning av kanslichef.

Undantag från myndighetsförordningen

8 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på nämnden:
   - 5 § om delegering när det gäller ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd enligt 1 § första stycket, de uppgifter som framgår i 1 § andra stycket 1-3 och de övriga uppgifter som särskilt tilldelats nämnden genom lag eller förordning med undantag av uppgiften att genomföra säkerhetsprövningar enligt 1 § andra stycket 4,
   - 16 § andra stycket om avgörande av ordförande i brådskande fall när det gäller ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd enligt 1 § första stycket och ärenden om anställning av domare eller hyresråd på begränsad tid.
Förordning (2021:93).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.