Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2010:1138
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad: 2010-10-07
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1310
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelse

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter om den samhällsorientering som varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.
Förordning (2017:829).

Syfte och innehåll

2 §   Samhällsorienteringen syftar till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.
Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om
   1. de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
   2. den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt,
   3. hur samhället är organiserat, och
   4. praktiskt vardagsliv.

3 §   Samhällsorienteringen ska innehålla följande delar.
   1. Att komma till Sverige.
   2. Att bo i Sverige.
   3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige.
   4. Individens rättigheter och skyldigheter.
   5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige.
   6. Att påverka i Sverige.
   7. Att vårda sin hälsa i Sverige.
   8. Att åldras i Sverige.

Tyngdpunkten ska ligga på den praktiska aspekten av att leva i Sverige. Det exakta innehållet, omfattningen och tyngdpunkten i varje del bör anpassas efter deltagarna och de lokala förutsättningarna.

Utformning och genomförande

4 §   Av lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare framgår när samhällsorienteringen ska påbörjas. Den ska normalt vara avslutad ett år efter det att den påbörjats. Förordning (2017:829).

5 §   Varje nyanländ ska erbjudas en samhällsorientering som omfattar minst 100 timmar. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet. Förordning (2019:1310).

6 §   Kommunen bestämmer hur samhällsorienteringen ska utformas och i vilken ordningsföljd samhällsorienteringens delar ska behandlas.

Samhällsorienteringen ska ge utrymme för dialog och reflektion.

7 §   Samhällsorienteringen ska i möjligaste mån bedrivas på modersmålet eller ett annat språk som deltagaren behärskar väl. Vid behov ska tolk anlitas.

De personer som ger samhällsorienteringen ska ha lämplig pedagogisk utbildning eller erfarenhet och ämneskunskap.

8 §   Kommunen ska ha en plan för samhällsorienteringen. I planen ska samhällsorienteringens innehåll och omfattning anges.

Planen ska revideras när det behövs. Hänsyn ska då tas till nya förutsättningar och hur genomförandet fungerat.

9 §   Kommunen får uppdra åt andra att utforma planen och anordna samhällsorienteringen. Planen ska då godkännas av kommunen.

Intyg och information

10 §   Kommunen ska ge varje deltagare ett intyg efter avslutad samhällsorientering. Om en annan kommun begär det, ska kommunen lämna information om delvis genomgången samhällsorientering.

Omfattningen och innehållet ska framgå.

Stöd, uppföljning och redovisning

11 §   Länsstyrelserna ska främja och stödja samarbete mellan kommuner om samhällsorienteringen.

12 §   Länsstyrelserna ska följa upp verksamheten. Varje kommun ska lämna länsstyrelsen de uppgifter som behövs för detta.

13 §   Länsstyrelserna ska varje år lämna en gemensam redovisning om samhällsorienteringen till regeringen.


Övergångsbestämmelser

2017:829
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
   2. För en nyanländ invandrare som har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller 1 och 4 §§ i den äldre lydelsen, så länge den planen gäller.

2019:1310
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har påbörjat samhällsorientering före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.