Förordning (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2010:1101
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2010-08-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:628
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

Kontroll av krigsmateriel, produkter med dubbla användningsområden och tekniskt bistånd

1 §   Inspektionen för strategiska produkter är förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel samt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, om inte någon annan myndighet har detta till uppgift.

1 a §   Inspektionen ska när det gäller utförsel och annan utlandssamverkan som avser krigsmateriel, på det sätt som myndigheten finner lämpligt, tydliggöra beslutens förenlighet med de strikta svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport och annan utlandssamverkan, samt de internationella åtaganden som gäller inom verksamhetsområdet, inklusive kriterierna i rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel samt FN:s vapenhandelsfördrag. Förordning (2014:1557).

2 §   Inspektionen ska
   1. förmedla sådan information om kontroll av krigsmateriel, produkter med dubbla användningsområden och tekniskt bistånd som Sverige har åtagit sig att tillhandahålla som medlem i Europeiska unionen och de multilaterala exportkontrollregimerna,
   2. delta i informations- och erfarenhetsutbyte och annat samarbete inom ramen för internationella överenskommelser om exportkontroll och i det europeiska samarbetet, och i detta arbete
      a) bevaka andra länders avslag på tillståndsansökningar,
      b) informera Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd och övriga medlemsstater i Europeiska unionen samt berörda internationella organ om avslag på svenska ansökningar om tillstånd, och
      c) genomföra konsultationer enligt rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel,
   3. uppfylla de åtaganden inom sitt verksamhetsområde som i övrigt följer av Sveriges samarbete inom Europeiska unionen och följa de tillämpningsbestämmelser som Europeiska unionens medlemsstater kommit överens om, och
   4. ge stöd till Regeringskansliets deltagande, och på uppdrag av Regeringskansliet delta, i Europeiska unionens rådsarbetsgrupper, Europeiska kommissionens arbetsgrupper, de internationella exportkontrollregimernas arbete och annat bilateralt och internationellt samarbete på exportkontrollområdet. Förordning (2020:1100).

2 a §   Inspektionen ska genomföra verifikationsbesök i utlandet för att kontrollera att krigsmateriel, som har tillverkats i och levererats från Sverige, inte har avletts till någon annan mottagare än den som anges i slutanvändarintyget.

Verifikationsbesök får utföras i ett land som
   1. har tagit emot sådan krigsmateriel i egenskap av slutlig mottagare, och
   2. i ett slutanvändarintyg har gett svensk myndighet tillåtelse att på plats i landet utöva kontroll genom verifikation av materielen i fråga.

Verifikationsbesöken ska avse följande krigsmateriel, som anges i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel:
   1. pansarvärnsvapen och rekyllösa gevär (ML2 a),
   2. ammunition till vapen enligt 1 (ML3 a),
   3. robotar som kan bäras och användas av en grupp om högst tre personer (ML4 a), och
   4. vapensikten och eldledningsutrustning till robotar enligt 3 (ML5 a).

Verifikationsbesöken ska utföras vid en tidpunkt och i en omfattning som inspektionen anser är lämplig.
Förordning (2021:1054).

3 §   Inspektionen ska varje år senast den 15 februari till regeringen lämna dels en redogörelse för den svenska exporten av krigsmateriel och andra strategiska produkter under det föregående kalenderåret, dels en beskrivning av viktiga tendenser inom svensk och internationell exportkontroll.

Inspektionen ska vidare årligen lämna underlag till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om den svenska exporten av krigsmateriel för rapportering till Förenta nationerna, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och sekretariatet för FN:s vapenhandelsfördrag.
Förordning (2020:1100).

3 a §   Sekretess enligt 15 kap. 1 § och 30 kap. 23 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar inte att inspektionen lämnar en uppgift till en behörig myndighet i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), om det behövs för fullgörandet av Sveriges internationella åtaganden om samarbete och informationsutbyte mellan EES-länderna.
Förordning (2011:851).

Förbud mot kemiska vapen

4 §   Inspektionen är nationell myndighet med de uppgifter som följer av lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen och förordningen (1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.

Utländska direktinvesteringar

4 a §   Inspektionen ska vara nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen samt lämna en årlig rapport enligt artikel 5 i den förordningen.
Förordning (2020:828).

4 b §   Inspektionen ska vara granskningsmyndighet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar.
Förordning (2023:628).

4 c §   Inspektionen ska regelbundet analysera och bedöma vilka framväxande teknologier och vilken annan strategiskt skyddsvärd teknologi som bör anges i bilaga 2 till förordningen (2023:624) om granskning av utländska direktinvesteringar. Inspektionen ska när det till följd av ändrade förhållanden finns anledning till det informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om huruvida det finns behov av att ändra bilagan och vid behov lämna förslag på ändringar. Inspektionen ska dessförinnan ha gett Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut tillfälle att yttra sig. Förordning (2023:628).

Internationella sanktioner

5 §   Inspektionen ska fullgöra de uppgifter som myndigheten tilldelas enligt;
      1) förordningar om ekonomiska sanktioner som beslutas av Europeiska unionen,
      2) beslut som regeringen meddelar med anledning av sådana förordningar, eller
      3) föreskrifter som regeringen beslutar med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner.

Tjänsteexport

6 §   Inspektionen får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till inspektionens kärnverksamhet inom ramen för de uppgifter och verksamhetsområden som anges i denna instruktion eller i annan förordning. Förordning (2020:1100).

Samverkan

7 §   Inspektionen ska samverka med berörda myndigheter om materielsäkerhet, känsliga teknologier och utländska direktinvesteringar. Förordning (2020:1100).

Informationsverksamhet

8 §   Inspektionen ska
   1. informera allmänheten, universitet och högskolor samt andra forskningsinstitutioner om sin verksamhet och om det gällande regelverket för verksamheten, och
   2. upprätthålla kontakter med relevanta företag, universitet och högskolor i syfte att informera om riskerna med spridning av känsliga teknologier. Förordning (2020:1100).

Ledning

9 §   Inspektionen leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

Exportkontrollrådet

10 §   Ett råd för samråd i exportkontrollfrågor (Exportkontrollrådet) är knutet till inspektionen. Rådet består av generaldirektören och de andra ledamöter som regeringen utser för en bestämd tid. Generaldirektören är rådets ordförande och han eller hon ska hålla rådet informerat om inspektionens verksamhet på exportkontrollområdet.

11 §   Generaldirektören ska samråda med rådet innan inspektionen lämnar över ett ärende till regeringen för prövning enligt 1 a § lagen (1992:1300) om krigsmateriel, 4 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, 6 § förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa paragrafer.

Generaldirektören bestämmer vilka andra ärenden som före avgörandet ska läggas fram för rådet för samråd.

12 §   Inspektionen ska inför varje sammanträde i god tid till rådet lämna det skriftliga underlag som rådets ledamöter behöver för att ta ställning till de frågor som behandlas.

13 §   Rådets sakkunniga i utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor är den statssekreterare som svarar för exportkontrollfrågor, det utrikesråd i Utrikesdepartementet som Regeringskansliet bestämmer och statssekreteraren i Försvarsdepartementet eller den som någon av dem sätter i sitt ställe. Generaldirektören får kalla även andra sakkunniga och experter till sammanträden för att lämna den information som behövs.

14 §   Inspektionen ska tillsammans med rådets ledamöter verka för att upprätthålla och utveckla ledamöternas kompetens på området för kontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Teknisk-vetenskapliga rådet

15 §   Ett teknisk-vetenskapligt råd (Teknisk-vetenskapliga rådet) är knutet till inspektionen för att lämna råd till myndigheten i frågor om klassificeringen av produkter och i andra väsentliga teknisk-vetenskapliga ämnen. Rådet består av generaldirektören och de andra ledamöter som inspektionen utser. Generaldirektören leder rådets arbete.

Samverkansrådet

16 §   Ett råd för samverkan mellan myndigheter i icke- spridningsfrågor (Samverkansrådet) är knutet till inspektionen. Rådet ska verka för en effektiv myndighetssamordning när det gäller åtgärder mot spridning av massförstörelsevapen. Rådet består av generaldirektören och de andra ledamöter från samverkande myndigheter som inspektionen utser. Generaldirektören leder rådets arbete.

Anställningar och uppdrag

17 §   Generaldirektören är myndighetschef.

18 §   I fråga om anställning vid inspektionen av en militär tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.