Till innehåll på sidan

Förordning (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2010:1080
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2010-07-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:234
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Uppgifter

1 §   Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) har i uppgift att bidra till att uppfylla målet för det internationella biståndet, som en del i uppgiften att genomföra Sveriges politik för global utveckling och Agenda 2030 som Förenta nationernas (FN) medlemsstater antagit. Myndigheten ska genom ekonomiska bidrag, på de sätt som framgår av 2-5 §§ och i enlighet med av regeringen beslutade strategier inom svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd stödja verksamheter som kan bidra till att uppnå detta mål. Förordning (2022:234).

2 §   Myndighetens verksamhet ska utgå från
   - ett rättighetsperspektiv och fattiga människors perspektiv på utveckling,
   - ett integrerat klimat- och miljöperspektiv,
   - ett integrerat jämställdhetsperspektiv som inkluderar en analys av kvinnors och flickors respektive mäns och pojkars situation, och
   - ett integrerat konfliktperspektiv i utvecklingssamarbetet.

Vidare ska myndigheten i sin verksamhet
   1. utgå från rättsstatens principer,
   2. bidra till genomförandet av regeringens internationella åtaganden rörande principerna för effektivt bistånd och utvecklingssamarbete,
   3. verka för ett effektivt bistånd bland annat genom dialog, katalytiska insatser, innovativa samverkans- och finansieringsformer samt genom att komplettera och underlätta för andra finansiella flöden som bidrar till fattigdomsbekämpning och global hållbar utveckling,
   4. beakta vikten av offentliga institutioner som bygger på demokratiska principer för långsiktiga resultat,
   5. vidta åtgärder för att motverka oegentligheter och korruption,
   6. bedöma och följa upp risker både på insats- och strateginivå samt hantera riskerna i dialog med partner, och
   7. tillvarata kunskap från såväl egna som externa uppföljningar och utvärderingar vid genomförande av utvecklingssamarbete. Förordning (2022:234).

3 §   Myndigheten ska
   1. bistå regeringen med expertstöd, och de underlag som är nödvändiga för regeringens utformning av biståndspolitiken och för genomförandet av det bilaterala och multilaterala utvecklingssamarbetet, humanitära biståndet och EU-biståndet,
   2. i genomförandet av strategierna inom svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd varje år lämna strategirapporter till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) samt under det sista året i en strategiperiod lämna fördjupade strategirapporter,
   3. bistå aktörer som bedriver uppföljning och utvärdering inom myndighetens verksamhetsområde,
   4. sammanställa och till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och OECD:s biståndskommitté (DAC) rapportera statistik enligt direktiv från DAC,
   5. verka för öppenhet och insyn i det internationella biståndet och i samarbetsländerna, aktivt och på elektronisk väg tillgängliggöra information om sin verksamhet, samordna genomförandet av transparensgarantin i det svenska biståndet, inklusive stödja övriga berörda aktörer i detta arbete samt ansvara för informationstjänsten openaid.se,
   6. vid myndighetens utbildningscenter i Härnösand anordna utbildning och kompetensutveckling för myndighetens samarbetspartner inom utvecklingssamarbetet,
   7. vara nationell kontaktpunkt för myndighetssamarbetet Twinning och Technical Assistance Information Exchange (TAIEX) finansierat genom EU:s biståndsbudget,
   8. inom ramen för samarbete inom Östersjöregionen ansvara för delar av samarbetet med Ryssland inom miljöområdet, genom att bl.a. bidra till finansiering av insatser i anslutning till investeringsprojekt genom internationella finansiella institutioner (IFI), samt ansvara för samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter,
   9. när det gäller vissa medel för anslagsposter under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd som regeringen eller Regeringskansliet beslutar om, för Regeringskansliets räkning utföra vissa administrativa kontrollmoment vid bidragshantering, praktiskt hantera utbetalningar, återbetalningar och återkrav samt svara för en effektiv valutahantering,
   10. inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling,
   11. i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med myndigheten om vilken rapportering som behövs, och
   12. ansvara för redovisning av ägarandelar i Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken, Afrikanska utvecklingsbanken, Interamerikanska utvecklingsbanken, Internationella finansbolaget, Multilaterala investeringsorganet och Interamerikanska investeringsbolaget. Förordning (2022:234).

4 §   Myndigheten får
   1. i mån av tillgång på medel besluta om och betala ut bidrag eller annan finansiering,
   2. ingå och säga upp avtal om närmare villkor för samarbetet med samarbetsländer (proceduravtal),
   3. efter överenskommelse med en avtalsslutande part omfördela medel mellan olika avtal om bidrag eller annan finansiering till stöd för verksamhet med andra stater, internationella och multilaterala organisationer, organisationer i det civila samhället, svenska myndigheter samt andra relevanta aktörer (insatsavtal),
   4. anpassa samarbetsavtal med länder så att de motsvarar en strategis giltighetsperiod,
   5. ingå, förlänga och säga upp avtal enligt 4 a och 4 b §§ som myndigheten har rätt att besluta om, om avtalet inte kräver riksdagens eller utrikesnämndens medverkan,
   6. uppdra åt en utlandsmyndighet där Sverige bedriver bilateralt utvecklingssamarbete att på myndighetens vägnar underteckna avtal,
   7. överlämna åt en utlandsmyndighet där Sverige bedriver bilateralt utvecklingssamarbete, eller åt en annan myndighet, att på myndighetens vägnar avgöra ärenden som inte behöver prövas av generaldirektören eller personalansvarsnämnden,
   8. begära att en utlandsmyndighet där Sverige bedriver bilateralt utvecklingssamarbete ska vidta de åtgärder som följer av avtal mellan Sverige och samarbetslandet i fråga eller som i övrigt faller inom myndighetens behörighetsområde enligt denna förordning, och
   9. begära att en utlandsmyndighet där Sverige bedriver bilateralt utvecklingssamarbete, eller där Sverige bidrar med humanitärt bistånd, lämnar sådan information som behövs för myndighetens verksamhet. Förordning (2022:234).

4 a §   Myndigheten får utnyttja möjligheter till samverkan med andra givarländer, EU samt internationella och multilaterala organisationer, varvid myndigheten får låta en samverkanspart svara för beredning, genomförande och uppföljning av svenska biståndsinsatser om detta inte innefattar myndighetsutövning, samt själv åta sig motsvarande uppgifter. Om myndigheten planerar att ingå, förlänga eller säga upp ett avtal som är av särskild betydelse för Sveriges förhållande till en annan stat eller till en internationell organisation ska myndigheten så tidigt som möjligt informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Förordning (2022:234).

4 b §   Myndigheten får ingå, förlänga och säga upp insatsavtal varvid avtalen ska innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision. Om myndigheten planerar att ingå, förlänga eller säga upp ett insatsavtal som är av särskild betydelse för Sveriges förhållande till en annan stat eller till en internationell organisation, ska myndigheten så tidigt som möjligt informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

En organisation som beviljas bidrag ska förpliktas att på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används och lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av en verksamhet eller ett verksamhetsområde med ett annat land eller en mellanstatlig organisation som huvudman ska göras enligt avtal. Förordning (2022:234).

4 c §   Myndigheten ska se till att beslut enligt 4 a § eller ett insatsavtal enligt 4 b § om nya ekonomiska åtaganden i utländska fonder, bolag och andra icke-statliga eller mellanstatliga institutioner som används för att kanalisera bistånd, är i enlighet med internationella normer och principer för ansvarsfulla investeringar och inom sunda och tydliga bolagsstrukturer som inte bidrar till skatteundandragande, penningtvätt eller finansiering av terrorism. Myndigheten ska säkerställa att myndighetens verksamhet bedrivs i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, principerna i FN:s Global Compact och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter. Myndigheten ska inte medverka i ekonomiska åtaganden via intermediära jurisdiktioner som har prövats inom ramen för OECD:s Global Forum Peer Review Process och som då inte har godkänts i fas 1 eller som har bedömts som partially compliant eller non compliant i fas 2. Förordning (2022:234).

Samverkan

5 §   Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde särskilt samverka med
   1. statliga myndigheter och andra offentliga aktörer i syfte att skaffa och tillvarata sakkunskap och förvaltningskompetens i genomförandet av internationellt utvecklingssamarbete, exempelvis genom biståndsfinansierad tjänsteexport, och
   2. andra aktörer, såsom organisationer i det civila samhället, fackliga organisationer, näringslivet, akademiska institutioner och institut som kan bidra till att uppfylla regeringens mål för det internationella biståndet och bidra till utveckling av genomförandet av utvecklingssamarbetet.
Förordning (2022:234).

Ledning

6 §   Myndigheten leds av en styrelse.

7 §   Styrelsen består av högst nio ledamöter.
Förordning (2015:378).

8 §   Har upphävts genom förordning (2015:378).

Särskilda organ

9 §   Vid myndigheten ska det finnas ett rådgivande organ för forskningssamarbete som ska ge råd i ärenden om
   1. stöd till uppbyggande av forskningskapacitet i samarbetsländer, och
   2. stöd till internationella forskningsprogram.
Förordning (2015:378).

10 §   Det rådgivande organet för forskningssamarbete består av högst nio ledamöter.

11 §   Ordföranden och ledamöterna i det rådgivande organet för forskningssamarbete utses av regeringen för en bestämd tid.

Anställningar och uppdrag

12 §   Generaldirektören är myndighetschef.

13 §   Myndigheten får efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) besluta att en anställd hos myndigheten ska vara placerad vid en utlandsmyndighet där Sverige bedriver bilateralt utvecklingssamarbete. Chefen för utlandsmyndigheten ansvarar för utlandsmyndighetens verksamhet och ledningen av de anställda som är placerade där. Förordning (2022:234).

14 §   Vid myndigheten finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

15 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpning av vissa förordningar

16 §   Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

I fråga om statligt stöd till näringslivet ska myndigheten tillämpa kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av myndigheten. Förordning (2016:608).

Avgifter

17 §   I verksamhet som avses i 3 § 6 och 4 a § får myndigheten ta ut avgifter, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna. Förordning (2022:234).

Överklagande

18 §   Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annan finansiering till stöd för insatser får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2010:1080
   1. Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 2010, då förordningen (2007:1371) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ska upphöra att gälla.
   2. Ledamot i det rådgivande organet för forskningssamarbete som har utsetts före ikraftträdandet kvarstår som sådan ledamot under den tid som ledamoten har utsetts för.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.