Till innehåll på sidan

Förordning (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2009:955
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2009-10-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:852
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Tillämpningsområde och syfte

1 §   I denna förordning finns föreskrifter om statsbidrag till juridiska personer som i sin verksamhet tillhandahåller sådan meningsfull sysselsättning som avses i 5 kap. 7 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) till personer som på grund av en psykisk funktionsnedsättning möter betydande svårigheter i sin livsföring och som inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Målen med statsbidraget är att förstärka och komplettera kommunernas och regionernas insatser för att ge personer med en psykisk funktionsnedsättning
   1. ett varierat utbud av meningsfull sysselsättning,
   2. ökad valfrihet genom att urvalet av sysselsättningsplatser lokalt utökas och breddas,
   3. en sysselsättning som är särskilt anpassad till den enskildes förutsättningar och som stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv, och
   4. bättre möjligheter att övergå eller återgå till studier, praktik eller arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Förordning (2021:852).

Villkor för statsbidrag

2 §   Bidrag får lämnas till juridiska personer som
   1. bedriver en verksamhet som utgår från en värdegrund som understryker rätten till inflytande och delaktighet i samhällslivet för personer med psykisk funktionsnedsättning,
   2. bedriver sådan verksamhet som avses i 1 § första stycket,
   3. under minst ett år före det bidragsår som ansökan avser har bedrivit sådan verksamhet som anges i 1 § första stycket, och
   4. har en verksamhet som är särskilt anpassad för personer med psykisk funktionsnedsättning och som bedrivs nära de personer som deltar i sysselsättningen.
Förordning (2011:950).

2 a §   Bidrag får lämnas till juridiska personer, även om det villkor som anges i 2 § 3 inte är uppfyllt under förutsättning att
   1. den juridiska personen är medlem i en riksorganisation som organiserar juridiska personer som bedriver sådan verksamhet som avses i 1 § första stycket, och
   2. riksorganisationens verksamhet har bedrivits under minst ett år före det bidragsår som ansökan om bidrag avser.
Förordning (2018:1115).

3 §   Bidrag får inte lämnas till juridiska personer som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatta i konkurs.

4 §   Bidrag får inte lämnas till juridiska personer vars verksamhet står under kontroll av en kommun, en region eller en statlig myndighet. Förordning (2019:1074).

Formen för statsbidraget

5 §   Statsbidraget är ett verksamhetsbidrag och utgör en ersättning för de bidragsberättigades verksamhetskostnader i samband med att de anordnar meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Ansökan

6 §   En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som styrelsen beslutar.

7 §   Har upphävts genom förordning (2019:49).

8 §   Den som ansöker om bidrag ska i ansökan redogöra för hur vart och ett av de mål som anges i 1 § andra stycket ska uppnås med hjälp av de sökta bidragsmedlen.

En sökande ska utöver vad som framgår av första stycket på begäran lämna Socialstyrelsen de handlingar och uppgifter som styrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.
Förordning (2011:950).

9 §   Om den som ansöker om bidrag enligt denna förordning inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 8 §, ska sökanden ges tillfälle att inom en viss tid komplettera ansökan. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.
Förordning (2019:49).

Beslutande myndighet m.m.

10 §   Socialstyrelsen beslutar i ärenden om bidrag enligt denna förordning.

11 §   Bidrag lämnas för ett bidragsår i sänder i mån av tillgång på medel. Ett bidragsår omfattar ett kalenderår.

Beslut om bidrag fattas vid endast ett tillfälle varje bidragsår.

12 §   Bedömningen av en ansökan om bidrag ska göras med utgångspunkt i sökandens förmåga att uppfylla de mål som anges i 1 § andra stycket.

Om den som ansöker om bidrag har lämnat redovisning enligt 14 § för tidigare beviljade bidrag, ska bedömningen av bidragsansökan även göras med beaktande av vad som framgår av redovisningen. Förordning (2011:950).

13 §   Socialstyrelsen beslutar i det enskilda fallet om de villkor som ska gälla för bidraget.

De villkor som gäller för ett bidrag ska framgå av bidragsbeslutet. Förordning (2011:950).

Redovisning

14 §   En bidragsmottagare är skyldig att senast den 1 mars året efter det år det beviljade bidraget har betalats ut, lämna en redovisning till Socialstyrelsen. Redovisningen ska innehålla
   1. en ekonomisk redovisning,
   2. en redogörelse för vad medlen använts till, och
   3. de resultat som har uppnåtts och hur de förhåller sig till de mål som gällt för bidraget.

15 §   En bidragsmottagare är också skyldig att på begäran av Socialstyrelsen lämna det underlag som styrelsen behöver för att granska redovisningen.

Uppföljning

16 §   Socialstyrelsen ska senast den 31 maj varje år lämna en samlad ekonomisk redovisning till regeringen. Av redovisningen ska det framgå
   1. vem som har fått bidrag,
   2. hur stort bidrag som har utbetalats till varje bidragsmottagare,
   3. vilka villkor som har gällt för vart och ett av bidragen,
   4. antal platser som respektive bidragsmottagare tillhandahåller,
   5. exempel på vilka typer av sysselsättning som tillhandahålls och på verksamheter som bedöms fungera särskilt väl, och
   6. en sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning i förhållande till de mål som anges i 1 § andra stycket.

Socialstyrelsen ska vart tredje år vid samma tid även lämna regeringen en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till de mål som anges i 1 § andra stycket.
Förordning (2021:852).

Utbetalning

17 §   Bidragen ska betalas ut i förskott med en fjärdedel varje kvartal.

Återbetalning och återkrav

18 §   En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
   4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning eller sådant underlag som avses i 14 och 15 §§, eller
   5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

19 §   Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 18 § ska Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl får Socialstyrelsen efterge krav på återbetalning helt eller delvis.

Bemyndigande

20 §   Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2019:49).

Överklagande

21 §   Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2019:49).


Övergångsbestämmelser

2009:955
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.
   2. En juridisk person som har beviljats bidrag för bidragsåret 2009 ska, i stället för vad som anges i 14 §, lämna sin redovisning av detta bidrag till Socialstyrelsen senast den 1 mars 2011.
   3. Socialstyrelsens redovisning av bidrag som har beviljats för bidragsåret 2009 ska, i stället för vad som anges i 16 § första stycket, lämnas till regeringen senast den 31 maj 2011.
   4. Vid utbetalning av ett bidrag som har beviljats för bidragsåret 2009 ska, i stället för vad som anges i 17 §, hela bidraget utbetalas vid ett och samma tillfälle.

2011:950

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.
Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bidrag som har beviljats före ikraftträdandet.

2021:852
   1. Denna förordning träder i kraft den 19 oktober 2021.
   2. Den första bedömningen av statsbidragets effekter enligt 16 § andra stycket i den nya lydelsen ska lämnas till regeringen senast den 31 maj 2024.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.