Förordning (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2009:945
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2009-10-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1073
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Statens geotekniska institut är förvaltningsmyndighet för geotekniska och miljögeotekniska frågor. Myndigheten ska vara pådrivande i frågor som syftar till en säker, ekonomisk och miljöanpassad samhällsutveckling inom det geotekniska området.

2 §   Statens geotekniska institut ska inom ramen för sin verksamhet
   1. medverka till att de nationella miljökvalitetsmålen nås, och
   2. bidra med underlag och expertkunskap i det arbete som regeringen bedriver nationellt och inom Europeiska unionen.

Uppdragsverksamhet

3 §   Inom sitt verksamhetsområde får Statens geotekniska institut utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt statliga myndigheter och kommuner. Myndigheten får också utföra uppdrag åt andra i den mån arbetet i övrigt tillåter det.

Uppdragsverksamheten ska vara förenlig med myndighetens kärnverksamhet och bidra till att bredda och effektivisera användningen av geoteknik och miljögeoteknik.
Förordning (2018:1718).

Uppgifter med avseende på ras, skred och erosion

4 §   Statens geotekniska institut ska bidra till att riskerna för ras och skred minskar. Myndigheten ska i detta syfte
   1. ge stöd åt kommuner och länsstyrelser i planprocessen rörande geotekniska säkerhetsfrågor,
   2. övervaka stabilitetsförhållandena i Göta älvdalen,
   3. bistå ansvariga instanser när ras eller skred har inträffat eller när det finns risk för ras eller skred, och
   4. ge stöd åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vid dess prövning av statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor och vid översiktlig kartering.

5 §   Statens geotekniska institut ska bidra till att de risker som är förknippade med stranderosion minskar genom att
   1. bistå andra myndigheter med sakkunnigutlåtanden i ärenden om stranderosion, och
   2. utveckla kunskapen inom området och samordna olika aktörers intressen.

Forskning, utveckling och kunskapsförmedling

6 §   Statens geotekniska institut ska bidra till att plan- och byggprocessen effektiviseras genom att inom sitt verksamhetsområde ta fram ny kunskap och nya metoder och ha en samordnande roll i syfte att identifiera kunskapsnivån och förmedla ny kunskap.

7 §   Statens geotekniska institut har avseende sanering och återställning av förorenade områden ansvar för forskning, teknikutveckling och kunskapsutveckling.

Rådgivning

8 §   Myndigheten ska bidra till effektivitet och kvalitet i plan- och byggprocessen genom att inom sitt område bistå myndigheter, kommuner och andra med rådgivning samt i samverkan med dessa introducera ny teknik och tillämpa forsknings- och utvecklingsresultat.

Ledning

9 §   Statens geotekniska institut leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

10 §   Inom myndigheten finns en delegation för ras- och skredfrågor.

Delegationen ska vara ett kontakt- och samverkansorgan för myndigheter som arbetar med ras- och skredfrågor.
Förordning (2018:214).

11 §   Delegationen består av myndighetschefen, som är delegationens ordförande, myndighetens sakkunniga i ras- och skredfrågor samt ledamöter utsedda av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Boverket, Trafikverket, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning och Sveriges meterologiska och hydrologiska institut. Därutöver får delegationen adjungera ledamöter.

Delegationen sammanträder när ordföranden finner anledning till det eller när någon annan ledamot begär det.
Förordning (2011:664).

11 a §   Inom myndigheten finns en delegation för Göta älv, som är en rådgivande delegation för klimatanpassningsinsatser för ras- och skredsäkring i Göta älvdalen för berörda aktörer i området. Delegationens uppgift är att
   1. upprätta och löpande uppdatera en plan för att genomföra av stabilitetsförbättrande åtgärder längs Göta älvdalen,
   2. samordna insatser för ras- och skredsäkring i Göta älvdalen och stödja planeringen av stabilitetsförbättrande åtgärder,
   3. sprida information och kunskap om klimatanpassningsarbetet med ras- och skredrisker i Göta älvdalen till berörda aktörer, och
   4. lämna yttrande till myndigheten över ansökningar om bidrag för planering och genomförande av stabilitetshöjande åtgärder i enlighet med förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv.

I ärenden om yttrande ska ordföranden och minst två tredjedelar av ledamöterna delta. Förordning (2018:214).

11 b §   Delegationen för Göta älv består av myndighetschefen som är delegationens ordförande och högst tretton ledamöter. Förordning (2018:214).

11 c §   Statens geotekniska institut utser enskilda ledamöter till Delegationen för Göta älv efter förslag från länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket och Trafikverket.

Ale, Göteborgs, Vänersborgs, Kungälvs, Lilla Edets och Trollhättans kommuner, regionen i Västra Götalands län och Vattenfall Vattenkraft AB ska inbjudas att delta i delegationen.

Ledamöterna utses för en period om fyra år. Jämställdhetsaspekten ska beaktas när ledamöter utses.
Förordning (2019:1073).

Anställning som myndighetschef

12 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Personalfrågor

13 §   Inom Statens geotekniska institut ska det finnas en personalansvarsnämnd.

14 §   Statens geotekniska institut ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

15 §   Statens geotekniska institut får ta ut avgifter upp till full kostnadstäckning för sin uppdragsverksamhet.

Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2018:1718).

Undantag från myndighetsförordningen

16 §   Statens geotekniska institut omfattas inte av bestämmelserna om ärendeförteckning i 29 § myndighetsförordningen (2007:515).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.