Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2009:607
Departement/myndighet: Finansdepartementet KO
Utfärdad: 2009-05-28
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:734
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Konsumentverket är förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor och har ansvar för att
   1. utöva tillsyn, inklusive marknadskontroll, enligt de konsumentskyddande regler som ligger inom myndighetens ansvarsområde,
   2. tillgängliggöra information och vägledning om konsumenters rättigheter och skyldigheter samt annan information som ger konsumenter goda förutsättningar att ta till vara sina intressen om ingen annan myndighet har den uppgiften, och
   3. stärka konsumenternas ställning på marknaden genom kontakter med privata aktörer och i det arbetet bl.a. tillhandahålla information om de konsumentskyddande regler som ligger inom myndighetens ansvarsområde, ingå branschöverenskommelser och genomföra insatser på standardiseringsområdet. Förordning (2022:1707).

2 §   Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde
   1. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling,
   2. integrera ett jämställdhetsperspektiv, och
   3. integrera ett funktionshindersperspektiv och utifrån detta stödja och driva på övriga berörda parter. Förordning (2020:93).

3 §   Myndigheten ska utöver uppgifterna i 1 och 2 §§
   1. bevaka och analysera marknaderna ur ett konsumentperspektiv samt vid behov vidta eller föreslå åtgärder,
   2. bevaka och analysera förutsättningarna för konsumenter att agera på ett ur miljösynpunkt hållbart sätt,
   3. stödja, med bl.a. utbildning och information, konsumentverksamhet i kommunerna i frågor som rör konsumentskydd och konsumentlagstiftning samt budget- och skuldrådgivning,
   4. utföra pris- och konsumtionsundersökningar som kan utgöra underlag för regeringens beslut om riksnorm enligt 2 kap. 1 § första stycket socialtjänstförordningen (2001:937),
   5. bistå Försäkringskassan med ett referensmaterial om vad som utgör normala levnadskostnader i syfte att underlätta Försäkringskassans bedömning av merkostnader på grund av funktionsnedsättning,
   6. vara kontaktmyndighet för svenska myndigheters samarbete med myndigheter inom EES och med Europeiska kommissionen i konsumentrelaterade frågor som rör informationssamhällets tjänster enligt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,
   7. vara kontaktmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004,
   8. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394, i fråga om att kontrollera att sådana regler som myndigheten har tillsyn över följs,
   9. bistå konsumenter vid gränsöverskridande tvister samt samarbeta och utbyta information med alternativa tvistlösningsorgan enligt artikel 14 respektive 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG, i den ursprungliga lydelsen,
   10. vara kontaktpunkt för tvistlösning online enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG,
   11. fullgöra de skyldigheter som en behörig myndighet har enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, i den ursprungliga lydelsen, inom ramen för sin befogenhet och i fråga om att kontrollera att sådana regler som myndigheten har tillsyn över följs,
   12. fullgöra uppgifter som svensk representant i nätverket av europeiska konsumentcentrum,
   13. ta fram och utveckla statistik inom sitt verksamhetsområde, och
   14. vara godkänd enhet för väckande av grupptalan enligt 9 § lagen (2023:730) om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen. Förordning (2023:734).

4 §   Myndigheten får meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna prisinformation och om beräkningen av pris och jämförpris enligt prisinformationslagen (2004:347).

5 §   Konsumentombudsmannen får
   1. göra anmälan om grupptalan till Allmänna reklamationsnämnden enligt förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden,
   2. väcka offentlig grupptalan enligt lagen (2002:599) om grupprättegång i tvister mellan konsumenter och näringsidkare som rör varor, tjänster eller andra nyttigheter som tillhandahålls huvudsakligen för enskilt bruk, när ombudsmannen anser att det är motiverat från allmän synpunkt,
   3. besluta att biträda konsumenter enligt lagen (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister, och
   4. väcka inhemsk eller gränsöverskridande grupptalan om en åtgärd för gottgörelse enligt lagen (2023:730) om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen, när ombudsmannen anser att det är motiverat från allmän synpunkt.
Förordning (2023:734).

5 a §   Om Konsumentombudsmannen beslutar att biträda en konsument enligt lagen (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister, ska Konsumentombudsmannen kontrollera om konsumenten har rättshjälp. Om så är fallet ska Konsumentombudsmannen underrätta den myndighet som beslutar i rättshjälpsfrågan om sitt beslut att biträda konsumenten. Har konsumentens rättshjälp upphört när talan väcks vid allmän domstol, ska Konsumentombudsmannen upplysa domstolen om att konsumenten har haft rättshjälp i den rättsliga angelägenheten. Förordning (2011:1218).

Samverkan

6 §   Myndigheten ska
   1. stödja och vara pådrivande i andra myndigheters arbete med integrering av konsumentaspekter i verksamheten och tillhandahållande av konsumentinformation, och
   2. löpande samråda med Finansinspektionen och Läkemedelsverket på de områden där myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar. Förordning (2022:1707).

Rapportering

7 §   Myndigheten ska
   1. redogöra för grunderna bakom sin prioritering vid val mellan olika insatser vid redovisningen enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag,
   2. rapportera om sitt miljöarbete enligt 2 § 1 till Naturvårdsverket efter samråd med verket om vilken rapportering som behövs, och
   3. redovisa sin statistik, sina uppföljningar och sina analyser med kön som övergripande indelningsgrund och uppdelade utifrån ålder och inrikes respektive utrikes födda, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Redovisningen av verksamheten enligt första stycket 1 ska göras i förhållande till de uppgifter som framgår av 1-5 §§.
Förordning (2022:1707).

Ledning

8 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

9 §   Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tolv ledamöter.

Anställningar och uppdrag

10 §   Generaldirektören är myndighetschef och Konsumentombudsman (KO). Han eller hon ska vara jurist.
Förordning (2016:242).

Personalansvarsnämnd

11 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.