Förordning (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2009:602
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2009-05-28
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:170
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Inspektionen för socialförsäkringen har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.

Med systemtillsyn avses granskning av om tillsynsobjektets egna system för styrning och kontroll säkerställer en korrekt och enhetlig tillämpning av det regelverk som tillsynsobjektet ska tillämpa. Med effektivitetsgranskning avses granskning av om tillsynsobjektets verksamhet fungerar effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet.

Myndigheten ska i sin systemtillsyn och effektivitetsgranskning belysa hur socialförsäkringen fungerar för kvinnor och män samt för flickor och pojkar. Förordning (2018:39).

2 §   Inspektionen för socialförsäkringen ska utöva systemtillsyn över och utföra effektivitetsgranskning av den verksamhet som bedrivs av
   1. Försäkringskassan,
   2. Pensionsmyndigheten, i de delar som inte står under Finansinspektionens tillsyn, och
   3. Skatteverket, i de delar som avser beslut om pensionsgrundande inkomst.

För Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten finns bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter till Inspektionen för socialförsäkringen i 5 a § förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration. För Skatteverket finns motsvarande bestämmelser i 7 b § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Förordning (2009:1203).

3 §   Inspektionen för socialförsäkringen får vidare utöva systemtillsyn över och utföra effektivitetsgranskning av verksamheter som gränsar till socialförsäkringsområdet.
Detsamma gäller samverkansinsatser med anknytning till socialförsäkringsområdet.

3 a §   Inspektionen för socialförsäkringen får, i de fall det är nödvändigt, bedriva den forskning som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt 1-3 §§.
Förordning (2023:170).

Samverkan

4 §   Inspektionen för socialförsäkringen ska i sin systemtillsyn och effektivitetsgranskning samverka med de tillsynsmyndigheter som kan komma att beröras av inspektionens tillsyns- eller granskningsverksamhet.

Ledning

5 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 §   Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

9 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

10 §   Bestämmelsen i 27 § myndighetsförordningen (2007:515) om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol ska inte tillämpas på myndigheten.

Rapportering

11 §   Inspektionen för socialförsäkringen ska löpande redovisa till regeringen resultatet av sådan tillsyn och granskning som avses i 2 och 3 §§.

De myndigheter som varit föremål för inspektionens åtgärder enligt första stycket ska informeras om resultatet.

12 §   Har upphävts genom förordning (2021:450).

13 §   Har upphävts genom förordning (2021:450).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.