Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2009:381
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2009-05-13
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:1299
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Om det finns medel får stöd ges enligt denna förordning till lokala vattenvårdsprojekt som genomförs
   1. av en kommun eller en ideell sammanslutning,
   2. i samverkan mellan kommuner eller mellan ideella sammanslutningar, eller
   3. i samverkan mellan kommuner och ideella sammanslutningar.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2017:1299).

Stödberättigande åtgärder

2 §   Stöd får ges till lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att nå miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt. Stödet ska avse framtagande av planer, information, genomförande, uppföljning och utvärdering i fråga om
   1. åtgärder som
      a) minskar läckage av ackumulerad fosfor från bottensedimenten i sjöar och kustvatten (internbelastning),
      b) ökar upptag och återcirkulering av näringsämnen genom odling av musslor eller blå fånggrödor eller genom andra metoder för återcirkulering, eller
      c) på annat sätt bidrar till minskad övergödning av vattenmiljön,
   2. åtgärder som syftar till att minska spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön,
   3. omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn), eller
   4. andra åtgärder i vatten som syftar till att nå god ekologisk status enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, eller god miljöstatus i havsmiljön enligt havsmiljöförordningen (2010:1341). Förordning (2017:1299).

2 a §   Stöd får också ges till kommuner och ideella sammanslutningar för att i avrinningsområden stärka sådant åtgärdsarbete som avses i 2 § 1. Förordning (2017:1299).

3 §   Stöd får inte
   1. avse åtgärder som
      a) har påbörjats innan länsstyrelsen har beslutat att ge stöd, eller
      b) följer av skyldighet i lag eller annan författning, eller
   2. avse kostnader som täcks med stöd enligt någon annan författning. Förordning (2017:1299).

Stödets storlek

4 §   Stödet får avse
   1. högst 90 procent av kostnaden för projektets stödberättigande åtgärder i fråga om åtgärder som avses i 2 § 1 a,
   2. högst 80 procent av kostnaden för projektets stödberättigande åtgärder i fråga om övriga åtgärder som avses i 2 §, och
   3. högst 80 procent för kostnader som avses i 2 a §.
Förordning (2017:1299).

Ansökan om stöd

5 §   En ansökan om stöd enligt 2 § eller 2 a § ska innehålla uppgifter om
   1. vilken eller vilka kommuner eller ideella sammanslutningar som ansöker om stödet och vilka andra som deltar i eller ger finansiering till projektet,
   2. det vattenvårdsprojekt som ska genomföras,
   3. vilka resultat som avses att uppnås på kort och lång sikt och vilka åtgärder och metoder som ska användas för att nå resultaten och för att följa upp och utvärdera att resultaten nås,
   4. hur effektivt projektet bidrar till minskade mängder av fosfor och kväve i relation till åtgärdsbehoven, om ansökan avser stöd enligt 2 § 1,
   5. hur effektivt åtgärderna eller vattenvårdsprojektet bidrar till uppfyllande av relevanta miljökvalitetsmål, och
   6. en tidplan för genomförande av vattenvårdsprojektet, uppföljning och utvärdering.

Om ansökan avser stöd enligt 2 § ska den dessutom innehålla uppgifter om beräknade kostnader för de åtgärder som är stödberättigade, hur stor andel av dessa kostnader som stödet är avsett att omfatta och i vilken omfattning stöd för samma åtgärder har sökts eller getts enligt någon annan författning. Förordning (2017:1299).

Prövning av ansökan

6 §   Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen i det län där vattenvårdsprojektet huvudsakligen är avsett att genomföras.

7 §   När länsstyrelsen prövar en ansökan om stöd enligt denna förordning ska den särskilt beakta hur väl åtgärden med hänsyn till totalkostnaden bidrar till att nå de mål som avses i 2 §. Förordning (2017:1299).

Preliminärt beslut om stöd

8 §   Om länsstyrelsen beslutar att ge stöd till ett vattenvårdsprojekt ska den preliminärt bestämma stödets storlek och besluta om utbetalning av högst 75 procent av stödet. Om stödet gäller ett flerårigt projekt ska utbetalningen av stödet fördelas över åren. Länsstyrelsen får förena ett beslut med de villkor som behövs med hänsyn till stödets syfte.

Rapportering

9 §   Den som har fått stöd ska varje år i en delrapport till länsstyrelsen redovisa
   1. hur tidsplanen för projektets åtgärder har följts,
   2. hur villkoren i stödbeslutet har uppfyllts,
   3. vilka resultat som åtgärderna har medfört på kort sikt, och
   4. hur projektet fortsättningsvis är avsett att bedrivas och följas upp.

10 §   Den som har fått stöd enligt 2 eller 2 a § ska efter att projektet har genomförts i en slutrapport till länsstyrelsen redovisa
   1. vilka resultat som åtgärderna eller projektet har medfört,
   2. hur effektivt åtgärderna eller projektet har bidragit till uppfyllande av miljökvalitetsmål,
   3. hur villkoren i stödbeslutet har uppfyllts,
   4. kostnaden för vattenvårdsprojektet som omfattas av stödet, och
   5. hur den återstående uppföljningen och utvärderingen av åtgärderna eller projektet är avsedd att genomföras. Förordning (2017:1299).

Slutligt beslut om stöd

11 §   När ett projekt har slutrapporterats ska länsstyrelsen slutligt bestämma stödets storlek och besluta om slutlig utbetalning.

Uppföljning och information

12 §   Länsstyrelsen ska fortlöpande följa utvecklingen i länet i fråga om de vattenvårdsprojekt som har getts stöd enligt denna förordning.

Länsstyrelsen ska till Havs- och vattenmyndigheten rapportera preliminära och slutliga beslut om stöd. Förordning (2011:638).

Återbetalning och återkrav

13 §   Mottagaren av ett utbetalt stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. en åtgärd som omfattas av vattenvårdsprojektet i väsentliga avseenden avviker från villkor som avses i 8 §,
   2. en åtgärd som omfattas av projektet inte har genomförts eller ändrats i något väsentligt avseende utan länsstyrelsens medgivande,
   3. stödet har getts till följd av att sökanden lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter,
   4. sökanden har orsakat att stödet utbetalats med felaktigt belopp, eller
   5. stödet av annat skäl har utbetalats med felaktigt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

14 §   Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 13 §, får länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Förordning (2014:1060).

Bemyndigande

15 §   Havs- och vattenmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
   1. stödberättigande åtgärder enligt 2 §, och
   2. vad som krävs av en ansökan enligt 5 § och rapporter enligt 9, 10 och 12 §§. Förordning (2011:638).

Överklagande

16 §   Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2017:1299
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.