Förordning (2009:28) om synemän vid jordbruksarrende

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2009:28
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2009-01-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1040
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Bestämmelser om syn vid jordbruksarrende finns i 9 kap.
jordabalken.

2 §   Länsstyrelsen ska ge ett lämpligt antal personer behörighet att hålla arrendesyn (synemän).

En sådan behörighet ska gälla en tid av tre år. En syneman får dock efter utgången av denna tid avsluta en syn som har påbörjats dessförinnan.

3 §   En syneman får inte vara underårig och inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Han eller hon ska vara förtrogen med arrende­ och jordbruksförhållandena i länet.

4 §   Innan någon ges behörighet att hålla syn, ska länsstyrelsen inhämta yttrande från sådana myndigheter och organisationer som kan antas ha kännedom om hans eller hennes lämplighet som syneman.

5 §   Om någon som fått behörighet får förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller om han eller hon bedöms vara olämplig som syneman, ska länsstyrelsen besluta att frånta honom eller henne behörigheten.

Länsstyrelsen kan förordna att beslutet ska gälla omedelbart.

6 §   Länsstyrelsen ska föra en förteckning över dem som fått behörighet att hålla syn. I förteckningen ska den tid som bestämts för varje syneman anges.

Beslut som avses i 5 § ska omedelbart föras in i förteckningen.
Länsstyrelsen får kungöra beslutet på lämpligt sätt.

7 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 5 § får dock inte överklagas.
Förordning (2018:1040).


Övergångsbestämmelser

2009:28
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009, då förordningen (1971:704) om synemän enligt 9 kap. jordabalken ska upphöra att gälla.
   2. Den som har fått behörighet att hålla arrendesyn enligt förordningen (1971:704) om synemän enligt 9 kap. jordabalken ska också anses vara behörig enligt denna förordning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.