Till innehåll på sidan

Förordning (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning

SFS nr: 2009:131
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2009-03-05
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:299
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning som kompletterar bestämmelserna i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan.

2 §   Utbildningsanordnaren ska anmäla att en utbildning inom yrkeshögskolan ska bedrivas som uppdragsutbildning till Myndigheten för yrkeshögskolan.

3 §   Uppdragsutbildningen får inte till någon del finansieras med statsbidrag eller särskilda medel enligt förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

4 §   Uppdragsutbildningen ska vara avgiftsfri för de studerande.

Tillämpning av förordningen om yrkeshögkolan

5 §   I fråga om uppdragsutbildning tillämpas förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan med undantag av 1 kap. 1-8 §§, 2 kap. 2, 5 och 6 §§, 3 kap., 4 kap. 2 § första stycket 2, 5 kap., 6 kap. och 8 kap. 2 § andra stycket 1.

I fråga om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbildning enligt denna förordning tillämpas förordningen (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan med undantag av 1 § första meningen och 2 och 4 §§ samt med de undantag som följer av första stycket. Vid tillämpningen av den förordningen ska det med den ordinarie utbildningen förstås den ordinarie uppdragsutbildningen.
Förordning (2018:1042).

6 §   Den ansvariga utbildningsanordnare som enligt 2 kap. 3 § första stycket förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ansvarar för att utbildningen genomförs ska även ansvara för att uppdragsutbildningen genomförs enligt denna förordning.

Ledningsgruppen för utbildningen, som enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 förordningen om yrkeshögskolan ska se till att utbildningen genomförs, ska även se till att uppdragsutbildningen genomförs enligt denna förordning.
Förordning (2017:14).

Utbildningar

7 §   En uppdragsutbildning ska avse en utbildning inom yrkeshögskolan. Uppdragsutbildningen kan avse en eller flera kurser eller hela utbildningen.

8 §   Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommun, en svensk region eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska uppdraget avse
   1. personalutbildning,
   2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl,
   3. utbildning som behövs av biståndspolitiska skäl, eller
   4. utbildning som utgör ett led i rehabilitering av en enskild.

När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare ska uppdraget avse
   1. personalutbildning som är ägnad att få betydelse för de studerandes arbete åt uppdragsgivaren, eller
   2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl. Förordning (2020:299).

9 §   Uppdragsutbildning får inte anordnas eller bedrivas på sådant sätt eller i sådan omfattning att den får en negativ inverkan på en utbildning inom yrkeshögskolan eller för de studerande i en sådan utbildning.


Övergångsbestämmelser

2009:131
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2009 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2009. En anmälan enligt 2 § ska till och med juni 2009 lämnas till den särskilda utredare som ska förbereda bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2006:906) om kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för utbildning som avser en kvalificerad yrkesutbildning för vilken det före den 15 april 2009 har beviljats statligt stöd enligt förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning.
   3. Förordningen (2006:906) om kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning gäller även för utbildning som avser en kvalificerad yrkesutbildning för vilken beslut om statligt stöd har förlängts enligt punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.
   4. Det som i den upphävda förordningen anges om Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning gäller i de fall som avses i punkterna 2 och 3 den särskilda utredare som ska förbereda bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan eller Myndigheten för yrkeshögskolan.