Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2009:1299
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2009-11-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:665
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Innehåll

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser till lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt om statsbidrag till kommuner och regioner för merkostnader och åtgärder med anledning av lagen. Förordning (2019:1077).

Uppföljningsansvar

2 §   Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för uppföljningen av förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Första stycket gäller inte sådan uppföljning som omfattas av 3 §. Förordning (2010:196).

3 §   Sametinget ansvarar för uppföljningen av förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk när det gäller samer och samiska.

Frivillig anslutning till och utträde ur förvaltningsområde

4 §   Ansökningar enligt 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk prövas av regeringen årligen. En sådan ansökan ska ha kommit in till Regeringskansliet senast den 1 mars.

Vid prövningen av om en kommun efter ansökan ska få ingå i ett förvaltningsområde, ska hänsyn tas till om det finns ett uttalat intresse från berörda minoriteter för att kommunen ska ingå i förvaltningsområdet. Det är kommunen som ska visa att ett sådant intresse finns hos den berörda minoriteten i kommunen. Förordning (2018:1967).

Statsbidrag till kommuner och regioner

5 §   Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till de kommuner som ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska enligt 6 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

6 §   Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till regionerna i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Jönköpings län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län.
Förordning (2019:1077).

7 §   Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, också till den kommun som regeringen med stöd av 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk beslutat ska få ingå i ett förvaltningsområde.

Vilka kommuner som ingår i ett sådant förvaltningsområde framgår av bilagan till denna förordning.
Förordning (2010:196).

8 §   Statsbidrag till kommunerna och regionerna lämnas årligen. Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen och regionen med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska.

Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska, meänkieli respektive samiska.
Förordning (2019:1077).

9 §   Statsbidrag till en kommun beräknas med utgångspunkt i dels ett grundbelopp om 660 000 kronor, dels antalet invånare i kommunen den 31 mars året innan bidraget betalas ut.

En kommun med
   - mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp,
   - upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp,
   - upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp,
   - upp till 400 000 invånare får 3 grundbelopp, och
   - 400 000 invånare eller mer får 4 grundbelopp.

En kommun som ingår i två eller tre förvaltningsområden får utöver grundbeloppen ett särskilt bidrag om 500 000 kronor.
Förordning (2018:1967).

10 §   Statsbidraget till en region är 250 000 kronor.
Förordning (2019:1077).

10 a §   Statsbidraget enligt 9 eller 10 § får sättas ned om kommunen eller regionen inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående bidragsår.

Nedsättning enligt första stycket ska göras med ett belopp som motsvarar högst det belopp som inte har förbrukats. Bidraget får dock inte sättas ned om kommunen eller regionen visar att medlen, helt eller delvis, ska användas för sådana särskilda merkostnader eller åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska som inte kommer att täckas av närmast följande års statsbidrag. Förordning (2019:1077).

11 §   Sametinget ska pröva frågor om statsbidrag till de kommuner som ingår i förvaltningsområdet för samiska och till regionerna i Dalarnas län, Jämtlands län, Norrbottens län, Stockholms län, Västerbottens län och Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva frågor om statsbidrag till övriga kommuner och regioner. Bidragen ska betalas ut senast den 1 april varje bidragsår. Förordning (2019:1077).

12 §   En kommun eller en region som tagit emot bidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning av vad medlen har använts till. Kommunerna ska också redovisa hur kartläggningen enligt 8 § andra stycket har genomförts. Redovisningen ska lämnas till den myndighet som har betalat ut bidraget.
Förordning (2019:1077).

Bemyndigande

13 §   Länsstyrelsen i Stockholms län får meddela ytterligare föreskrifter om redovisning enligt 12 § och föreskrifter om verkställighet av 10 a §. Förordning (2011:1530).

Överklagande

14 §   Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt denna förordning får inte överklagas. Inte heller beslut av Sametinget enligt denna förordning får överklagas.


Övergångsbestämmelser

2010:196
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.
   2. Statsbidrag för bidragsåret 2010 till landstinget i Västra Götalands län och de kommuner som anges i bilagan till förordningen ska betalas ut senast den 1 juli 2010.

2010:1991
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.
   2. Statsbidrag till följd av denna förordning för bidragsåret 2011 till landstinget i Gävleborgs län, Göteborgs kommun, Hofors kommun, Kalix kommun, Skinnskattebergs kommun, Sundbybergs kommun och Umeå kommun, ska betalas ut senast den 1 april 2011.

2011:1530
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
   2. De nya bestämmelserna i 10 a § tillämpas första gången i fråga om statsbidrag som betalas ut för bidragsåret 2013.

2014:1543
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.
   2. Bestämmelsen i 10 a § tillämpas för landsting första gången i fråga om statsbidrag som betalas ut för bidragsåret 2016.

Bilaga

Förteckning över kommuner som med stöd av 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ingår i ett förvaltningsområde

Kommun          Förvaltningsområde
Borlänge kommun      Finska
Borås kommun      Finska
Degerfors kommun  Finska
Dorotea kommun      Samiska
Enköpings kommun  Finska
Fagersta kommun      Finska
Finspångs kommun  Finska
Gislaveds kommun  Finska
Gävle kommun      Finska
Göteborgs kommun  Finska
Hofors kommun      Finska
Hällefors kommun  Finska
Järfälla kommun      Finska
Kalix kommun      Finska och meänkieli
Karlskoga kommun  Finska
Kramfors kommun      Finska
Krokoms kommun      Samiska
Laxå kommun      Finska
Lindesbergs kommun  Finska
Ludvika kommun      Finska
Luleå kommun      Finska, samiska och meänkieli
Malmö kommun      Finska
Mariestads kommun  Finska
Motala kommun      Finska
Norrköpings kommun  Finska
Norrtälje kommun  Finska
Nykvarns kommun      Finska
Oxelösunds kommun  Finska
Sandvikens kommun  Finska
Skellefteå kommun  Finska och samiska
Skinnskattebergs kommun  Finska
Skövde kommun      Finska
Smedjebackens kommun  Finska
Stockholms kommun  Samiska och meänkieli
Sundbybergs kommun  Finska
Sundsvalls kommun  Finska och samiska
Surahammars kommun  Finska
Söderhamns kommun  Finska
Trelleborgs kommun  Finska
Trollhättans kommun  Finska
Trosa kommun      Finska
Uddevalla kommun  Finska
Umeå kommun      Finska och meänkieli
Vindelns kommun      Samiska
Västerås kommun      Finska
Åsele kommun      Samiska
Örebro kommun      Finska
Örnsköldsviks kommun  Finska och samiska
Förordning (2023:665).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.