Till innehåll på sidan

Förordning (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2008:889
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2008-11-13
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1313
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Förordningens tillämpningsområde

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter som ska betalas för verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter när det gäller
   - tillsyn eller tillståndsprövning enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel,
   - tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, och
   - tillsyn enligt lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen.

Förordningen innehåller också bestämmelser om deklarationer som ska lämnas till inspektionen.

2 §   Avgifterna enligt denna förordning ska uppgå till ett belopp som motsvarar Inspektionen för strategiska produkters årliga kostnader för den verksamhet som finansieras med avgifterna.

Avgifterna enligt denna förordning ska redovisas mot inkomsttitel på statsbudgeten på det sätt som bestäms i regleringsbrev för inspektionen.

3 §   Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i
   - 22 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel,
   - 12 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, och
   - 5 a § lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen.

4 §   Deklarationer enligt 9 och 13 §§ lämnas med stöd av bestämmelser i
   - 19 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och
   - 12 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.

5 §   Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd och lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen.

Beräkning och uttag av avgifter samt deklarationer

Tillsyn eller tillståndsprövning enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Avgift

6 §   Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den som enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel har tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel eller tillstånd att tillhandahålla tekniskt bistånd. De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara de kostnader som inspektionen under året har haft för tillsyn eller tillståndsprövning enligt lagen om krigsmateriel eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Förordning (2022:1313).

7 §   Den som är avgiftsskyldig enligt 6 § ska årligen betala en avgift om det fakturerade värdet av tillverkarens eller tillhandahållarens sålda, upplåtna, förmedlade eller mot ersättning utbjudna produkter eller tekniska bistånd som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel under året överstiger 2 500 000 kronor. Vid beräkningen av det fakturerade värdet får den avgiftsskyldige göra avdrag för värdet av inköpt krigsmateriel. Inspektionen för strategiska produkter bestämmer avgiften utifrån varje avgiftsskyldigs andel av det totala fakturerade värdet för samtliga som omfattas av denna paragraf. Avgiften får dock inte understiga det belopp som anges i 16 §. Förordning (2022:1313).

8 §   Den som är avgiftsskyldig enligt 6 § men som inte omfattas av avgiftsskyldigheten enligt 7 § ska betala en årlig avgift med ett belopp som framgår av 16 §.

Deklaration

9 §   Den som är avgiftsskyldig enligt 6 § ska årligen senast den 31 januari lämna en deklaration till Inspektionen för strategiska produkter. Deklarationen ska avse verksamhet som har fakturerats under det föregående kalenderåret.

Deklarationen ska innehålla
   1. den avgiftsskyldiges namn och adress, och
   2. uppgift om
      a) det fakturerade värdet av sålda, upplåtna, förmedlade eller mot ersättning utbjudna produkter som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och
      b) det fakturerade värdet av sålda, upplåtna, förmedlade eller mot ersättning utbjudna tekniska bistånd som avses i lagen om krigsmateriel.

Deklarationer enligt första stycket ska lämnas på en blankett som inspektionen tillhandahåller. Förordning (2022:1313).

Tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Avgift

10 §   Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den som tillhandahåller sådana produkter med dubbla användningsområden, förmedlingstjänster eller tekniskt bistånd som omfattas av inspektionens tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara de kostnader som inspektionen under året har haft för tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden, lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (2022:1077).

11 §   Den som är avgiftsskyldig enligt 10 § ska årligen betala en avgift om det fakturerade värdet av tillhandahållna produkter med dubbla användningsområden, förmedlingstjänster eller tekniskt bistånd under året överstiger 2 500 000 kronor. Vid beräkningen av det fakturerade värdet får den avgiftsskyldige göra avdrag för värdet av inköpta produkter av dessa slag. Inspektionen för strategiska produkter bestämmer avgiften utifrån varje avgiftsskyldigs andel av det totala fakturerade värdet för samtliga som omfattas av denna paragraf. Avgiften får dock inte understiga det belopp som anges i 16 §. Förordning (2022:1077).

12 §   Den som är avgiftsskyldig enligt 10 § men som inte omfattas av avgiftsskyldigheten enligt 11 § ska betala en årlig avgift med ett belopp som framgår av 16 §.

Deklaration

13 §   Den som är avgiftsskyldig enligt 10 § ska årligen senast den 31 januari lämna en deklaration till Inspektionen för strategiska produkter. Deklarationen ska avse verksamhet som har fakturerats under det föregående kalenderåret.

Deklarationen ska innehålla
   1. den avgiftsskyldiges namn och adress,
   2. uppgift om
      a) det fakturerade värdet av tillhandahållna produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
      b) det fakturerade värdet av tillhandahållna förmedlingstjänster som avses i lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, och
      c) det fakturerade värdet av det tillhandahållna tekniska bistånd som avses i lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
   3. en beskrivning av tillhandahållna produkter, förmedlingstjänster och tekniska bistånd, och
   4. uppgift om vilken kategori de produkter som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 hör till.

Deklarationen ska lämnas på en blankett som inspektionen tillhandahåller. Förordning (2022:1077).

Tillsyn enligt lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen

Avgift

14 §   Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den som har anläggning som kan vara föremål för inspektion enligt lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen och som är deklarationsskyldig enligt 13 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller 25 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara de kostnader som inspektionen under året har haft för tillsyn enligt lagen om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Inspektionen bestämmer årligen avgiftens storlek, som ska vara lika stor för samtliga avgiftsskyldiga.

Deklaration

15 §   Som underlag för avgiftsberäkningen används deklarationer som avgiftsskyldiga lämnar till Inspektionen för strategiska produkter
   - enligt 25-28 §§ förordningen (1992:1303) om krigsmateriel, och
   - enligt 13 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt enligt 14 § förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.

Avgifternas storlek

16 §   Avgift enligt 8 och 12 §§ utgår med följande belopp:

Typ av avgift      Belopp     Anmärkning
enligt 8 §       2 000 kronor
enligt 12 §       2 000 kronor
Gemensamma bestämmelser

17 §   Om tillsynen av ett företag som betalar avgift enligt 6, 10 eller 14 § har omfattat endast en del av ett år ska avgiften minskas i motsvarande mån.

18 §   Om det finns särskilda skäl, får Inspektionen för strategiska produkter i det enskilda fallet sätta ned eller efterskänka avgift.

19 §   Inspektionen för strategiska produkter får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

20 §   I 38 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel, 25 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd och 5 b § lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2022:1313).


Övergångsbestämmelser

2022:1077
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
   2. Deklarationen som avses i 13 § i den nya lydelsen ska inte avse sådana förmedlingstjänster eller sådant tekniskt bistånd som fakturerats före ikraftträdandet.

2022:1313
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
   2. Deklarationen som avses i 9 § i den nya lydelsen ska inte avse sådant tekniskt bistånd som fakturerats före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.