Till innehåll på sidan

Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2008:761
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2008-09-11
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:373
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Allmänna bestämmelser

1 §   För att främja forskning och utveckling, inbegripet demonstrationsprojekt, samt innovation inom energiområdet får Statens energimyndighet i mån av tillgång på medel lämna stöd enligt denna förordning.

2 §   Stöd får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i
   1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, eller
   2. kommissionens förordning (EU) 2023/2831 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Förordning (2024:373).

3 §   Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2014:1530).

4 §   Stöd enligt denna förordning får lämnas som bidrag, lån eller förskott med återbetalningsskyldighet.
Förordning (2014:1530).

5 §   En förutsättning för stöd är att en skriftlig ansökan om stöd lämnats in till myndigheten innan arbetet med verksamheten eller projektet inleds. Förordning (2014:1530).

6 §   Stöd får endast medges om Statens energimyndighet bedömer att resultatet kan komma att nyttiggöras.
Förordning (2014:1530).

Stödberättigande åtgärder

7 §   Investeringsstöd till små och medelstora företag lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 17 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2014:1530).

8 §   Stöd till konsulttjänster för små och medelstora företag lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2014:1530).

9 §   Stöd till små och medelstora företags deltagande i mässor lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 19 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2014:1530).

10 §   Stöd till nystartade företag lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 22 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2014:1530).

11 §   Stöd till sökkostnader lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 24 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2014:1530).

12 §   Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2014:1530).

13 §   Investeringsstöd till forskningsinfrastruktur lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2014:1530).

14 §   Stöd till innovationskluster lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 27 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2014:1530).

15 §   Innovationsstöd till små och medelstora företag lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2014:1530).

16 §   Stöd till processinnovation och organisationsinnovation lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 29 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2014:1530).

17 §   Stöd till utbildning lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2014:1530).

Förfarandet i stödärenden

18 §   En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till Statens energimyndighet. Förordning (2014:1530).

19 §   En ansökan om stöd ska innehålla
   1. en beskrivning av projektet,
   2. uppgift om projektets plats och dess start- och slutdatum,
   3. en teknisk beskrivning,
   4. en förteckning över projektkostnader,
   5. uppgift om typ av stöd som ansökan avser,
   6. upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat offentligt stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma stödberättigande kostnader, och
   7. uppgift om huruvida ansökan avser ett företag, och i sådant fall uppgifter om företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning och om det finansieringsbelopp som behövs för projektet.

Om ansökan avser stöd som omfattas av kommissionens förordning (EU) 2023/2831 ska den även innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som tagits emot under den senaste treårsperioden. Förordning (2024:373).

20 §   Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses.
Förordning (2014:1530).

21 §   Den som har fått stöd ska till Statens energimyndighet, enligt vad myndigheten närmare bestämmer, skriftligt redovisa erfarenheterna av de åtgärder som föranlett stödet.

Myndigheten ska följa den verksamhet som stöd har lämnats till och utöva tillsyn över att villkoren för stödet följs.
Den som har beviljats stöd ska ge myndigheten eller den som myndigheten utser tillfälle att granska verksamheten och på begäran lämna ytterligare uppgifter om verksamheten.
Förordning (2015:77).

22 §   Stödet ska betalas ut senast när projektet har slutförts.

Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
Förordning (2014:1530).

23 §   Statens energimyndighet får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om
   1. den som ansökt om stöd genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
   3. villkoren för stödet inte har följts.
Förordning (2011:1488).

Återbetalning och återkrav

23 a §   Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 23 § 1-3 föreligger. Förordning (2011:1488).

23 b §   Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 23 a § ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får Statens energimyndighet efterge kravet på återbetalning helt eller delvis. Förordning (2011:1488).

Särskilda bestämmelser om lån

24 §   Ett lån ska betalas tillbaka inom en tid som inte får vara längre än som behövs med hänsyn till syftet med lånet.
Räntesatsen ska bestämmas med hänsyn till möjligheterna till annan finansiering. Räntesatsen ska minst vara den av Riksbanken vid varje tidpunkt fastställda referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635).

25 §   Återbetalningen av ett lån får helt eller delvis ersättas med royalty eller annan löpande avgift. De närmare villkoren bestäms med beaktande av projektets beräknade ekonomiska utfall och övriga omständigheter.

26 §   Stödmottagaren får helt eller delvis befrias från sin återbetalningsskyldighet om det uppenbarligen saknas förutsättningar att förfoga över projektets resultat på sådant sätt att återbetalning kan ske inom överskådlig tid utan att stödmottagaren kommer på obestånd. När det bestäms i vilken utsträckning befrielse från återbetalningsskyldigheten ska ske ska hänsyn tas till det resultat som har uppnåtts.

27 §   För lån ska, om inte något annat särskilt föreskrivs, de säkerheter ställas som bedöms skäliga med hänsyn till stödets ändamål, sökandens ekonomiska ställning och övriga omständigheter. Om ställda säkerheter försämras väsentligt, får lånet sägas upp till omedelbar betalning. Förordning (2016:610).

27 a §   Ett beslut om stöd ska omedelbart hävas och avskrivningslån ska sägas upp till omedelbar betalning om
   1. stödet beviljats på grund av en oriktig eller ofullständig uppgift av sökanden,
   2. den som beviljats stöd på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för stödet, eller
   3. något annat förhållande inträffar som innebär att låntagaren med hänsyn till syftet med lånet uppenbarligen inte bör få ha kvar detta.

Vid ett förhållande som avses i första stycket 1 eller 2 får lånet krävas tillbaka inom tio år från det att lånebeloppet betalades ut. Förordning (2016:610).

27 b §   Energimyndigheten bevakar statens rätt i fråga om beviljat stöd och får i samband med ackord eller annars avstå från denna rätt om kapitalbeloppet eller, i fråga om flera förfallna fordringar hos samme gäldenär, det sammanlagda kapitalbeloppet inte överstiger 1 miljon kronor.
Förordning (2016:610).

Övriga bestämmelser

28 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 22 § andra stycket, 23 § och 23 b § får dock inte överklagas. Förordning (2024:373).

29 §   Statens energimyndighet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

30 §   Statens energimyndighet ska föra det register som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) 2023/2831, ska myndigheten lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 7.4 i den förordningen. Förordning (2024:373).


Övergångsbestämmelser

2008:761
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:222) om statligt stöd till energiforskning, förordningen (1998:653) om statligt stöd till energiteknik och förordningen (1998:654) om energiteknikbidrag.
   3. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande i fråga om stöd som har beslutats enligt de förordningarna.

2011:1488
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden där ansökan om stöd har inkommit före ikraftträdandet.

2016:610
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
   2. Bestämmelserna i 27 a § tillämpas även för stöd som lämnats före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.