Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2008:193
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2008-04-24
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:116
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelse

1 §   I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

De ord och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen.

Ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder och referenspriser

2 §   Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om
   1. vilka tandvårdsåtgärder som kan berättiga till ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och under vilka förutsättningar ersättning kan lämnas för åtgärderna (ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder), samt
   2. referenspriser för de ersättningsberättigande tandvårdsåtgärderna. Förordning (2008:844).

3 §   Tandvårdsåtgärder som uppenbarligen har utförts i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet och som har medfört en vårdskada eller risk för sådan skada är inte ersättningsberättigande.

Tandvårdsåtgärder där amalgam har använts som material är inte heller ersättningsberättigande. Förordning (2019:114).

Allmänt tandvårdsbidrag

4 §   Allmänt tandvårdsbidrag lämnas med 300 kronor om året.

För patienter som fyller lägst 24 år och högst 29 år eller lägst 65 år under det år som tandvårdsbidraget tidigast kan användas, lämnas bidrag med 600 kronor om året.
Förordning (2018:1593).

Särskilt tandvårdsbidrag

4 a §   Särskilt tandvårdsbidrag får användas för betalning av ersättningsberättigande förebyggande tandvårdsåtgärder om patienten
   1. är muntorr på grund av långvarig läkemedelsbehandling,
   2. är muntorr på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen,
   3. har Sjögrens syndrom,
   4. har kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck,
   5. har cystisk fibros,
   6. har ulcerös colit,
   7. har Crohns sjukdom,
   8. har tarmsvikt,
   9. har frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom,
   10. har svårinställd diabetes,
   11. genomgår dialysbehandling,
   12. är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling, eller
   13. har genomgått en organtransplantation.

Om det inte finns särskilda skäl, ska patienten med intyg eller på annat sätt styrka att han eller hon har en sådan sjukdom eller funktionsnedsättning som avses i första stycket. Förordning (2011:1184).

4 b §   Särskilt tandvårdsbidrag lämnas med högst 600 kr per halvår. Förordning (2011:1184).

4 c §   Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. de sjukdomar och funktionsnedsättningar som anges i 4 a § första stycket, och
   2. det underlag som avses i 4 a § andra stycket.
Förordning (2011:1184).

Abonnemangstandvård

4 d §   Ett avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd behöver inte omfatta tandvård till följd av arbetsskada eller olycksfall i övrigt.
Förordning (2012:784).

Tandvårdsersättning

5 §   Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om
   1. vilket belopp som patientens sammanlagda tandvårdskostnader under en ersättningsperiod ska överstiga för att tandvårdsersättning ska kunna lämnas, samt
   2. med vilken andel av patientens sammanlagda kostnader överstigande beloppet enligt 1 som tandvårdsersättning ska lämnas. Förordning (2008:844).

6 §   Om en protetisk behandling behöver göras om och den nya behandlingen
   1. enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 2 § 1 inte är ersättningsberättigande, och
   2. utförs av en annan vårdgivare än den som utförde den behandling som behöver göras om,
får Försäkringskassan lämna ersättning till den vårdgivare som gör om behandlingen med ett belopp motsvarande det belopp som får krävas åter eller räknas av från en annan fordran enligt 4 kap. 3 § andra stycket lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Ersättning enligt första stycket får dock inte överstiga det lägsta av följande belopp:
   - vårdgivarens pris för att göra om behandlingen för den aktuella patienten, och
   - referenspriset för att göra om behandlingen.

Om den nya behandlingen är mer omfattande eller i övrigt består av andra ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder än den behandling som behöver göras om, får tandvårdsersättning lämnas för kostnaderna för dessa åtgärder enligt vad som anges i 2 kap. 4 § lagen om statligt tandvårdsstöd. Kostnaderna får dock inte beräknas högre än ett belopp motsvarande skillnaden mellan kostnaden för den nya behandlingen och kostnaden för den behandling som behöver göras om. Beräkningen av kostnaderna för de åtgärder som ingår i behandlingarna ska ske med utgångspunkt i referenspriserna för dessa åtgärder, dock högst vårdgivarens pris för den aktuella patienten.
Förordning (2011:83).

7 §   Ersättning lämnas inte för en tandvårdsåtgärd som har utförts utan att en förhandsprövning har gjorts där sådan krävs. Detta gäller dock inte om åtgärden har varit av sådan karaktär att det av odontologiska eller medicinska skäl varit nödvändigt att genomföra den utan att invänta en förhandsprövning eller om det i övrigt funnits särskilda skäl att påbörja åtgärden innan en förhandsprövning har gjorts.

Vårdgivarens ansvar gentemot patienten

8 §   Vårdgivaren ska tillhandahålla prislistor med uppgifter om
   1. vårdgivarens priser samt referenspriser för de ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som vårdgivaren utför,
   2. vilka garantier som vårdgivaren lämnar för sina arbeten, samt
   3. patientens rätt att på begäran få skriftlig information om vilka material som använts vid protetiska arbeten och andra behandlingar som syftat till att permanent ersätta förlorad vävnad.

9 §   Om vårdgivaren föreslår en tandvårdsåtgärd som inte är ersättningsberättigande, ska vårdgivaren upplysa patienten huruvida det finns någon annan åtgärd som kan berättiga till statligt tandvårdsstöd.

10 §   Om en patient behöver behandlas vid mer än ett tillfälle, ska vårdgivaren ge patienten en preliminär skriftlig prisuppgift över den totala behandlingskostnaden.

Om patienten behöver en mer omfattande behandling, ska vårdgivaren även ge patienten en skriftlig behandlingsplan.
Behandlingsplanen ska innehålla uppgifter om
   1. vilken diagnos som har ställts,
   2. den föreslagna behandlingen och skälen för denna,
   3. eventuella alternativa behandlingsförslag,
   4. huruvida tandvårdsåtgärderna är ersättningsberättigande, samt
   5. vårdgivarens priser, referenspriser och åtgärdskoder för tandvårdsåtgärderna.

11 §   På det kvitto som patienten får över erlagd betalning, ska vårdgivaren ange
   1. sitt pris för varje utförd tandvårdsåtgärd för den aktuella patienten,
   2. referenspris och åtgärdskod för varje utförd tandvårdsåtgärd, samt
   3. i förekommande fall den ersättning som lämnas enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Om tandtekniskt arbete har ingått i behandlingen, ska det till kvittot fogas en kopia av det underlag som det tandtekniska laboratoriet lämnat över kostnaderna för det tandtekniska arbetet.

12 §   Efter varje undersökning som inte enbart har avsett enstaka tänder eller ett enstaka problem, ska vårdgivaren upprätta ett undersökningsprotokoll. Protokollet ska lämnas till patienten direkt efter undersökningen.

13 §   Vårdgivaren ska, om det inte finns särskilda skäl, efter utförd undersökning eller behandling erbjuda patienten att få en kallelse till en ny undersökning inom lämplig tid.

14 §   Försäkringskassan ska på begäran av en vårdgivare tillhandahålla uppgifter enligt 4 kap. 1 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd om
   1. huruvida patienten omfattas av rätten till statligt tandvårdsstöd,
   2. patientens utnyttjande av tandvårdsbidrag,
   3. patientens sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts under pågående ersättningsperiod,
   4. vilket datum pågående ersättningsperiod började löpa,
   5. vilket datum den senast slutförda ersättningsberättigande tandvårdsåtgärden slutfördes,
   6. förekomst av avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 § lagen om statligt tandvårdsstöd samt, i förekommande fall, abonnemangsperiod för avtalet och vilken tandvård som omfattas av det, och
   7. beslut i ärenden om förhandsprövning enligt 4 kap. 5 a § lagen om statligt tandvårdsstöd.

Uppgifterna får endast avse patienter som vårdgivaren står i begrepp att behandla eller har behandlat.
Förordning (2011:1184).

Vårdgivarens uppgiftsskyldighet

15 §   Vårdgivaren ska upprätta ett underlag för uppföljning och statistik samt för beräkning av statligt tandvårdsstöd för samtliga ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som vårdgivaren har utfört på en patient. Underlaget ska ges in till Försäkringskassan inom två veckor från det att respektive tandvårdsåtgärd har slutförts.

Underlaget ska innehålla uppgifter om
   1. behandlande tandläkares eller tandhygienists namn och personnummer,
   2. patientens namn och personnummer,
   3. datum när åtgärden slutfördes,
   4. tillstånds- och åtgärdskod för den åtgärd som är ersättningsberättigande i det enskilda fallet,
   5. tillstånds- och åtgärdskod för den faktiskt utförda åtgärden, om denna inte är ersättningsberättigande i det enskilda fallet,
   6. tandnummer och tandposition,
   7. vårdgivarens totala pris för den utförda åtgärden för den aktuella patienten, och
   8. grunden för begäran om ersättning i form av särskilt tandvårdsbidrag.

I samband med begäran om ersättning i form av allmänt tandvårdsbidrag ska vårdgivaren även lämna uppgift till Socialstyrelsen om patientens antal kvarvarande respektive intakta tänder.

Uppgiftsskyldigheten gäller även sådan tandvård som omfattas av ett gällande abonnemangsavtal. Förordning (2019:116).

16 §   När ett avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd har ingåtts eller upphört att gälla i förtid, ska vårdgivaren inom två veckor från det att avtalet har ingåtts eller upphört att gälla lämna uppgift om detta till Försäkringskassan.

När ett avtal har ingåtts ska uppgift lämnas om
   1. abonnemangsperioden,
   2. vilken tandvård som omfattas av avtalet, och
   3. avgiften för abonnemanget.

Inlämnande av uppgifter

17 §   Underlag enligt 15 § första och andra styckena, uppgifter enligt 15 § tredje stycket och 16 § samt ansökan om förhandsprövning och ansökan om ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska lämnas på elektronisk väg.

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om i vilka fall uppgifter får lämnas på annat sätt.

Anslutningen till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd

18 §   Ansökan om anslutning till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd ska göras av vårdgivaren. Ansökan ska vara skriftlig och ges in till Försäkringskassan.

För att bli ansluten till det elektroniska systemet ska vårdgivaren vara legitimerad tandläkare eller tandhygienist eller, genom anställning eller på annat sätt, anlita sådan personal. Vårdgivare i enskilt bedriven verksamhet ska vidare vara godkänd för F-skatt för att bli ansluten till systemet.

I ansökan ska vårdgivaren lämna uppgift om följande personer:
   1. i aktiebolag och ekonomiska föreningar den verkställande direktören, om det finns en sådan, samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt andra som genom ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
   2. i aktiebolag och ekonomiska föreningar som är fåmansföretag enligt 56 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) samtliga delägare,
   3. i kommanditbolag och andra handelsbolag samtliga bolagsmän och andra som genom ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
   4. i enskild näringsverksamhet den enskilde näringsidkaren,
   5. verksamhetschefen, och
   6. samtliga behandlande tandläkare eller tandhygienister om det finns tio eller färre sådana hos vårdgivaren.

Vårdgivaren ska även ange om någon av de personer som anges i tredje stycket tidigare har varit vårdgivare eller verksamma hos en vårdgivare som varit ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd. Förordning (2017:432).

18 a §   Om vårdgivaren efter det att en ansökan enligt 18 § har gjorts inte längre uppfyller de krav som anges i 18 § andra stycket, eller om någon sådan person som anges i 18 § tredje stycket ersätts av en annan person eller om någon annan person tillkommer, ska vårdgivaren utan dröjsmål anmäla detta till Försäkringskassan. Förordning (2019:114).

18 b §   Försäkringskassan får neka en vårdgivare anslutning till det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd om vårdgivaren inte uppfyller kraven i 18 § andra-fjärde styckena.

Anslutning får även nekas om någon av de personer som vårdgivaren lämnat uppgift om enligt 18 § tredje stycket tidigare har varit vårdgivare eller verksam hos en vårdgivare som varit ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd och den vårdgivaren allvarligt har åsidosatt bestämmelserna i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och som avser vårdgivarens skyldigheter eller förutsättningar för ersättning. Förordning (2019:114).

19 §   Försäkringskassan får besluta att anslutningen till det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd ska upphöra om vårdgivaren
   1. skriftligen begär att anslutningen ska upphöra,
   2. har upphört att bedriva tandvård,
   3. inte längre uppfyller de krav som anges i 18 § andra stycket,
   4. ersätter en sådan person som anges i 18 § tredje stycket med en annan person eller om någon annan person tillkommer och det medför att förhållandena är sådana att vårdgivaren hade nekats anslutning enligt 18 b § andra stycket om det varit fråga om en ansökan om anslutning,
   5. allvarligt har åsidosatt bestämmelserna i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och som avser vårdgivarens skyldigheter eller förutsättningar för ersättning, eller
   6. inte har påbörjat verksamheten senast sex månader efter det att Försäkringskassan meddelat beslut om anslutning.

Om en anslutning har upphört enligt första stycket, får beslut om ny anslutning meddelas efter ansökan om förutsättningarna för anslutning är uppfyllda. Förordning (2019:114).

Försäkringskassans uppgiftsskyldighet

19 a §   För att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska kunna fullgöra sin verksamhet i fråga om beslut om utformningen av det statliga tandvårdsstödet och följa upp utvecklingen på tandvårdsområdet ska Försäkringskassan till verket lämna uppgifter om:
   1. löpnummer för patientens personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
   2. patientens kön och ålder, tillstånds- respektive åtgärdskod för den utförda åtgärden, tandnummer och tandposition, datum när åtgärden slutfördes samt i förekommande fall om patienten remitterats för åtgärden till tandläkare med bevis om specialistkompetens,
   3. patientens ersättningsperiod, start- och slutdatum samt nyttjande av tandvårdsbidrag,
   4. vårdgivarens pris för den utförda åtgärden för den aktuella patienten samt om huruvida behandlande tandläkare har bevis om specialistkompetens,
   5. i förekommande fall avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, abonnemangsperiod och om utförd tandvård som omfattas av sådant avtal samt avgiften för abonnemanget,
   6. referenspris per utförd åtgärd, med vilket belopp patienten har fått statligt tandvårdsstöd, patientens pris per besök, ersättningsgrundande belopp per besök, vårdgivares pris för besök, ackumulerat ersättningsgrundande belopp under ersättningsperioden samt förekommande korrigeringsbelopp,
   7. tandvårdsmottagningens geografiska läge i fråga om län och uppgifter om slag av vårdgivare: offentlig, privat eller annan, eller i förekommande fall om åtgärden utfördes i ett annat EU- eller EES-land,
   8. löpnummer för vårdgivares organisationsnummer och tandvårdsmottagning,
   9. datum när vårdgivares fordran mot staten uppkommer, datum när vårdgivares fordran mot staten regleras, datum när ärendet registreras eller ändras i databas hos Försäkringskassan, och
   10. löpnummer för administrativa uppgifter som ärendenummer, radnummer från databas hos Försäkringskassan, ärendetyp och ärendestatus.

Varje personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer och tandvårdsmottagningsnummer ska innan uppgifter enligt första stycket lämnas ut vara krypterade på ett sådant sätt att identifiering inte är möjlig.

Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Förordning (2019:116).

19 b §   För att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska kunna fullgöra sin verksamhet i fråga om att tillhandahålla information i en prisjämförelsetjänst för tandvård inom det statliga tandvårdsstödet ska Försäkringskassan till verket lämna uppgifter om:
   1. åtgärdskod och tandvårdsmottagningens pris för varje utförd åtgärd samt i förekommande fall om patienten remitterats för åtgärden till tandläkare med bevis om specialistkompetens,
   2. datum när åtgärden slutfördes,
   3. Försäkringskassans mottagningsidentitet och tandvårdsmottagningens namn, adress, postnummer och ort,
   4. datum för tandvårdsmottagningens anslutning till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd och datum när anslutningen ska upphöra,
   5. vårdgivarens namn, adress, postnummer, ort och organisationsnummer samt slag av vårdgivare: offentlig, privat eller annan, och
   6. administrativa uppgifter som ärendetyp, ärendestatus och åtgärdsstatus.

Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Förordning (2019:116).

Övriga bemyndiganden

20 §   Försäkringskassan får meddela föreskrifter om
   1. ansökan om samt beräkning och utbetalning av ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,
   2. abonnemangstandvård,
   3. anmälan om ny ersättningsperiod enligt 2 kap. 4 § lagen om statligt tandvårdsstöd och om när en sådan period ska börja löpa,
   4. anslutningen till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd,
   5. vårdgivarens uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen om statligt tandvårdsstöd,
   6. ansökan om förhandsprövning,
   7. prislistor enligt 8 §,
   8. behandlingsplaner enligt 10 §, samt
   9. undersökningsprotokoll enligt 12 §.

Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om statligt tandvårdsstöd och av denna förordning.

21 §   Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om vårdgivarens uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 3 § andra stycket lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

22 §   Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om när förhandsprövning ska ske i andra fall än som avses i 4 kap. 5-6 §§ lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Förordning (2011:1184).


Övergångsbestämmelser

2008:193
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008, då förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa ska upphöra att gälla.
   2. För tandvårdsåtgärder som har påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre ersättningsbestämmelser.

2008:844

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2008. De upphävda bilagorna och 5 § i sin äldre lydelse gäller dock fortfarande för sådana tandvårdsåtgärder som har påbörjats före utgången av december 2008.

2017:432
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
   2. De krav som anges i 18 § tredje och fjärde styckena gäller endast ansökningar om anslutning till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd som kommer in till Försäkringskassan efter ikraftträdandet.
Förordning (2019:114).

2018:106
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2018.
   2. Förordningen tillämpas även för allmänt tandvårdsbidrag som kunnat användas för betalning av ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder från och med den 1 juli 2016 eller från och med den 1 juli 2017 och som lämnas efter ikraftträdandet.

2019:114
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.
   2. För tandvårdsåtgärder som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 3 § i den äldre lydelsen.

Bilaga 1 Har upphävts genom förordning (2008:844).

Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2008:844).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.