Förordning (2008:1280) om val till Sametinget

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2008:1280
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2008-12-04
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:568
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Förordningens innehåll

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till sametingslagen (1992:1443) om val till Sametinget.
Föreskrifterna avser
   1. valsedlar (2 och 3 §§),
   2. kuvert (4 §),
   3. anteckningar och protokoll (5 §), och
   4. bemyndigande (6 §).

Valsedlar

Färg, format och utformning

2 §   Valsedlar ska vara vita och ha det format och den utformning som framgår av bilagan till denna förordning.

Beställning av valsedlar

3 §   Beställning av valsedlar görs hos Valmyndigheten.

Kuvert

4 §   Valkuvert samt röstkort och ytterkuvert för brevröst ska vara utformade på det sätt som framgår av bilagan till denna förordning.

Anteckningar och protokoll

Länsstyrelsens slutliga rösträkning och mandatfördelning

5 §   Vid sin slutliga rösträkning ska länsstyrelsen, utöver vad som framgår av 3 kap. 24-30 §§ sametingslagen (1992:1443), i protokollet anteckna
   1. antalet godkända valsedlar för varje registrerad grupp, parti eller sammanslutning och lista som har fått mandat samt antalet godkända personröster och fördelningen av dessa,
   2. antalet godkända valsedlar för övriga registrerade grupper, partier eller sammanslutningar, och
   3. antalet ogiltiga valsedlar.

Vid fördelningen av mandaten ska länsstyrelsen i protokollet dessutom anteckna
   1. mandatfördelningen,
   2. vilka listor som förekommit med kandidater för de registrerade partier, grupper och sammanslutningar som fått mandat,
   3. vilka kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal, och
   4. vilka ledamöter och ersättare som har utsetts.

Bemyndigande

6 §   Valmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
   1. avgifter vid beställning av valsedlar utöver det antal som registrerade partier, grupper eller sammanslutningar ska få utan kostnad,
   2. papperskvalitet för valsedlar samt vilken administrativ information som ska finnas på valsedlarna,
   3. utformningen av kuvert och omslag,
   4. blanketter för röstlängd, kuvert och väljarförteckningar, och
   5. vilken administrativ information som ska finnas i protokoll som förs av länsstyrelsen.

Bilaga

Utformning av valsedlar

En valsedel ska ha storleken 105×148 millimeter och utformas enligt vad som framgår nedan. Den får, på därför avsedda utrymmen, förses endast med sådana uppgifter som anges där.

Valsedlar som avses i 3 kap. 10 § sametingslagen (1992:1433)

Framsida

/Bilden är inte med här/

Baksida

/Bilden är inte med här/

På valsedlarna får det utöver varje kandidats namn finnas följande uppgifter om kandidaten:
   1. ålder,
   2. yrke eller titel,
   3. adress,
   4. partitillhörighet eller liknande uppgift.

Uppgifterna får omfatta högst två rader per kandidat.

För de angivna fälten på en valsedel ska följande marginaler användas:
   1. valsedelns framsida:
      a) vänster samt höger sidmarginal till 1, 2, 3, 4 och 5: 10 millimeter,
      b) valsedelns överkant till 1: 4 millimeter,
      c) avstånd mellan 1 och 2: 2,45 millimeter,
      d) avstånd mellan 2 och 3: 2,45 millimeter,
      e) avstånd mellan 3 och 4: 2,45 millimeter,
      f) avstånd mellan 4 och 5: 7,6 millimeter,
   2. valsedelns baksida:
      a) vänster samt höger sidmarginal till 6 och 7: 10 millimeter,
      b) valsedelns överkant till 6: 11 millimeter,
      c) avstånd mellan 6 och 7: 7,6 millimeter.

Utformning av valkuvert

Valkuvert ska ha storleken 123×155 millimeter och vara utformade enligt följande:

/Bilden är inte med här/

Utformning av röstkort och ytterkuvert för brevröster

Ytterkuvert för brevröster ska ha storleken 155×220 millimeter och vara utformade enligt följande:

Framsida

/Bilden är inte med här/

Baksida

/Bilden är inte med här/ Förordning (2019:568).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.