Till innehåll på sidan

Förordning (2007:907) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:907
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 2007-11-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1383
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Uppgifter

1 §   Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF- rådet) är förvaltande myndighet för det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ 2021-2027 (det nationella programmet för Europeiska socialfonden+) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik.

Myndigheten ansvarar också för den redovisningsfunktion som framgår av samma förordning.

Myndigheten ska även vara nationell kontaktpunkt för EU:s program för sysselsättning och social innovation (EaSI) för programperioden 2021-2027 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1057 av den 24 juni 2021 om inrättande av Europeiska socialfonden+ (ESF+) och om upphävande av förordning (EU) nr 1296/2013. Förordning (2022:1382).

2 §   Myndigheten ska
   1. inom sitt verksamhetsområde fullgöra de uppgifter som följer av det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ och av förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder,
   2. verka för att genomförandet av det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ samordnas med genomförandet av programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
   3. samråda med berörda myndigheter, och
   4. vara behörig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, vid kontroller och inspektioner avseende det nationella programmet för Europeiska socialfonden+.
Förordning (2022:1382).

3 §   Myndigheten ska samverka med Myndigheten för yrkeshögskolan, Statens skolverk, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket i syfte att bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning. Förordning (2022:1383).

3 a §   Myndigheten får, efter överenskommelse med Migrationsverket respektive Polismyndigheten, tillhandahålla ett ärendehanteringssystem för Asyl-, migrations- och integrationsfonden respektive Fonden för inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik. Förordning (2022:1382).

Ledning

4 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

5 §   Har upphävts genom förordning (2014:1442).

6 §   Har upphävts genom förordning (2022:1382).

7 §   För förvaltning av det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ på regional nivå ska personal vara stationerad i Luleå, Östersund, Gävle, Örebro, Jönköping, Stockholm, Göteborg och Malmö. Förordning (2022:1382).

Anställningar och uppdrag

8 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §   Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

11 §   Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 3 a §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna i verksamheten. Förordning (2015:337).


Övergångsbestämmelser

2007:907
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige ska upphöra att gälla.
   2. I fråga om ärenden som avser programperioderna 1995-1999 och 2000-2006 samt för att avsluta dessa programperioder tillämpas dock 1-3, 13 och 15 §§ i den upphävda förordningen i bestämmelsernas lydelse före den 2 april 2007.

2014:1442
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2015.
   2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om ärenden som avser programperioden 2007-2013 och för att avsluta denna programperiod.

2022:1382
   1. Denna förordning träder i kraft den 20 september 2022.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för programperioden 2014-2020.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.