Förordning (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:861
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:1235
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Totalförsvarets forskningsinstitut har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Myndigheten får även i övrigt bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete. Verksamheten ska bedrivas med beaktande av krav på integritet, relevans och vetenskaplig kvalitet. Kvinnors och mäns villkor ska belysas och analyseras när det är relevant.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska verka för att försvarsforskningen nyttiggörs även utanför totalförsvaret.
Förordning (2018:266).

2 §   Totalförsvarets forskningsinstituts uppgift att bedriva försvarsunderrättelseverksamhet ska fullgöras genom analyser av information som inhämtats från offentliga informationskällor eller som lämnats av uppdragsgivare.

3 §   Totalförsvarets forskningsinstitut ska särskilt verka för samverkan mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och internationell forskning.

Myndigheten ska på uppdrag av Försvarets materielverk bedriva exportstödjande verksamhet inom försvarssektorn. Förordning (2020:1235).

3 a §   Totalförsvarets forskningsinstitut får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna eller någon annan förordning.
Förordning (2010:1470).

Ledning

4 §   Totalförsvarets forskningsinstitut leds av en styrelse.

5 §   Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 §   Generaldirektören är myndighetschef.

7 §   Vid Totalförsvarets forskningsinstitut finns en överdirektör.

8 §   I fråga om anställning vid Totalförsvarets forskningsinstitut av den som är officer i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Personalansvarsnämnd

9 §   Vid Totalförsvarets forskningsinstitut ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §   Totalförsvarets forskningsinstitut ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

11 §   Totalförsvarets forskningsinstitut får ta ut avgifter för sin verksamhet. Myndigheten beslutar eller meddelar föreskrifter om avgifternas storlek.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.