Förordning (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:831
Departement/myndighet: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 2007-11-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1025
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Statens ansvarsnämnd ansvarar för de uppgifter som framgår av 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning och 15 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning.

Ledning

2 §   Myndigheten leds av en nämnd.

3 §   Nämnden ska bestå av fem ledamöter. För varje ledamot, utom ordföranden och vice ordföranden, ska det finnas en personlig ersättare.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha erfarenhet som domare.

Organisation

4 §   Vid nämnden tjänstgör en sekreterare.

5 §   Svea hovrätt utför administrativa uppgifter åt myndigheten.

Ärendenas handläggning

6 §   Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

7 §   Ärendena avgörs efter föredragning av sekreteraren.
Ordföranden får ta över beredningen och föredragningen av ett ärende.

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

8 §   Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om ärendet gäller avstängning och inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får ordföranden ensam avgöra ärendet.

Ett beslut enligt denna paragraf ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

9 §   Ordföranden och sekreteraren får begära in upplysningar eller yttranden i ärendena.

Ordföranden och sekreteraren får också pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar samt pröva frågor som uppkommer med anledning av överklagande av nämndens beslut.

Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller sekreteraren att
   1. besluta i fråga om anmälningar som inte ska prövas av nämnden,
   2. besluta i fråga om anmälningar som har gjorts av någon som inte är behörig, eller
   3. utföra sådana uppgifter för nämnden som inte följer av 1 §.
Förordning (2008:1441).

10 §   Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

Den som har varit närvarande har rätt att få skälig ersättning av allmänna medel för sina inställelsekostnader.

11 §   Den myndighet där arbetstagaren är eller senast har varit anställd ska i ärendet anses som arbetstagarens motpart, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Första stycket avser inte ärenden som har tagits upp på anmälan av riksdagens ombudsmän eller justitiekanslern.

Årlig redogörelse

12 §   Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Anställningar och uppdrag

13 §   Vice ordföranden och sekreteraren utses av regeringen för en bestämd tid.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 §   Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

15 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,
15 och 16 §§ om beslutförhet, och

20 § om föredragning.

Överklagande

16 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:1025).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.