Förordning (2007:829) med instruktion för Arbetsgivarverket

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:829
Departement/myndighet: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 2007-11-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2013:34
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Arbetsgivarverket är en förvaltningsmyndighet för statliga arbetsgivarfrågor och en sammanslutning av statliga arbetsgivare och sådana icke-statliga arbetsgivare som avses i 2 §. Myndigheten ansvarar för att som arbetsgivarorganisation utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. Myndigheten ska utföra förhandlingsarbete för sina medlemmar och företräda dem i arbetstvister.

Myndigheten får besluta om anslutning till statliga avtalsförsäkringar av icke-statliga arbetsgivare. Ett sådant beslut förutsätter att arbetstagarna har anställningsvillkor som i fråga om avtalsförsäkringarna i huvudsak stämmer överens med villkoren för statligt anställda.

Myndigheten ska svara för sådan information, rådgivning och utbildning som arbetsgivare på det statliga området behöver.
Detsamma gäller de icke-statliga arbetsgivare som myndigheten företräder. Förordning (2013:34).

2 §   Utöver vad som följer av förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m. får myndigheten också
   1. företräda icke-statliga arbetsgivare som myndigheten bedömer har intressegemenskap med statliga arbetsgivare och som har uppdragit åt myndigheten att träffa kollektivavtal, samt
   2. besluta om lockout eller andra stridsåtgärder mot arbetstagare hos arbetsgivaren.

3 §   Myndigheten ska utföra sådana stabsuppgifter som regeringen efterfrågar hos myndigheten.

Ledning

4 §   Myndigheten leds av ett arbetsgivarkollegium.

5 §   Arbetsgivarkollegiet är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Hur ledamöternas röstetal beräknas anges i en bilaga till denna förordning.

Ledningens ansvar

6 §   Arbetsgivarkollegiet ska
   1. besluta om inriktningen av förhandlingsarbetet och andra arbetsgivarpolitiska frågor av principiell karaktär eller större ekonomisk betydelse,
   2. besluta de närmare föreskrifter och fatta de beslut i övrigt som behövs om myndigheten som arbetsgivarorganisation och formerna för dess verksamhet,
   3. säkerställa att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt, och
   4. besluta om grunderna för myndighetens avgifter enligt 17 §.

Styrelsen

7 §   Vid myndigheten finns en styrelse som består av högst 15 ledamöter.

8 §   Styrelsen ska svara för verksamheten i enlighet med arbetsgivarkollegiets beslut.

Styrelsen ska utifrån detta
   1. i en arbetsordning besluta de närmare föreskrifter som behövs om myndighetens organisation, arbetsfördelningen mellan styrelse och myndighetschef, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten,
   2. besluta en verksamhetsplan för myndigheten, och
   3. avgöra andra ärenden av principiell karaktär eller större betydelse eller som avser föreskrifter.

9 §   Andra ärenden än de som avses i 6 och 8 §§ får avgöras av myndighetschefen eller av den som myndighetschefen bestämmer, om inte arbetsgivarkollegiet eller styrelsen bestämt något annat.

10 §   Har upphävts genom förordning (2009:1034).

Anställningar och uppdrag

11 §   Chefer för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen och som anställts av regeringen är ledamöter i arbetsgivarkollegiet.

Regeringen utser övriga ledamöter i arbetsgivarkollegiet.

12 §   Styrelseledamöterna utses av regeringen efter förslag från arbetsgivarkollegiet.

Vice ordföranden utses av regeringen.

13 §   Generaldirektören är myndighetschef och anställs av styrelsen.

14 §   Frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 d §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning och frågor om skiljande från anställningen enligt 33 § första stycket samma lag ska prövas av styrelsen när det gäller generaldirektören.

15 §   Följande frågor som rör myndighetens personal ska prövas av generaldirektören tillsammans med två andra tjänstemän vid myndigheten:
   1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en provanställning,
   2. disciplinansvar,
   3. åtalsanmälan, och
   4. avstängning.

Tillämpligheten av vissa förordningar

16 §   Det som anges om myndighetens ledning i 2 kap. 8 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska i stället avse styrelsen.

Avgifter

17 §   Myndighetens verksamhet ska finansieras med avgifter som myndigheten beslutar.

17 a §   Myndigheten får ta ut avgifter enligt 4 § första stycket 1-8 avgiftsförordningen (1992:191) även om villkoren i paragrafens andra stycke inte är uppfyllda.

Bestämmelsen i 7 § avgiftsförordningen om samrådsskyldighet ska inte tillämpas när det gäller myndighetens medlemsavgifter.

Myndigheten får reglera ett överskott av medlemsavgifterna genom återbetalningar till medlemmarna året efter avgiftsåret trots det som anges i 25 a § avgiftsförordningen.
Förordning (2011:1153).

Myndighetsförordningens tillämpning

18 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

2 § om myndighetens ledning,
4 § om ledningens ansvar,
5 § om delegering,
23 § första stycket om anställningar och uppdrag, och

29 § om ärendeförteckning.

I övrigt ska myndighetsförordningens bestämmelser för styrelsemyndigheter tillämpas på myndigheten.

Bilaga

Rösterna för ledamöterna i Arbetsgivarkollegiet räknas fram på följande sätt.

Ledamöterna delas in i tre grupper efter antalet anställda hos den myndighet eller icke-statlig arbetsgivare (medlem) som ledamoten är chef för. Antalet anställda fastställs utifrån senast tillgängliga lönestatistik.

De tio ledamöter som är chefer för medlemmar med flest anställda tillhör grupp 1. De tjugo ledamöter som är chefer för medlemmar som därefter har flest anställda tillhör grupp 2.
Övriga medlemmar tillhör grupp 3.

Varje ledamot i grupp 3 har en röst. Ledamöterna i vardera grupperna 1 och 2 har hälften så många röster som ledamöterna i grupp 3 med avrundning till närmaste heltal. Avrundning av röster sker uppåt för grupp 1 och nedåt för grupp 2.

Rösterna för grupperna 1 och 2 fördelas lika mellan ledamöterna i respektive grupp med avrundning nedåt till närmaste heltal.
Respektive grupps återstående röster fördelas med en röst per ledamot för de ledamöter i gruppen som är chefer för de största medlemmarna.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.