Förordning (2007:786) med instruktion för Forskarskattenämnden

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:786
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2007-11-01
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:156
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   I lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden och i 11 kap. 23 a § inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om Forskarskattenämndens sammansättning och uppgifter, beslutförhet, förordnande av ordförande och vice ordförande, val av ledamöter samt organisation i övrigt.

Ledning

2 §   Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 §   Av 20 § förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket framgår att det inom Skatteverket ska finnas ett gemensamt kansli för Forskarskattenämnden och Skatterättsnämnden. Förordning (2017:156).

Ärendenas handläggning

4 §   Ärenden som prövas av Forskarskattenämnden avgörs efter beredning och föredragning av personal vid kansliet.

Undantag från myndighetsförordningen

5 §   Följande paragrafer i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tilllämpas på myndigheten:

4 § om arbetsordning m.m.,
5 § om delegation,
6 § om allmänna uppgifter,
7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
14 § om nämndens sammansättning,
15 och 16 §§ om beslutförhet,
19 § om kostnadsmässiga konsekvenser,
20 § om föredragning,
21 § om myndighetens beslut,
27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,
28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och

29 § om ärendeförteckning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.