Förordning (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:757
Departement/myndighet: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2007-11-01
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:105
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom. Verket ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning.
Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås. Förordning (2011:1496).

2 §   Statens fastighetsverk ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva och avyttra fast egendom.
Förordning (2011:1496).

2 a §   Statens fastighetsverk ska för statens räkning förvalta Stiftelsen fonden för Carl XII:s monument, Stiftelsen Helgo Zetterwalls fond, Stiftelsen von Rothsteins donationsfond samt Hovmarsalken Friherre A R von Kraemers testamentsmedel.
Förordning (2011:1496).

3 §   Myndigheten har inom sitt verksamhetsområde rätt att bedriva uppdragsverksamhet.

Ledning

4 §   Myndigheten leds av en styrelse.

5 §   Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 §   Generaldirektören är myndighetschef.

6 a §   /Upphör att gälla U:2029-04-01 genom förordning (2024:106)./ Vid myndigheten ska det finnas en överdirektör. Förordning (2024:105).

Personalansvarsnämnd

7 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 §   Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).
Förordning (2014:1331).

Avgifter

9 §   Statens fastighetsverk får ta ut avgifter för fastighetsförvaltning och uppdragsverksamhet som avses i 3 §.
Verket beslutar om storleken på avgifterna, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), och får disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1496).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.