Förordning (2007:572) om värdepappersmarknaden

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:572
Departement/myndighet: Finansdepartementet V
Utfärdad: 2007-06-14
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:130
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 §   Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

3 §   Bestämmelser om Finansinspektionens översyn och utvärdering av värdepappersbolag finns i 9 § förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar.
Förordning (2020:1217).


2 kap. Register över värdepappersbolag, utländska värdepappersföretag och leverantörer av datarapporteringstjänster

1 §   Finansinspektionen ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över värdepappersbolag, sådana utländska värdepappersföretag som avses i 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och sådana leverantörer av datarapporteringstjänster som Finansinspektionen har tillsyn över. Ändamålet med registret är att ge offentlighet åt den information som ingår i registret. Förordning (2020:1160).

2 §   I registret över värdepappersbolag, utländska värdepappersföretag och leverantörer av datarapporteringstjänster registreras uppgifter för varje bolag och företag.

Registret ska innehålla uppgift om
   1. företagsnamn,
   2. postadress och telefonnummer, och
   3. vilka tjänster och verksamheter som bolaget eller företaget får tillhandahålla eller driva enligt sitt verksamhetstillstånd.

Registret ska också innehålla uppgift om organisationsnummer för värdepappersbolag, utländska värdepappersföretag med filial i Sverige och leverantörer av datarapporteringstjänster. Förordning (2018:1832).

3 §   Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten när ett värdepappersbolag eller en leverantör av datarapporteringstjänster registreras i registret över värdepappersbolag, utländska värdepappersföretag och leverantörer av datarapporteringstjänster. Underrättelsen ska innehålla de uppgifter som anges i 2 §.

Finansinspektionen ska även underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om ändringar av de uppgifter som anges i 2 § andra stycket 3. Förordning (2017:712).


3 kap. Registrering av anknutna ombud

Anmälan för registrering hos Bolagsverket

1 §   En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden av ett anknutet ombud som är en fysisk person ska innehålla uppgift om
   1. företagsnamn och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift samt postadress och telefonnummer för det svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som har ingått avtal med det anknutna ombudet,
   2. den fysiska personens fullständiga namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt driftställets postadress och telefonnummer, samt
   3. vilka tjänster och finansiella instrument som det anknutna ombudets verksamhet ska omfatta.

Om den som anmäls för registrering inte är folkbokförd i Sverige, ska en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmäldes identitet följa med anmälan.

Om ett utländskt värdepappersföretag driver verksamhet från filial i Sverige, ska de uppgifter som anges i första stycket 1 även avse den filial från vilken verksamheten ska drivas.

Ett utländskt värdepappersföretag ska tillsammans med anmälan lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för värdepappersföretaget.
Förordning (2018:1832).

2 §   En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden av ett anknutet ombud som är en juridisk person ska innehålla uppgift om
   1. företagsnamn och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift samt postadress och telefonnummer för det svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som har ingått avtal med det anknutna ombudet,
   2. den juridiska personens företagsnamn, organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift, postadress och telefonnummer, samt
   3. vilka tjänster och finansiella instrument som det anknutna ombudets verksamhet ska omfatta.

Om den som anmäls för registrering är en utländsk juridisk person med driftställe i Sverige, ska
   1. de uppgifter som anges i första stycket 2 även avse den filial från vilken verksamheten ska drivas, och
   2. en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som avser den anmälde följa med anmälan.

Om ett utländskt värdepappersföretag driver verksamhet från filial i Sverige, ska de uppgifter som anges i första stycket 1 även avse den filial från vilken verksamheten ska drivas.

Ett utländskt värdepappersföretag ska tillsammans med anmälan lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för värdepappersföretaget.
Förordning (2018:1832).

3 §   Har upphävts genom förordning (2017:712).

4 §   En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller avregistrering enligt 6 kap. 9 § 1 samma lag ska undertecknas av en styrelseledamot eller verkställande direktören för det svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som har ingått avtal med det anknutna ombudet. Förordning (2017:712).

5 §   Om de uppgifter som ett svenskt värdepappersinstitut eller utländskt värdepappersföretag har lämnat till Bolagsverket har ändrats, skall institutet respektive företaget snarast anmäla det för registrering hos Bolagsverket.

Register över anknutna ombud

6 §   Registrering av anknutna ombud görs i registret över anknutna ombud. Registret förs med hjälp av automatiserad behandling och ska hållas tillgängligt hos Bolagsverket. Verket är personuppgiftsansvarigt för registret.

I registret över anknutna ombud registreras uppgifter för varje anknutet ombud. Förordning (2018:337).

7 §   Registret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för
   1. den tillsyn som Finansinspektionen har över värdepappersinstitut enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och
   2. information till allmänheten om anknutna ombud som har registrerats i registret.

8 §   Bolagsverket skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall besluta om villkor för behandlingen av personuppgifter.

9 §   Bolagsverket får för de ändamål som anges i 7 § i ett enskilt fall besluta om direktåtkomst till registret över anknutna ombud.

10 §   Har upphävts genom förordning (2018:337).

11 §   En personuppgift i registret över anknutna ombud ska rättas om uppgiften innehåller någon uppenbar felaktighet till följd av Bolagsverkets eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Förordning (2018:337).

12 §   I registret över anknutna ombud ska följande uppgifter antecknas om anknutna ombud:
   1. personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för fysiska personer och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift för juridiska personer,
   2. fullständigt namn för fysiska personer och företagsnamn för juridiska personer,
   3. postadress och telefonnummer,
   4. vilka tjänster och finansiella instrument verksamheten ska omfatta,
   5. datum för registrering hos Bolagsverket, och
   6. datum för beslut om att en registrering har återkallats.

Bolagsverket får anteckna uppgift om det anknutna ombudets e-postadress.

Om den som anmäls för registrering är en utländsk juridisk person med driftställe i Sverige, ska det i registret antecknas uppgifter enligt första stycket 1-3, 5 och 6 även för den filial från vilken verksamheten ska drivas.
Förordning (2018:1832).

13 §   I registret över anknutna ombud ska för varje anknutet ombud följande uppgifter antecknas om det svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som det anknutna ombudet har ingått avtal med:
   1. företagsnamn,
   2. organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift, samt
   3. postadress och telefonnummer.

Om ett anknutet ombud har ingått avtal med ett utländskt värdepappersföretag som driver verksamhet från filial i Sverige, ska de uppgifter som anges i första stycket även avse den filial från vilken verksamheten ska drivas.
Förordning (2018:1832).

Underrättelser

14 §   Bolagsverket skall snarast efter registreringen underrätta Finansinspektionen om de uppgifter som har förts in i eller strukits ur registret över anknutna ombud så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling.

15 §   Om Finansinspektionen har återkallat tillståndet för ett svenskt värdepappersinstitut som anlitar anknutna ombud eller om inspektionen får kännedom om att tillståndet för ett utländskt värdepappersföretag som anlitar anknutna ombud med driftställe i Sverige har återkallats, skall inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om detta.

16 §   Om Bolagsverket har fattat beslut om att skriva av eller vägra registrering av en anmälan avseende ett anknutet ombud eller om att avregistrera ett anknutet ombud enligt 6 kap. 8 eller 9 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, skall verket snarast underrätta värdepappersinstitutet eller värdepappersföretaget om detta.

Registreringsavgifter

17 §   I ärenden som rör registrering enligt detta kapitel skall avgift betalas för ärendets handläggning, prövning och registrering med 850 kronor:
   1. vid anmälan för registrering till registret över anknutna ombud, och
   2. vid anmälan om återkallelse av registrering av anknutet ombud.

Avgift skall inte betalas för registrering av ändring av uppgift om telefonnummer eller postadress. Avgift skall inte heller betalas för registrering som sker efter anmälan eller underrättelse från Finansinspektionen.

18 §   Avgift skall betalas när anmälan för registrering lämnas in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats.


4 kap. Lagring och tillhandahållande av information

1 §   Bestämmelserna i 2 och 3 §§ skall tillämpas för den lagringsfunktion som avses i 17 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 §   Lagringsfunktionen skall
   1. ha tillräcklig kapacitet och vara tillgänglig för användare dygnet runt i ett Internetbaserat system,
   2. ha tillräcklig datasäkerhet,
   3. säkerställa att information som har tagits emot har lämnats av en behörig avsändare,
   4. bekräfta elektroniskt att information har tagits emot,
   5. innehålla en funktion för utvärdering av att informationen skickats in i rätt tid och på rätt sätt,
   6. registrera tidpunkten när informationen togs emot,
   7. innehålla tydliga uppgifter om tillägg och rättelser som görs till lagrad information,
   8. göra information tillgänglig så snart som möjligt efter att informationen har lämnats in, och
   9. upprättas i ett system som kan sammankopplas med andra motsvarande lagringsfunktioner inom EES.

3 §   Användare skall kunna läsa, ladda ned och skriva ut den lagrade informationen.

Det skall vara möjligt att söka information i lagringsfunktionen. Sökfunktionen skall vara tillgänglig på svenska och på åtminstone ytterligare ett språk som används allmänt på de internationella finansiella marknaderna.

Sökning efter ett dokument skall kunna göras på
   1. emittentens namn eller organisationsnummer,
   2. dokumentets titel,
   3. tidpunkten för när dokumentet offentliggjordes,
   4. vilket språk dokumentet är upprättat på, och
   5. vilken typ av information som dokumentet innehåller.

Användare skall kunna få hjälp och stöd i frågor om användningen av lagringsfunktionen.


4 a kap. Handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar

1 §   Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas vid Finansinspektionens handläggning av ansökningar om tillstånd till förvärv av aktier eller andelar enligt 24 kap. 1 § första och andra styckena lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Förordning (2009:593).

2 §   Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som avses i 24 kap. 1 § tredje stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ange vilken dag bedömningsperioden löper ut. Förordning (2009:593).

3 §   Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för att bedöma en ansökan om tillstånd till förvärv som avses i 24 kap. 1 § första och andra styckena lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, får inspektionen förelägga förvärvaren att komplettera ansökan. Föreläggandet ska vara skriftligt och det ska klart framgå vilka ytterligare uppgifter som krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än den femtionde arbetsdagen i bedömningsperioden.
Förordning (2009:593).

4 §   Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska bedömningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet arbetsdagar mellan den dag då föreläggandet skickades och den dag då de kompletterande uppgifterna kom in till inspektionen.
Förlängningen får inte överstiga tjugo arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket. Bedömningsperioden får förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst trettio arbetsdagar om
   1. förvärvaren inte har sin hemvist inom EES, eller
   2. förvärvaren inte är
      a) ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett försäkringsföretag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett fondbolag eller ett fondföretag och står under tillsyn av Finansinspektionen, eller
      b) ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får bedriva motsvarande verksamhet som ett företag som avses i a och som står under tillsyn av en myndighet eller ett annat behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de kompletterande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till förvärvaren om att uppgifterna har tagits emot. I bekräftelsen ska det även anges vilken dag bedömningsperioden löper ut. Förordning (2011:262).

5 §   Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv ska vara skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två arbetsdagar från det att det fattades.

Om en myndighet eller ett annat behörigt organ i ett annat land inom EES som utövar tillsyn över förvärvaren har lämnat synpunkter till Finansinspektionen, ska dessa synpunkter framgå av beslutet. Förordning (2009:593).


5 kap. Underrättelseskyldighet

1 §   Om Finansinspektionen med stöd av 25 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden beslutar att en styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får vara det, skall inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om beslutet. Detsamma gäller om inspektionen förordnar en ersättare för en styrelseledamot eller verkställande direktören.

2 §   Finansinspektionen ska årligen lämna Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten de uppgifter som framgår av artikel 71.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 (direktivet om marknader för finansiella instrument). Förordning (2021:506).

3 §   Finansinspektionen ska samla in uppgifter som värdepappersbolag ska offentliggöra om mångfaldspolicyn och lämna dessa till Europeiska bankmyndigheten, i enlighet med artikel 91.11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 (kapitaltäckningsdirektivet). Förordning (2021:506).

4 §   Finansinspektionen ska underrätta Europeiska bankmyndigheten i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 (krishanteringsdirektivet). Förordning (2021:506).


5 a kap. Vissa skyldigheter för Finansinspektionen

1 §   Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den information som ska offentliggöras enligt artikel 71 i direktivet om marknader för finansiella instrument och artikel 112 i krishanteringsdirektivet. Förordning (2021:506).

2 §   I fråga om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt stöd ska Finansinspektionen, inom fyra månader från den dag då inspektionen eller en annan samordnande tillsynsmyndighet tog emot ansökan, försöka komma överens med övriga behöriga myndigheter om huruvida villkoren i det föreslagna avtalet är förenliga med villkoren för finansiellt stöd enligt artikel 23 i krishanteringsdirektivet.

Om en överenskommelse enligt första stycket inte har träffats inom fyra månader, ska Finansinspektionen i egenskap av samordnande myndighet besluta om ansökan ska godkännas.

Om någon av de behöriga myndigheterna, inom den tidsfrist som anges i första stycket, har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning 806/2014/EU, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt andra stycket i en månad och invänta det beslut som Europeiska bankmyndigheten kan komma att fatta enligt artikel 19.3 i samma förordning. Finansinspektionen ska följa ett beslut i saken från Europeiska bankmyndigheten. Om Europeiska bankmyndigheten inte har fattat ett beslut inom en månad, får inspektionen fatta beslut enligt andra stycket. Förordning (2015:1038).

3 §   Om Finansinspektionen avser att med stöd av 25 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden förelägga ett värdepappersbolag att lämna extra och mer frekvent rapportering, gäller förutsättningarna enligt artikel 104.2 i kapitaltäckningsdirektivet. Förordning (2020:1217).


5 b kap. Transaktionsrapporteringssystemet

1 §   Finansinspektionen får ta emot ersättning från andra behöriga myndigheter för utbyggnad, drift, support och underhåll av systemet för rapportering av transaktioner enligt artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (transaktionsrapporteringssystemet). Förordning (2023:912).


6 kap. Bemyndiganden

1 §   Finansinspektionen får i fråga om lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden meddela föreskrifter om
   1. vilka förhållanden som ska redovisas i ett sådant avtal som avses i definitionen av anknutet ombud i 1 kap. 4 b §,
   2. vilka som är anmälningsskyldiga enligt 1 kap. 15 § och vad en förteckning enligt 1 kap. 16 § ska innehålla,
   3. innehållet i en ansökan om tillstånd att driva värdepappersrörelse eller en reglerad marknad eller att tillhandahålla datarapporteringstjänster,
   4. vilka uppgifter, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen eller till Bolagsverket,
   5. vilka krav som enligt 3 kap. 1 § första stycket 5 och 6 samt 24 kap. 3 § andra stycket 1 ska ställas på den som ska ingå i styrelsen eller vara verkställande direktör i ett värdepappersbolag, eller vara ersättare för någon av dem och på styrelsen i dess helhet,
   6. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 6 §,
   7. innehållet i en verksamhetsplan enligt 3 kap. 11 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 1, 4 eller 8 §, 10 kap. 3 § eller 12 kap. 8 §,
   8. vad svenska värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag ska iaktta enligt 6 kap. 1 § vid anmälan om registrering och kontroll av anknutna ombud,
   9. vilka åtgärder ett värdepappersbolag ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering, ersättningssystem och genom-lysning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 8 kap. 3-8 §§,
   10. värdepappersbolags respektive börsers mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,
   11. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upprätta och tillämpa enligt 8 kap. 9 §,
   12. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut ska ha enligt 8 kap. 10 §,
   13. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 8 kap. 11 §,
   14. de processer för produktgodkännande och översyn ett värdepappers-institut ska ha enligt 8 kap. 13 §,
   15. den information ett värdepappersinstitut ska lämna enligt 8 kap. 14 § första stycket,
   16. de arrangemang ett värdepappersinstitut ska ha för att få information och för att förstå egenskaperna hos finansiella instrument och den fastställda målgruppen för instrumenten enligt 8 kap. 14 § andra stycket,
   17. de arrangemang ett värdepappersinstitut som distribuerar finansiella instrument ska ha för urvalet av finansiella instrument och tjänster som erbjuds eller rekommenderas till kunder,
   18. kraven för bedömning av kunskap och kompetens enligt 8 kap. 15 §
   19. dokumentation enligt 8 kap. 16 § och hur lång tid dokumentation ska sparas enligt 8 kap. 20 §,
   20. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 8 kap. 21 § och 13 kap. 7 §,
   21. vad en återhämtningsplan enligt 8 a kap. 2 § och en koncern-återhämtningsplan enligt 8 a kap. 3 § ska innehålla, när planerna ska upprättas och hur ofta de ska uppdateras,
   22. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt 8 b kap. 8 § ska innehålla,
   23. offentliggörandet av information enligt 8 b kap. 16 §,
   24. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 9 kap. 1 §,
   25. på vilket sätt information enligt 9 kap. 19 § ska lämnas till kunderna,
   26. kriterierna för att bedöma vilka ersättningar och förmåner ett värdepappersinstitut får lämna till eller ta emot av någon annan än kunden samt vilka uppgifter som ska lämnas till kunden om ersättningar och förmåner som institutet lämnar till eller tar emot av någon annan än kunden enligt 9 kap. 21 §,
   27. tidpunkt, omfattning och riktlinjer för återbetalning till kunden av mottagna ersättningar eller förmåner enligt 9 kap. 22 § första stycket,
   28. kriterierna för att bedöma vilka icke-monetära förmåner ett värde-pappersinstitut får ta emot och behålla när det tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund eller portföljförvaltning enligt 9 kap. 22 § andra stycket,
   29. villkoren för att ett värdepappersinstitut ska få ta emot investeringsanalyser från en tredjepart utan att det är att betrakta som en ersättning eller förmån enligt 9 kap. 21 eller 22 §,
   30. undantag från skyldigheten att offentliggöra en order enligt 9 kap. 39 §,
   31. hantering av finansiella instrument enligt 9 kap. 40 §,
   32. hantering av medel enligt 9 kap. 41 §,
   33. mottagande av medel på konto samt bolagets eller företagets system för hantering av vissa uppgifter enligt 9 kap. 42 §,
   34. vilka åtgärder ett värdepappersinstitut ska vidta för att säkerställa att det följer förbudet i 9 kap. 43 §,
   35. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av säkerhet enligt 9 kap. 44 § tredje meningen,
   36. tillhandahållande av tjänster till en jävskrets som avses i 9 kap. 45 §,
   37. den informationsplikt som enligt 11 kap. 6 § gäller för utgivare av vissa överlåtbara värdepapper som handlas på en handelsplattform,
   38. storleken av aktiekapitalet, summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser samt kravet på startkapital enligt 12 kap. 7 §,
   39. handelsregler för en reglerad marknad i fråga om aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier vid den reglerade marknaden,
   40. disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden enligt 13 kap.,
   41. övervakningen av deltagarna i handeln på en reglerad marknad,
   42. den informationsplikt som enligt 15 kap. gäller för emittenter av överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller för vilka ansökan om upptagande till handel lämnats in,
   43. börsens övervakning enligt 15 kap. 9 §,
   44. villkoren för inregistrering enligt 15 kap. 12 §,
   45. kvantitativa tröskelvärden (positionslimiter) för den nettoposition som en fysisk eller juridisk person får inneha i råvaruderivat som handlas på en handelsplats och OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa enligt 15 a kap. 1-4 §§,
   46. vad som krävs för att bestämmelser om års- och koncernredovisning samt halvårsrapport som finns i en offentlig reglering i en stat utanför EES ska få tillämpas enligt 16 kap. 11 § första stycket,
   47. övervakningen av regelbunden finansiell information vid ett över-vakningsorgan som avses i 16 kap. 12 §,
   48. innehållet, omfattningen och fullgörandet av sådan rapportering som avses i 16 kap. 15 §,
   49. hur och på vilket språk sådan information som avses i 17 kap. 1 § ska offentliggöras,
   50. hur information ska lämnas till Finansinspektionen enligt 17 kap. 3 §,
   51. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i 18 kap. 8 § ska anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 3-6 §§,
   52. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i 18 kap. 9 § ska anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 10-12 §§,
   53. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 § första och andra styckena och när upplysningarna ska lämnas,
   54. att vissa uppgifter som enligt 23 kap. 2 § första stycket ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,
   55. hur skyldigheten att lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt 23 kap. 3 § och artikel 26.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europa-parlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet ska fullgöras,
   56. vilka värdepappersbolag som ska upprätta register som avses i 23 kap. 3 d §, vad registren ska innehålla och när värdepappersbolagen ska ge in registren för olika typer av avtal,
   57. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser och sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige, och
   58. produktingripande enligt artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014. Förordning (2024:130).

2 §   Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 1 § 54, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig. Förordning (2024:130).

3 §   Finansinspektionen får besluta att överlämna uppgiften att övervaka att en emittent som avses i 16 kap. 1 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden upprättar sådan regelbunden finansiell information som anges i 16 kap. 4 § och 5 § första stycket samma lag i enlighet med de bestämmelser som gäller för emittenten till ett organ med representativa företrädare på redovisningsområdet. Förordning (2019:426).

4 §   Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 1 kap. 12 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska lämnas.
Förordning (2018:1757).


7 kap. Kapitlet har upphävts genom förordning (2019:134).


Övergångsbestämmelser

2018:1373
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för övervakning av sådan regelbunden finansiell information som har offentliggjorts före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.