Till innehåll på sidan

Förordning (2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor

SFS nr: 2007:432
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2007-05-24
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:1094
Upphävd: 2019-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1519
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   I denna förordning finns det bestämmelser om en behörighetsgivande förutbildning, som skall följas av en viss högskoleutbildning. Förutbildningen syftar till att ge den studerande kunskaper motsvararande de krav på särskild behörighet som är uppställda för högskoleutbildningen.

Var förutbildningen anordnas

2 §   Förutbildningen får i rekryteringsfrämjande syfte anordnas av statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

Förutbildningen

3 §   Förutbildningen får omfatta högst ett år. Utbildningen får erbjudas i anslutning till alla utbildningsprogram som börjar på grundnivå och som vänder sig till nybörjare, om det finns brist på behöriga sökande och det finns ett behov på arbetsmarknaden av utbildad arbetskraft.

Tillträde

4 §   Bestämmelserna i 7 kap. högskoleförordningen (1993:100) skall tilllämpas i fråga om tillträde till förutbildningen och den därpå följande högskoleutbildningen, om inte något annat följer av denna förordning.

5 §   Antagning till förutbildningen och den därpå följande högskoleutbildningen skall göras samtidigt.

6 §   Ett universitet eller en högskola får meddela föreskrifter som anger vilka krav på särskild behörighet som ställs för att bli antagen till förutbildningen.

Om krav ställs enligt första stycket, ska dock kurser i ett ämne från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning likställas med en annan kurs på samma kursnivå i samma ämne i de fall kurserna omfattar lika många gymnasiepoäng. Detsamma gäller om flera kurser på samma kursnivå i ett ämne tillsammans omfattar lika många gymnasiepoäng som en eller flera andra kurser på samma kursnivå i ämnet.
Förordning (2014:1094).

7 §   En studerande får påbörja högskoleutbildningen först efter det att han eller hon har gått igenom förutbildningen med godkänt resultat. En studerande får dock påbörja en sådan del av högskoleutbildningen för vilken det inte ställs krav på särskild behörighet. Om en studerande får godkänt resultat på en del av förutbildningen och därigenom uppfyller kraven på särskild behörighet för en del av högskoleutbildningen, får en sådan del av högskoleutbildningen påbörjas.

Plan för förutbildningen

8 §   Ett universitet eller en högskola får meddela föreskrifter om en plan över förutbildningen.

Föreskrifterna om en sådan plan ska innehålla
   1. uppgifter om
      a) utbildningens namn,
      b) utbildningens huvudsakliga innehåll, och
   2. en redovisning av de krav på särskild behörighet för tillträde till förutbildningen eller den efterföljande högskoleutbildningen som kan vara föreskrivna.

Universitet eller högskolor får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för planen. Förordning (2014:1094).

Intyg över förutbildningen

9 §   Universitetet eller högskolan skall utfärda ett intyg på att den studerande har gått igenom förutbildningen eller del därav med godkänt resultat. Av intyget skall det framgå vilka krav på särskild behörighet som förutbildningen motsvarar.