Förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:231
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2007-05-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:182
Övrig text: Rättelseblad 2010:712 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Trafikföreskrifter som avses i 2 § skall kungöras elektroniskt på en särskild webbplats som är tillgänglig utan avgifter för var och en.

Webbplatsen får inte innehålla annat än vad som följer av denna förordning.

Föreskrifter som kungörs enligt denna förordning skall inte kungöras på det sätt som anges i 6 och 9 §§ lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar.

2 §   Denna förordning tillämpas på följande slag av trafikföreskrifter:
   1. föreskrifter enligt 41 § väglagen (1971:948),
   2. föreskrifter enligt 3 kap. 17 § andra och fjärde styckena trafikförordningen (1998:1276),
   3. föreskrifter enligt 4 kap. 11 och 17 f §§ trafikförordningen,
   4. föreskrifter enligt 9 kap. 1 § tredje stycket trafikförordningen,
   5. lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen,
   6. föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket c trafikförordningen, och
   7. lokala trafikföreskrifter enligt 2 kap. 3 och 10 §§ militärtrafikförordningen (2009:212) Förordning (2023:182).

Ansvarsfördelning mellan myndigheter

Myndigheter som beslutar föreskrifter

3 §   En myndighet, vars föreskrifter skall kungöras på webbplatsen, ansvarar för att uppgifterna är riktiga och att de förs på ett säkert sätt i elektronisk form till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1290).

4 §   Föreskrifter skall kungöras så snart det kan ske och i så god tid som möjligt innan de träder i kraft.

5 §   Föreskrifter som kungörs enligt denna förordning skall i rubriken innehålla myndighetens namn och ordet "föreskrifter".
Dessutom skall ingressen till föreskrifter som beslutas av en myndighet under regeringen innehålla uppgift om det bemyndigande på vilket beslutanderätten grundar sig.

Termen "anvisningar" får inte finnas i rubriken till föreskrifter.

6 §   Den beslutande myndigheten ansvarar för att föreskrifter som skall kungöras på webbplatsen tilldelas ett löpnummer, som består av organisationskod, årtal och ett nummer som är löpande för kalenderår och åtskiljs från årtalet genom kolon.

7 §   Föreskrifter skall kungöras var för sig.

När föreskrifter som har kungjorts på webbplatsen blir svåröverskådliga till följd av ändringar, bör de tas in i sin helhet på webbplatsen. Det kan ske antingen i samband med att föreskrifterna ändras eller vid något annat lämpligt tillfälle.

8 §   Innan föreskrifter förs till Transportstyrelsen skall den som är behörig på den beslutande myndigheten ge tillstånd till det. Förordning (2008:1290).

Transportstyrelsen

9 §   Transportstyrelsen ansvarar för webbplatsen. Styrelsen är också samordningsmyndighet med ett övergripande ansvar för
   1. det system som behövs för webbplatsens funktion, och
   2. säkerheten i systemet. Förordning (2008:1290).

10 §   Transportstyrelsen ansvarar för att föreskrifter kompletteras med en uppgift om när de har publicerats på webbplatsen. Förordning (2008:1290).

Register

11 §   På webbplatsen ska det finnas två register: ett register över samtliga föreskrifter som har kungjorts på webbplatsen (föreskriftsregistret) och ett över samtliga gällande föreskrifter som har kungjorts på webbplatsen (gällanderegistret).

Registren ska i skilda delar ta upp de myndigheter som har kungjort föreskrifter på webbplatsen. I gällanderegistret ska det också för varje myndighet förtecknas grundföreskrifter och ändringsföreskrifter på motsvarande sätt som framgår av bilaga 3 till författningssamlingsförordningen (1976:725). Det som sägs i bilagan om EU-direktiv och EU-förordningar ska dock inte tillämpas. Förordning (2023:181).

Bemyndigande

12 §   Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2023:181).


Övergångsbestämmelser

2007:231
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
Förordning (2008:765).
   2. Föreskrifter som avses i förordningen och som före den 1 juli 2010 har kungjorts eller tillkännagivits på annat sätt ska senast den 31 december 2010 publiceras på webbplatsen. De föreskrifter som då inte har publicerats på webbplatsen upphör att gälla. Från den 1 juli 2010 gäller föreskrifter som har publicerats på webbplatsen endast i den publicerade lydelsen. Förordning (2010:712).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.