Förordning (2007:19) om PCB m.m.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:19
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2007-01-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:689
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Allmänna bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om kontroll över förekomsten och hanteringen av PCB-produkter samt om inventering, avlägsnande och bortskaffande av PCB-produkter och varor eller utrustning som innehåller eller har förorenats med PCB-produkter.

För PCB-varor som är avfall finns det bestämmelser i avfallsförordningen (2020:614) och förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. Förordning (2020:689).

2 §   Bestämmelserna i denna förordning gäller endast om motsvarande bestämmelser inte redan följer av
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar,
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,
   3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den 17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier, eller
   4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall.
Förordning (2020:689).

Definitioner

3 §   Med PCB-produkt avses i denna förordning
   1. polyklorerade bifenyler (PCB),
   2. polyklorerade terfenyler (PCT),
   3. monometyltetraklordifenylmetan,
   4. monometyldiklordifenylmetan,
   5. monometyldibromdifenylmetan,
   6. varje blandning med en total halt av ämnena 1-5 överstigande 0,0050 viktprocent (50 vikt-ppm), och
   7. isolervätskor med en total halt av PCB överstigande 0,0002 viktprocent (2 vikt-ppm).

4 §   Med PCB-vara avses i denna förordning en PCB-produkt samt varje vara eller utrustning som innehåller, har innehållit eller har behandlats med en PCB-produkt.

Transformatorer, kondensatorer och behållare med rester av PCB- produkter är exempel på sådan utrustning som avses i första stycket.

5 §   En vara eller utrustning som är av ett sådant slag att den kan antas innehålla eller ha innehållit en PCB-produkt skall vid tillämpningen av denna förordning anses som en PCB-vara, om det inte med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet finns godtagbara skäl för en annan bedömning.

6 §   Med dekontaminering avses i denna förordning alla åtgärder som gör att utrustning, material eller flytande ämnen som är förorenade av en PCB-produkt kan återanvändas, återvinnas eller bortskaffas under säkra förhållanden. Dekontaminering kan innebära utbyte av vätskor genom att en vätska som är en PCB- produkt ersätts med en lämplig vätska som inte är en PCB- produkt.

Förbud mot och villkor för viss hantering

7 §   En PCB-vara får inte tillverkas, bearbetas, saluföras, överlåtas för användning eller återanvändas.

En PCB-vara får inte importeras från eller exporteras till länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet besluta hur en vara som importerats i strid mot denna förordning ska hanteras.

En PCB-vara som ska användas för laboratorieforskning eller som referensstandard får undantas från förbuden i första och andra styckena. Förordning (2010:963).

8 §   En transformator eller en sådan kondensator som har högre effekt än två kilovoltampere (reaktivt) får inte användas om den innehåller en PCB-produkt.

8 a §   Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 8 §, om det finns särskilda skäl och dispensen är förenlig med rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT), ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009.
Förordning (2011:691).

9 §   En transformator får inte fyllas på med en PCB-produkt.

10 §   En PCB-vara skall förvaras så åtskild från alla lättantändliga ämnen att brandrisk undviks.

Undersöknings- och anmälningsplikt

11 §   Den som innehar en utrustning som innehåller eller kan antas innehålla mer än fem kubikdecimeter PCB-produkt skall omgående anmäla detta till Naturvårdsverket. För en elektrisk kondensator skall gränsvärdet fem kubikdecimeter PCB-produkt anses omfatta summan av de olika delar som ingår i en fullständig enhet.

Den som är skyldig att göra anmälan skall också anmäla varje förändring i sitt innehav till Naturvårdsverket.

12 §   En anmälan enligt 11 § skall innehålla uppgift om
   1. innehavarens namn och adress,
   2. platsen där utrustningen finns samt en beskrivning av utrustningen,
   3. den mängd PCB-produkt som finns i utrustningen,
   4. datum för och slag av planerad eller pågående åtgärd såsom utbyte, behandling eller dekontaminering, och
   5. datum för intyg som utfärdats för den anmälda utrustningen.

13 §   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om
   1. när en utrustning skall antas innehålla mer än fem kubikdecimeter PCB-produkt,
   2. skyldighet att närmare undersöka förekomst av PCB-produkt i utrustning som kan antas innehålla en sådan produkt, och
   3. fullgörande av anmälningsplikten enligt 11 och 12 §§.

Dekontaminering

14 §   Den som innehar en utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 11 § ska omgående se till att utrustningen dekontamineras på det sätt som följer av 15 §.
Förordning (2011:691).

14 a §   Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från dekontamineringskravet i 14 §, om det finns särskilda skäl och dispensen är förenlig med rådets direktiv 96/59/EG.
Förordning (2011:691).

15 §   En utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 11 § får dekontamineras genom att den PCB-produkt som finns i utrustningen byts ut, om
   1. syftet med bytet är att i den PCB-produkt som finns i utrustningen reducera halten av de ämnen som anges i 3 § 1-5 till lägre än 0,0002 viktprocent (2 vikt-ppm) om det rör sig om isolerolja och 0,0050 viktprocent (50 vikt-ppm) om det rör sig om en annan PCB-produkt,
   2. ersättningsprodukten inte är en PCB-produkt före bytet,
   3. bytet medför märkbart mindre risker,
   4. bytet inte hindrar senare bortskaffande av PCB-produkterna, och
   5. den som utför bytet har tillstånd att dekontaminera PCB- varor.

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om dekontaminering. Frågor om tillstånd att dekontaminera PCB- varor prövas av Naturvårdsverket.

15 a §   I ett ärende om tillstånd enligt 15 § ska Naturvårdsverket besluta i ärendet inom sex månader från det att en fullständig ansökan kom in till verket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas. En sådan förlängning får inte göras mer än en gång i ärendet. Förlängningen får inte avse mer än två månader utöver de ursprungliga sex månaderna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden. Förordning (2010:50).

Inventering och avlägsnande av PCB-produkter i byggnader och anläggningar

16 §   Den som äger en byggnad eller annan anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering åren 1956-1973 skall undersöka om fogmassan eller golvmassan är en PCB-produkt.

Ägaren skall senast den 30 juni 2008 till tillsynsmyndigheten redovisa vilka inventeringsåtgärder som har vidtagits samt ange vilka åtgärder som planeras för att säkerställa att förekommande PCB-produkt, när den blir avfall, sorteras ut och hanteras som farligt avfall.

17 §   Den som äger en byggnad eller anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa har använts vid uppförande eller renovering och där halten av sådana PCB-produkter som anges i 3 § 1-5 uppgår till mer än 0,0500 viktprocent (500 vikt-ppm), ska se till att massan avlägsnas senast
   1. den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1969 och annat inte följer av 2 eller 3,
   2. den 30 juni 2016, om
      a) massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1973,
      b) byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970-1973, eller
      c) massan har använts inomhus, eller
   3. i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

Med industribyggnad avses i första stycket en byggnad som är indelad som industribyggnad enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Förordning (2010:963).

17 a §   Den som äger en byggnad eller anläggning som innehåller fogmassa eller halkskyddad golvmassa där halten av sådana PCB-produkter som anges i 3 § 1-5 uppgår till 0,0050-0,0500 viktprocent (50-500 vikt-ppm), ska se till att massan avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. Förordning (2010:963).

17 b §   Trots 17 § får tillsynsmyndigheten medge att fogmassa eller halkskyddad golvmassa avlägsnas vid en senare tidpunkt, om
   1. en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren,
   2. massan sitter mycket svåråtkomligt,
   3. det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt, eller
   4. det finns andra särskilda skäl.

Tillsynsmyndigheten ska i samband med ett dispensbeslut enligt första stycket förelägga byggnadens eller anläggningens ägare att avlägsna massan senast vid en viss tidpunkt som myndigheten ska ange i föreläggandet.
Myndigheten ska skicka föreläggandet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret enligt 26 kap. 15 § miljöbalken. Förordning (2010:963).

18 §   Innan en åtgärd enligt 17, 17 a eller 17 b § vidtas ska ägaren anmäla åtgärden till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska innehålla de uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för att bedöma åtgärdens effekt på människors hälsa och miljön.
Anmälan ska göras senast tre veckor innan åtgärden påbörjas.
Förordning (2010:963).

19 §   Bestämmelserna i 16-18 §§ skall inte tillämpas på sådana en- och tvåbostadshus och till dem hörande komplementbyggnader som ägs av fysiska personer eller dödsbon och som är indelade som småhus enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

20 §   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur en PCB- produkt skall avlägsnas.

Bortskaffande

21 §   Den som har en PCB-vara som är avfall ska genast överlämna den för bortskaffande enligt avfallsförordningen (2020:614).

Vid bortskaffande av en PCB-vara får endast de bortskaffningsförfaranden tillämpas som i bilaga 2 till avfallsförordningen betecknas D 9 eller D 10.

Bestämmelser om förbränning finns i förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning. Det som är föreskrivet där om PCB ska också tillämpas i fråga om PCB-produkter. Andra bortskaffningsförfaranden får tillämpas endast om de i jämförelse med förbränning har likvärdiga miljömässiga säkerhetskrav och följer kvalificerade tekniska krav med bästa möjliga teknik. Förordning (2020:689).

22 §   Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om tillämpning av bortskaffningsförfarandena.

23 §   Den som bortskaffar PCB-varor ska föra ett register över de PCB-varor som bortskaffas. Av registret ska varornas mängd, ursprung, art och innehåll av PCB-produkt framgå. Registret ska vara tillgängligt för allmänheten.

Den som bortskaffar PCB-varor ska utfärda ett mottagningsbevis för de PCB-varor som tas emot för bortskaffande. Av beviset ska de mottagna varornas mängd, art och innehåll av PCB- produkt framgå. Beviset ska lämnas till den som överlämnat varorna för bortskaffande.

Första och andra styckena gäller inte om motsvarande förpliktelser följer av avfallsförordningen (2020:614) eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen eller motsvarande äldre föreskrifter. Förordning (2020:689).

24 §   Den som har tagit emot PCB-varor för bortskaffande enligt denna förordning skall se till att varorna skaffas bort utan dröjsmål.

Märkning

25 §   Den som innehar en PCB-vara ska se till att den är tydligt märkt med uppgift om att den innehåller en PCB- produkt. Märkningen ska finnas
   1. direkt på varan, och
   2. direkt på varans förpackning eller annat emballage som varan är förpackad i, eller
   3. om märkning enligt 1 och 2 inte är möjlig med hänsyn till det praktiska genomförandet eller kostnaderna för märkningen, i sådan anslutning till varan att märkningen är väl synlig för den som ska reparera, byta ut eller avlägsna varan.

Om en PCB-vara omfattas av anmälningsplikt enligt 11 § ska även dörrarna till den lokal där utrustningen förvaras vara märkta med uppgift att det där finns en PCB-produkt.

Första och andra styckena gäller inte fogmassa eller halkskyddad golvmassa som har använts i byggnader eller anläggningar. Förordning (2010:963).

26 §   Efter ett byte som avses i 15 § skall utrustningen vara märkt på det sätt som anges i bilagan till denna förordning.

Tillsyn, ansvar och överklagande

27 §   Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4 och 29-32 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2020:689).

28 §   I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

29 §   I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Ett beslut om förlängd handläggningstid enligt 15 a § får inte överklagas. Förordning (2010:50).

Uppdatering av vissa uppgifter

30 §   Naturvårdsverket skall se till att det finns
   1. förteckningar över utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 11 § och med den information som avses i 12 §,
   2. en plan för dekontaminering och bortskaffande av utrustning som förtecknats enligt 1 och av den PCB-produkt som utrustningen innehåller, och
   3. ett åtgärdsprogram för insamling och senare bortskaffande av sådana PCB-varor som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 11 §.

Naturvårdsverket skall regelbundet uppdatera sådana förteckningar som avses i första stycket 1.


Övergångsbestämmelser

2010:50

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010 och tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in till Naturvårdsverket efter ikraftträdandet.

Bilaga

Märkning av dekontaminerad utrustning enligt 26 §

Varje föremål i den dekontaminerade utrustningen skall tydligt märkas med beständig text på svenska som skall utformas enligt följande.

DEKONTAMINERAD UTRUSTNING

SOM INNEHÅLLIT PCB

Vätska som har innehållit PCB har ersatts:

- med.................(namn på ersättning)

- den.................(datum)

- av...................(företag).

Koncentration av PCB i

- den gamla vätskan...........viktprocent

- den nya vätskan.............viktprocent.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.