Förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:1132
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2007-11-29
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:282
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Statens institutionsstyrelse ansvarar för sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (särskilda ungdomshem) samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM-hem).

1 a §    /Träder i kraft I:2024-07-01/ Myndigheten svarar för att de barn, unga och vuxna som vårdas vid myndigheten får en god, ändamålsenlig och rättssäker vård som ger bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk, kriminalitet och annat socialt nedbrytande beteende. Förordning (2024:282).

2 §    /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Myndigheten ska särskilt svara för
   1. planering, ledning och drift av de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen,
   2. anvisning av platser till hemmen,
   3. ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll,
   4. metodutveckling, forskning, uppföljning av vårdresultat samt utvecklingsarbete. Förordning (2009:1143).

2 §    /Träder i kraft I:2024-07-01/ Myndigheten ska särskilt svara för
   1. planering, ledning och drift av de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen,
   2. anvisning av platser till hemmen,
   3. att antalet platser vid hemmen fortlöpande anpassas till behovet,
   4. ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll, och
   5. metodutveckling, forskning, uppföljning av vårdresultat samt utvecklingsarbete. Förordning (2024:282).

2 a §    /Träder i kraft I:2024-07-01/ Verksamheten ska vara utformad så att den tillgodoser behovet av trygghet och säkerhet för placerade barn, unga och vuxna.

Myndighetens organisation av de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen ska vara utformad så att den tillgodoser olika behov av övervakning och kontroll. Förordning (2024:282).

3 §   Myndigheten får utföra uppdrag åt kommuner och regioner i samband med avgiftning av missbrukare, utslussning, eftervård eller andra insatser som anknyter till verksamheten vid sådana hem som anges i 1 §.

Myndigheten får också tillhandahålla sådana varor och tjänster som produceras huvudsakligen av intagna som ett led i verksamheten vid sådana hem som anges i 1 §.
Förordning (2019:1064).

4 §   Myndigheten ska
   - utforma sin verksamhet så att den utgår från flickors och pojkars samt kvinnors och mäns villkor och behov,
   - inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn bedöma konsekvenserna för barn och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa.

Myndigheten ska i sin verksamhet utgå från ett brukarperspektiv. Förordning (2008:1426).

5 §   Myndigheten ska, genom samverkan med andra myndigheter och övriga aktörer, verka för att brukarna får en sammanhållen vård. Förordning (2008:1426).

Ledning

6 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 §   Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2020:5).

Anställningar och uppdrag

8 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

10 a §    /Träder i kraft I:2024-07-01/ Myndigheten ska tillämpa förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom Kriminalvården m.fl. vid ersättning till anställda vid myndigheten, vars egendom har skadats i tjänsten.

Frågor om ersättning ska prövas av myndigheten. Förordning (2024:282).

Avgifter

11 §   Myndigheten ska ta ut avgifter för verksamhet enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och disponera avgiftsinkomsterna. Myndigheten ska ta ut avgifter för verksamhet enligt 3 §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

Myndigheten får ifråga om verksamhet enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Med undantag för avgifter för eftervård enligt 3 § första stycket får myndigheten bestämma sådana avgifter som avses i första stycket upp till full kostnadstäckning.
Förordning (2011:1502).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.