Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2006:814
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2006-06-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:5
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. De uttryck och benämningar som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen.

EU-bestämmelser

2 §   De EU-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter anges i ett tillkännagivande av regeringen.

I fråga om EU-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras av lagen om foder och animaliska biprodukter.

Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering till EU-bestämmelserna.
Förordning (2011:419).

3 §   Bestämmelserna i artiklarna 11, 15, 18 och 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet gäller även för foder till icke livsmedelsproducerande djur.

Undantag från villkor för användning av vilda djur som foder

4 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från kraven för användning av vilda djur som foder i 7 § första och andra styckena lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

Villkor för laboratorier för foderanalyser

5 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om villkor för laboratorier för foderanalyser och metoder för sådana analyser.

Villkor för införsel av foder från tredje land

6 §   Jordbruksverket får i fråga om foder och animaliska biprodukter meddela föreskrifter om krav på förhandsanmälan enligt artikel 56 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).
Förordning (2019:705).

Övriga föreskrifter och beslut om foder

7 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning, utsläppande på marknaden, användning och bortskaffande av samt annan befattning med foder eller ett visst parti av foder.

Användning av animaliska biprodukter i vissa fall

8 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att djur eller delar av djur får användas som foder i enlighet med undantagsbestämmelserna i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter). Förordning (2011:419).

Övriga föreskrifter och beslut om animaliska biprodukter

9 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning, utsläppande på marknaden, omhändertagande, bearbetning och bortskaffande samt annan befattning med animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att, i den utsträckning verket bestämmer, fatta beslut i enskilda ärenden.

Handläggning av ärenden om tillstånd

9 a §   Om en myndighet begär att sökanden i ett ärende om tillstånd eller godkännande ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst krav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet till svenska. Förordning (2009:1267).

9 b §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den tid inom vilken en myndighet ska fatta beslut i ärenden om godkännande eller tillstånd. Förordning (2009:1267).

Behöriga myndigheter

9 c §   Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 6?9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG. Uppgifterna ska utföras efter samråd med Jordbruksverket. När det gäller ansökningar om gränsvärden för sådana växtskyddsmedel där det verksamma ämne som ingår ännu inte är godkänt på gemenskapsnivå, ska uppgifterna utföras efter samråd med även Kemikalieinspektionen.

Livsmedelsverket är även nationell myndighet och kontaktpunkt enligt artikel 38 i samma förordning. Förordning (2009:1267).

10 §   Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har och fatta sådana beslut som en behörig myndighet får fatta enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, om inte annat framgår av 10 a-15 §§ eller regeringen beslutar något annat.

Jordbruksverket är kontaktpunkt enligt artikel 16.2 i kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen. Förordning (2011:419).

10 a §   Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 47.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009. Förordning (2011:419).

10 b §   Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt kapitel I, avsnitt 1, punkt 1 a, sista stycket i bilaga IV till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011. Förordning (2011:419).

10 c §   Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt kapitel II, punkt 2 a i bilaga XVI till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011.
Förordning (2011:419).

10 d §   Jordbruksverket är behörigt att i enlighet med artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 ansöka om godkännande av en alternativ metod för användning eller bortskaffande av animaliska biprodukter eller därav framställda produkter. Förordning (2011:419).

10 e §   Jordbruksverket är behörigt att lämna in en ansökan i enlighet med kapitel II, avsnitt 2, punkt 2 i bilaga VI till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011.
Förordning (2011:419).

10 f §   Jordbruksverket är behörigt att träffa överenskommelser med andra medlemsstater i gränsområden i enlighet med kapitel II, avsnitt 4, del II, punkt 3 a i bilaga X till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011. Förordning (2011:419).

10 g §   Länsstyrelsen är behörig att pröva frågor om godkännande av och att registrera anläggningar som ägs av Jordbruksverket och som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 samt att registrera driftansvariga för sådana anläggningar. Förordning (2011:419).

Kontrollmyndigheter

11 §   Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, om inget annat följer av 12-15 §§ eller regeringen beslutar något annat.

Jordbruksverket får överlämna offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen till länsstyrelserna, försvarsinspektören för hälsa och miljö och Statens veterinärmedicinska anstalt. När Jordbruksverket överlämnat sådana uppgifter är dessa myndigheter behöriga att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
Förordning (2021:182).

12 §   Kommunerna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen när kontrollen avser
   1. nedgrävning av animaliska biprodukter,
   2. utlämnande och transport av matavfall,
   3. kompostering av matavfall när sådan kompostering genomförs på annat sätt än genom kompostering i en komposteringsanläggning som är godkänd av Jordbruksverket,
   4. förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen,
   5. förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i primärproduktionen,
   6. användning av andra organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel än naturgödsel, och
   7. befattning med naturgödsel i primärproduktionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009.
Förordning (2021:182).

12 a §   Försvarsinspektören för hälsa och miljö är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen när kontrollen avser foder och sådana verksamheter som anges i 12 § och som bedrivs inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk av eller för respektive myndighet.

Bestämmelserna i 24, 25-27 §§ lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter om vite, särskilda ingripanden, rättelse och hjälp av Polismyndigheten, gäller i dessa fall endast vid den offentliga kontroll som försvarsinspektören för hälsa och miljö utför av verksamheter som bedrivs för Försvarsmakten eller Försvarets materielverk.
Förordning (2021:182).

12 b §   Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen när kontrollen avser foderföretag i primärproduktionen av foder.

Inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk är försvarsinspektören för hälsa och miljö behörig myndighet att utöva offentlig kontroll enligt första stycket av verksamheter som bedrivs inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk av eller för respektive myndighet. Försvarsinspektören för hälsa och miljö är också behörig myndighet att utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med den kontrollen.
Förordning (2021:182).

13 §   Livsmedelsverket, försvarsinspektören för hälsa och miljö eller den kommunala nämnd som ansvarar för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av en anläggning med stöd av livsmedelslagen (2006:804) eller med stöd av ett beslut om överflyttning av kontrollansvar enligt livsmedelslagen är, i fråga om samma anläggning, även behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen av att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 samt föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av 11 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter följs.

Om Livsmedelsverket beslutar att en sändning som ska kontrolleras vid en gränskontrollstation ska destrueras, får verket även fatta de beslut som krävs enligt förordning (EG) nr 1069/2009. Förordning (2021:182).

14 §   Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 16 eller 18 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter flyttas över från en kommun till Jordbruksverket, ska Jordbruksverket i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen avseende den överflyttade verksamheten.

Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 17 § lagen om foder och animaliska biprodukter flyttas över från Jordbruksverket till en kommun, ska kommunen i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen avseende den överflyttade verksamheten. Förordning (2021:182).

15 §   Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 16 eller 18 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter flyttas över från en kommun till Livsmedelsverket, ska Livsmedelsverket i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen avseende den överflyttade verksamheten.

Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 17 § lagen om foder och animaliska biprodukter flyttas över från Livsmedelsverket till en kommun, ska kommunen i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen avseende den överflyttade verksamheten. Förordning (2021:182).

16 §   Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.

Jordbruksverket ska även utföra uppgiften enligt artikel 4.2 b i förordning (EU) 2017/625 att samordna samarbetet och kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom det område som framgår av artikel 1.2 c och e i samma förordning. Förordning (2021:182).

Importkontrollens utförande

17 §   Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 74.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 i fråga om foder och animaliska biprodukter. Förordning (2019:705).

18 §   Har upphävts genom förordning (2019:705).

Anmälningsskyldighet för kommun

19 §   En kommunal nämnd som i sin kontrollverksamhet finner att ett foder kan innebära allvarlig direkt eller indirekt risk för djurs och människors hälsa ska genast anmäla detta till Jordbruksverket. Förordning (2011:419).

Avgifter

20 §   I förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som lagen kompletterar.
Förordning (2021:182).

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

21 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas.
Förordning (2021:182).

22 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
   1. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till Jordbruksverket,
   2. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften,
   3. skyldighet för en foderföretagare eller för den som befattar sig med animaliska biprodukter eller därav framställda produkter att utöva en egenkontroll av verksamheten som är lämplig utifrån verksamhetens art, och
   4. skyldighet för en foderföretagare eller för den som befattar sig med animaliska biprodukter eller därav framställda produkter att lämna uppgifter om sin verksamhet till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.
Förordning (2021:182).

Sanktionsavgifter

22 a §   En sanktionsavgift enligt 30 a § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter ska tas ut av foderföretagare som handhar foder i sin näringsverksamhet för de överträdelser och med de belopp som följer av 22 c-22 f §§. Förordning (2018:1644).

22 b §   Med årsomsättning avses i 22 c och 22 d §§ den totala omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga. Förordning (2018:1644).

22 c §   En sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att i enlighet med artikel 9.2 a i förordning (EG) nr 183/2005 ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten om registrering av de anläggningar som han eller hon ansvarar för.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften i stället betalas med en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Staten, kommuner eller regioner ska i stället för vad som anges i andra stycket betala ett fast belopp om 40 000 kronor.
Förordning (2019:1056).

22 d §   En sanktionsavgift ska tas ut av den som brister när det gäller att uppfylla de krav på journalföring av all användning av växtskyddsmedel och bekämpningsmedel som anges i artikel 5.1 och bilaga 1 Del A avsnitt II punkt 2 a förordning (EG) nr 183/2005.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen, dock lägst 2 000 kronor och högst 25 000 kronor.

Staten, kommuner eller regioner ska i stället för vad som anges i andra stycket betala ett fast belopp om 10 000 kronor.
Förordning (2019:1056).

22 e §   Om en sanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte upphör med överträdelsen, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut som ska vara dubbelt så stor som det belopp som anges i 22 c och 22 d §§. Varje ny avgift får dock tas ut med högst 100 000 kronor.

En ny avgift enligt första stycket får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse. Förordning (2018:1644).

22 f §   Om en sanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inom ett år från beslutet upprepar en sådan överträdelse, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut som ska vara dubbelt så stor som det belopp som anges i 22 c och 22 d §§. Varje ny avgift får dock tas ut med högst 100 000 kronor. Förordning (2018:1644).

22 g §   En sanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning. Förordning (2018:1644).

22 h §   Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Förordning (2018:1644).

Föreskrifter om verkställighet

23 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av
   - lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/4 av den 11 december 2018 om tillverkning, utsläppande på marknaden, användning av foder som innehåller läkemedel, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG, och
   - denna förordning.
Förordning (2022:5).

Bestämmelser om överklagande

24 §   I 31 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om överklagande till länsstyrelsen.

I 32 och 32 a §§ lagen om foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2021:182).


Övergångsbestämmelser

2006:1167
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.
   2. Fram till och med den 31 december 2006 skall i stället för 20 § följande gälla. Jordbruksverket och kommunerna får meddela föreskrifter om att avgifter får tas ut för offentlig kontroll och i ärenden enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter och av kontrollorgan. Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att avgifter får tas ut för sådan offentlig kontroll som utförs enligt 13 § förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. Livsmedelsverket får även meddela föreskrifter om beräkningen av den avgift som tas ut.
   3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om avgifter som har beslutats före ikraftträdandet av denna förordning.

2009:1267
   1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 i fråga om 9 a och 9 b §§ och i övrigt den 1 januari 2010.
   2. Bestämmelserna i 9 a § tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in till den berörda myndigheten efter den 26 december 2009.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.