Förordning (2004:675) om omgivningsbuller

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2004:675
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2004-07-01
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:414
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Genom kartläggning av omgivningsbuller samt upprättande och fastställande av åtgärdsprogram ska det eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa (miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § första stycket 4 miljöbalken).

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 5 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 3 och 8 a §§,
   - 5 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 8 a §,
   - 5 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 12, 13 och 18 §§,
   - 5 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 3, 7, 8, 9-11 och 13-15 §§, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2018:2109).

2 §   I denna förordning avses med
   - omgivningsbuller: buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet,
   - industriell verksamhet: verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) med en verksamhetskod som slutar med -i eller som är en tillståndspliktig hamn enligt den förordningen,
   - direktiv 2002/49/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller, i lydelsen enligt kommissionens delegerade direktiv (EU) 2021/1226,
   - Lden: bullermått för allmän störning definierat på det sätt som anges i bilaga 1 punkt 1 i direktiv 2002/49/EG, och
   - Lnight: bullermått för sömnstörning definierat på det sätt som anges i bilaga 1 punkt 2 i direktiv 2002/49/EG.
Förordning (2022:414).

Skyldighet att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram

3 §   Kommuner med mer än 100 000 invånare ska senast den 30 juni vart femte år ha kartlagt omgivningsbullret inom kommunen och tagit fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under det närmast föregående kalenderåret.
Förordning (2012:51)

4 §   Trafikverket ska senast den 30 juni vart femte år ha kartlagt buller från vägtrafik vid vägar med en trafiktäthet på mer än tre miljoner fordon per år och tagit fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under det närmast föregående kalenderåret. Förordning (2012:51).

5 §   Trafikverket ska senast den 30 juni vart femte år ha kartlagt buller från järnvägstrafik vid järnvägar med en trafiktäthet på mer än 30 000 tåg per år och tagit fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under det närmast föregående kalenderåret. Förordning (2012:51).

6 §   Trafikverket ska senast den 30 juni vart femte år ha kartlagt buller från flygtrafik vid civila flygplatser med en trafiktäthet på mer än 50 000 flygrörelser per år och tagit fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under det närmast föregående kalenderåret. Vid fastställandet av antalet flygrörelser ska inte starter och landningar som utförs enbart för övningsändamål med lätta luftfartyg räknas.
Förordning (2012:51).

7 §   Buller från trafik vid en sådan väg, järnväg eller flygplats som avses i 4-6 §§ och som är belägen inom en kommun som avses i 3 §, skall med undantag av vad som anges i 11 § första stycket 3 inte kartläggas av de myndigheter som anges i 4-6 §§, utan av kommunen. Kartläggningen skall ingå i de strategiska bullerkartor som kommunen skall utarbeta.

8 §   Den som ska upprätta bullerkartor enligt 3, 4, 5 eller 6 § ska vid behov se över och ändra en bullerkarta även om det inte har gått fem år från det att kartan togs fram.
Förordning (2012:51).

8 a §   Den som ska upprätta bullerkartor enligt 3, 4, 5 eller 6 § ska vart femte år upprätta ett förslag till åtgärdsprogram och fastställa det. Programmet ska vara fastställt senast den 18 juli två år efter det att bullerkartorna senast ska ha tagits fram.

Om det sker en större förändring av förhållandena som påverkar bullersituationen, ska åtgärdsprogrammet omprövas och vid behov ändras även om det inte har gått fem år från det att programmet fastställdes. Förordning (2022:414).

Kartläggningen

9 §   Vid bullerkartläggningen skall bullermåtten Lden och Lnight användas. Utöver Lden och Lnight får kompletterande bullermått användas om det behövs för att i ett särskilt fall ge en mer rättvisande bild av omgivningsbullret.

9 a §   Värdet på Lden och Lnight ska bestämmas med hjälp av de bedömningsmetoder som anges i bilaga 2 till direktiv 2002/49/EG. Förordning (2020:11).

10 §   Vid kartläggning av buller enligt 3 § skall separata bullerkartor utarbetas för buller från vägtrafik, järnvägstrafik, flygtrafik och industriell verksamhet. Till var och en av bullerkartorna skall fogas
   1. en beräkning av antalet människor som bor i bostäder som utsätts för buller Lden i intervallen 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB och >75 dB,
   2. en beräkning av antalet människor som bor i bostäder som utsätts för buller Lnight i intervallen 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB och >70 dB,
   3. en redogörelse för i vilken omfattning buller från de vägar, järnvägar och flygplatser som omfattas av 4-6 §§ bidrar till situationen, och
   4. en redovisning av de beräknings- eller mätmetoder som tillämpas.

Beräkningen av antalet människor enligt första stycket 1 och 2 skall för varje intervall ske separat för buller från vägtrafik, järnvägstrafik, flygtrafik och industriell verksamhet.

En kommun som avses i 3 § skall, om det av kommunen bedöms som ändamålsenligt, kartlägga buller från annan spårbunden trafik än järnvägstrafik. Vid en sådan kartläggning skall en separat bullerkarta upprättas. Till kartan skall de uppgifter fogas som framgår av första stycket 1, 2 och 4.

11 §   Till en bullerkarta som utarbetats enligt 4, 5 eller 6 § skall fogas
   1. en beräkning av antalet människor som bor i bostäder utanför en kommun som kartlagts enligt 3 § och som utsätts för buller Lden i intervallen 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB och >75 dB,
   2. en beräkning av antalet människor som bor i bostäder utanför en kommun som kartlagts enligt 3 § och som utsätts för buller Lnight i intervallen 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB och >70 dB,
   3. uppgift om den sammanlagda areal i kvadratkilometer, inbegripet kommuner som kartlagts enligt 3 §, som utsätts för buller Lden över 55 dB, 65 dB respektive 75 dB samt beräknat antal bostäder och människor som bor i vart och ett av dessa områden, och
   4. en redovisning av de beräknings- eller mätmetoder som tillämpas.

Vid redogörelse för uppgifter enligt första stycket 3 skall gränslinjerna för de områden som utsätts för buller Lden på 55 respektive 65 dB visas på en eller flera kartor, där det dessutom skall anges var samhällen, städer och tätbebyggelse är belägna inom dessa gränslinjer.

Åtgärdsprogrammen

12 §   Ett åtgärdsprogram ska innehålla
   1. en uppgift om att åtgärdsprogrammet är upprättat i enlighet med denna förordning och vilken myndighet eller kommun som upprättat åtgärdsprogrammet,
   2. en beskrivning av vilka bullerkällor som myndigheten eller kommunen ska kartlägga enligt 3-6 §§ och bullerkällornas omgivningar,
   3. en sammanfattning av bullerkartläggningen som ska innefatta en uppskattning av det antal personer som beräknas vara utsatta för buller,
   4. en bedömning av på vilket sätt och i vilken omfattning de personer som avses i 3 påverkas av skadliga effekter av buller,
   5. en beskrivning av situationer som behöver förbättras samt problem som bedöms vara prioriterade och kriterierna för hur dessa valts ut,
   6. en sammanställning över de samråd som skett enligt 5 kap. 7 § miljöbalken,
   7. en beskrivning av de bullerminskande åtgärder som vidtagits och planeras, däribland åtgärder som planeras att vidtas under de kommande fem åren,
   8. en beskrivning av åtgärder för att skydda områden där ljudnivån ansetts utgöra en särskild kvalitet såsom parker, rekreationsområden, friluftsområden och andra natur- och kulturmiljöer,
   9. en långsiktig strategi för hantering av buller och effekten av buller, vid behov även minskning av buller,
   10. en uppskattning av antalet personer som i minskad omfattning
      a) påverkas av skadliga effekter av buller, till följd av de bullerminskande åtgärder som vidtagits, och
      b) kommer att påverkas av skadliga effekter av buller, efter att de planerade bullerminskande åtgärderna är vidtagna,
   11. en beskrivning av hur åtgärdsprogrammets genomförande och resultat avses att utvärderas,
   12. en analys av kostnaderna i förhållande till åtgärdsprogrammets effektivitet och nytta, och
   13. en sammanfattning av åtgärdsprogrammet på högst tio sidor.

Vid en bedömning av skadliga effekter av buller enligt första stycket 4 och 10 ska de bedömningsmetoder som anges i bilaga 3 till direktiv 2002/49/EG eller andra likvärdiga metoder tillämpas. Förordning (2022:414).

13 §   Bestämmelser om samråd finns i 5 kap. 7 § miljöbalken.

En myndighet eller en kommun, som i ett förslag till åtgärdsprogram föreslås vidta åtgärder, får begära att den myndighet eller kommun som upprättat förslaget ger regeringen möjlighet att pröva förslaget i denna del. Den myndighet eller kommun som upprättat förslaget till åtgärdsprogram ska då ge regeringen sådan möjlighet innan åtgärdsprogrammet fastställs. Förordning (2018:2109).

Information till allmänheten

14 §   En myndighet eller en kommun som har utarbetat en bullerkarta eller fastställt eller omprövat ett åtgärdsprogram skall på lämpligt sätt göra kartan och programmet tillgängliga för allmänheten och andra som är berörda eller har intresse av dem.

Sammanställning av information och rapportering till Europeiska kommissionen

15 §   En myndighet eller en kommun som har tagit fram en bullerkarta eller fastställt ett åtgärdsprogram ska, senast en månad efter den tidpunkt då kartan eller programmet enligt 3, 4, 5, 6 eller 8 a § ska tagits fram respektive fastställts, sända en kopia av kartan eller programmet till Naturvårdsverket och andra myndigheter och kommuner som berörs.

En myndighet eller en kommun ska, när en bullerkarta varit föremål för översyn enligt 8 § eller ett åtgärdsprogram omprövats enligt 8 a §, sända en kopia av kartan eller programmet till Naturvårdsverket och andra myndigheter eller kommuner som berörs. Förordning (2022:414).

15 a §   Naturvårdsverket ska på det sätt som framgår av artikel 9.1 i direktiv 2002/49/EG göra de bullerkartor och åtgärdsprogram som sänts till myndigheten enligt 15 § tillgängliga för allmänheten och andra som är berörda eller har intresse av dem.

Naturvårdsverket ska sammanställa informationen från bullerkartläggningarna och åtgärdsprogrammen som har sänts till myndigheten enligt 15 §. Förordning (2022:414).

16 §   Naturvårdsverket skall fullgöra de uppgifter i fråga om rapportering till Europeiska kommissionen som framgår av artiklarna 4.2, 7.1, 7.2 och 10.2 i direktiv 2002/49/EG.

17 §   Naturvårdsverket skall tillhandahålla det underlag som behövs för att regeringen skall kunna lämna den information till Europeiska kommissionen som framgår av artiklarna 5.4 och 8.3 i direktiv 2002/49/EG. Underlaget skall vara regeringen tillhanda senast två månader innan informationen skall sändas till kommissionen.

Samverkan

18 §   Trafikverket och de kommuner som avses i 3 § ska
   1. samarbeta med varandra samt med Transportstyrelsen och de myndigheter som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över miljöfarlig verksamhet så att Trafikverket och kommunerna kan fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning, och
   2. samarbeta med Naturvårdsverket så att verket kan fullgöra sin rapportering till Europeiska kommissionen enligt 16 § och till regeringen enligt 17 §. Förordning (2012:51).


Övergångsbestämmelser

2012:51
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.
   2. Bullerkartor enligt 3-6 §§ i sin nya lydelse ska för första gången ha tagits fram senast den 30 juni 2012.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.